Liga Heroes V
Polska Liga Heroes V

Informacje, uwagi, propozycje, sugestie, pytania itd. - Poradnik Ligi Hall of War

albolabris - 2010-01-29, 12:30
Temat postu: Poradnik Ligi Hall of War
Witamy w ?wiecie Hall of War – najlepszej i najbardziej klimatycznej w Polsce lidze Heroes of Might and Magic V. Ta krótka instrukcja przeprowadzi Ciebie, nowy Graczu, przez zau?ki Naszej strony i w 5 minut da Ci wiedz? potrzebn? do zrozumienia zasad tu panuj?cych.

UK?AD STRONY
W lewej cz??ci strony znajduj? si? nast?puj?ce odno?niki. Ich zawarto?? wy?wietli si? po klikni?ciu na ?rodkowej cz??ci ekranu.

Newsy – wy?wietlaj? aktualne wiadomo?ci dotycz?ce spraw ligowych.

Rejestracja – tutaj rozpoczynasz przygod? z Lig?. Nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny, co zajmuje oko?o pó? minuty – w tym momencie stajesz si? Cz?onkiem naszej Ligi.

Logowanie – aby nie pozostawa? anonimowym, nale?y si? zalogowa?. Mo?na to uczyni? poprzez niniejszy odsy?acz b?d? korzystaj?c z gotowych miejsc po prawej stronie ekranu. Zalogowanie jest konieczne do raportowania gier oraz pisania w Shoutboxie.

Regulamin – zawiera szczegó?owe zasady przeprowadzania gier ligowych i punktacji. Nale?y koniecznie zapozna? si? z tym dzia?em ligi, aby unikn?? problemów z ustawieniami gier.

Turnieje – prezentuje wyniki prowadzonych podczas trwania sezonów turniejów.

Download – z tego dzia?u nale?y pobra? mapy, których u?ywamy do gier w naszej Lidze. Do pobrania jest tak?e pakiet praktycznych Modów.

Forum – To serce Ligi, bez którego nie mo?e ona funkcjonowa?. Na forum warto zagl?da? równie cz?sto co na stron? g?ówn? Ligi. To na Forum zapisujemy si? do Turniejów, rozwi?zujemy problemy, wstawiamy powtórki i opisy ciekawych gier. Szczegó?owe informacje odno?nie forum znajduj? si? poni?ej.

Linki – tutaj znajduj? si? odno?niki do naszych stron partnerskich po?wi?conych tematyce HV.

Zdj?cia – w tej sekcji polecamy ogl?da? i za??cza? w?asne zdj?cia.

Screenshoty – w tej sekcji polecamy ogl?da? i za??cza? zrzuty z ekranu z w?asnych potyczek.

Po prawej stronie znajduj? si? odno?niki ?ci?le zwi?zane z ligowym rankingiem. Poza dobr? zabaw? pozyskiwanie punktów do rankingu to podstawowy cel istnienia Ligi. Po klikni?ciu na ranking wy?wietl? si? gracze w kolejno?ci punktowej. Ka?dy zawodnik na start otrzymuje 50p. Rubryka W/L przedstawia bilans wygranych (W) i pora?ek (L) oraz nagrody, które zawodnik zdoby? w organizowanych turniejach.

ROZGRYWKA
Aby przyst?pi? do rozgrywki, nale?y umówi? si? z wybranym graczem na gr? poprzez rozmow? przez program gadu-gadu. W dziale Ranking wystarczy klikn?? na ikonk? gg lub Nick u?ytkownika i skopiowa? sobie numer widniej?cy w jego danych. Tak?e wybranie zawodnika widniej?cego obecnie na li?cie ch?tnych powoduje automatyczne przej?cie do okienka gg. Nic prostszego wi?c – zagada? i zaprosi? do gry :-D Warto równie? pokaza? wszystkim u?ytkownikom, ?e jest si? ch?tnym na gr?. W tym celu nale?y klikn?? po prawej stronie na link „Do??cz do ch?tnych na gr?” oraz okre?li? swój poziom zaawansowania jak równie? typ mapy, na który mamy ochot? (w rubryce opis). W naszej lidze mo?na rozgrywa? mecze w 4 trybach:

RMG – losowo generowane mapy

FIX – gotowe mapy przygotowane przez u?ytkowników b?d? zawarte ju? w grze [mapy dost?pne w dziale Download]

ARENA – specjalna mapa przeznaczona do rozgrywania pojedynków [mapa dost?pna w dziale Download]

DUEL – gotowy tryb pojedynków dost?pny w grze

Zasady ka?dego trybu reguluje Regulamin, nieporuszone w nim ustawienia gry nale?y uzgodni? z przeciwnikiem przed rozpocz?ciem rozgrywki.
Aby rozegra? tryb Areny b?d? FIX, konieczne jest umieszczenie mapy w odpowiednim folderze. Folder ten nosi nazw? „Maps” i znajduje si? w folderze z gr?. Przyk?adowo:
D:\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Maps

WA?NE!
W folderze tym, oprócz standardowych map tam zawartych, mo?e znajdowa? si? tylko mapa, któr? aktualnie rozgrywamy. Gdy gramy w Aren?, nale?y usun?? wszelkie FIXy. Gdy decydujemy si? na konkretny FIX, z folderu nale?y wyrzuci? map? Areny i inne FIXy. W innym wypadku b?dzie wyst?powa? b??d „Suma kontrolna graczy nie zgadza si?”. B??d ten oznacza, ?e zawodnicy maj? ró?ne wersje map w folderze, b?d? co najmniej jeden z nich ma 2 niestandardowe czyli modowane mapy.

WA?NE!
Przed rozpocz?ciem rozgrywki na mapie (RMG, FIX) nale?y usun?? zapisane save’y z gier z Aren. Najlepiej zrobi? to w grze. W menu gry wybieramy: Wielu Graczy -> Sie? lokalna -> Wczytaj -> zaznaczamy zapis z Areny i klikamy „Skasuj”. Je?li nie wykonamy tych czynno?ci, w rozgrywce na mapach mog? pojawi? si? problemy.

Gry rozgrywamy w sieci lokalnej – udost?pnianej przez 2 sztandarowe programy: Hamachi oraz Gameranger. Programy te s? bardzo intuicyjne w u?yciu, zalecamy pobranie ich obu. Wystarczy je wygooglowac :-)
Po nawi?zaniu po??czenia mo?emy wykazywa? si? ju? swoimi umiej?tno?ciami :)
Gdy zako?czymy rozgrywk?, obowi?zkowe jest z?o?enie raportu z jej wyniku. Najlepiej zrobi? to natychmiast po grze, gdy? za niez?o?one raporty nak?adane s? kary punktowe, du?o wi?ksze ni? strata punktów po przegranej grze. Aby z?o?y? raport, nale?y wej?? na stron? g?ówn? ligi, nast?pnie klikn?? po prawej stronie „Raportuj”. Wybieramy przeciwnika z którym mieli?my przyjemno?? gra?, typ mapy (Arena, RMG, Fix, Duel), rasy jakimi grali?my oraz oczywi?cie zaznaczamy czy wygrali?my, czy te? przegrali?my. Po z?o?eniu raportu przez obu graczy nast?pi rozdanie punktów.
Niepotwierdzone raporty mo?na odnale?? w zak?adce po prawej stronie pt. „Niepotwierdzone”. Je?eli pomylimy si? sk?adaj?c raport, mo?na usun?? go w?a?nie w tamtej sekcji. Nale?y te? czuwa?, by nasi rywale potwierdzali nasze raporty.

FORUM
Forum to g?ówne ?ród?o aktualnych informacji, miejsce gdzie mo?na zapisa? si? do turniejów jak równie? ?ledzi? ich przebieg. Czynny udzia? na forum jest wysoce zalecany, wtedy na pewno nikt si? nie pogubi i b?dzie zawsze na czasie.
Po pierwsze, nale?y si? zarejestrowa?. Rejestracja na stronie ligi NIE jest to?sama z rejestracj? na forum. Po potwierdzeniu rejestracji, najlepiej przywita? si? z graczami w dziale „Przywitaj si?” – zostawiaj?c numer gadu-gadu bardzo prawdopodobne, i? szybko otrzymasz propozycj? gier, zarówno treningowych jak i ligowych.
Forum jest przejrzyste i intuicyjne, st?d te? nie wymaga szczegó?owej instrukcji. Jednak?e zawarto?? kilku dzia?ów zosta?a opisana:

Informacje, uwagi, propozycje, sugestie, pytania itd.
– miejsce na sk?adanie pyta?, propozycji i sugestii oraz ?ród?o informacji. Znale?? tu mo?na mi?dzy innymi szczegó?owe zasady przyznawania punktów za rozgrywki ligowe.

Turnieje – w tym dziale zapisujemy si? do turniejów, ?ledzimy wyniki i sk?adamy raporty z turniejowych gier. Zazwyczaj dobre wyst?py w turniejach s? nagradzane dodatkowymi punktami w lidze, wi?c zapraszamy do cz?stego w nich udzia?u.

Powtórki z bitew
– ta sekcja przeznaczona jest na wklejanie powtórek z ró?nych bitew, zarówno Aren i Dueli jak i pojedynków na mapkach. Aby zamie?ci? powtórk?, nale?y za?o?y? nowy temat, pod tre?ci? postu klikn?? przegl?daj – wybra? odpowiedni replay z folderu:
Moje dokumenty\My Games\Heroes of Might and Magic V - Dzikie Hordy\Profiles\Nazwa_U?ytkownika\Saves
i klikn?? „Dodaj za??cznik”. Zach?camy do za??czania jak najwi?kszej ilo?ci interesuj?cych bitew, z pewno?ci? b?d? oceniane i komentowane.Mamy nadziej?, ?e wszystkie Twoje w?tpliwo?ci zosta?y rozwiane przez poradnik, który w?a?nie przeczyta?e?/a?. Je?li jednak co? wci?? pozostaje nie jasne – nie wahaj si? zada? pytania na forum!

?yczymy udanych gier, Hall of War League - Polska Liga Heroes V.


Autor tekstu: Michi69


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group