Liga Heroes V
Polska Liga Heroes V

Informacje, uwagi, propozycje, sugestie, pytania itd. - Arena - Poprawki i Zmiany

albolabris - 2010-07-24, 16:53
Temat postu: Arena - Poprawki i Zmiany
Po do?? d?ugim okresie u?ytkowania, kilku tysi?cach gier oraz pod wp?ywem ostatnich uwag u?ytkowników nadszed? czas na dopieszczenie najcz??ciej rozgrywanej mapy w Lidze.

Cz??? zmian jest konieczna, niektóre s? na prób? a jeszcze inne jak np. modyfikacje jednostek maj? na celu jeszcze bardziej uatrakcyjni? rozgrywk? poprzez zwi?kszenie funkcjonalno?ci i przydatno?ci obu ulepsze? ( w przypadku oko?o 1/3 jednostek wybór jest praktycznie przes?dzony i zawsze ten sam - niestety nie wszystkie alternatywne ulepszenia zosta?y dobrze dopracowane przez twórców i w?a?nie to niedopracowanie postaramy si? nieco naprawi? ).

Wszelkie uwagi,opinie i w?tpliwo?ci odno?nie ni?ej zamieszczonych modyfikacji prosz? zg?asza? w tym temacie. Komentarze jak najbardziej mile widziane. Nowa wersja Areny zostanie udostepniona po uko?czeniu wszystkich prac.

Po pewnym okresie u?ytkowania i sprawdzenia si? w praktyce dokonanych przeróbek Manual do Areny zostanie stosownie zaktualizowany. Póki co informacj? o zmianach b?dzie zawiera? tylko ten topic. A oto i one:

a) bohaterowie

- Dirael powraca do ?ask; jej usuni?ci? by?o troch? zbyt pochopne - z tomikiem przywo?ania oraz kilkoma czarami w wie?y i kapliczkach mo?na ?adnie wykorzysta? t? magi?; specjalno?c w po??czeniu z deszczem strza? mo?e praktycznie wykluczy? z bitwy 3 z 4 mo?liwych do wyboru oddzia?ów wroga; nieznaczne wzmocnienie specjalno?ci

- Arantir - jego specjalno?c czyli wezwanie avatara zostanie odpowiednio zmodyfikowana i dostowana;

- Lethos oraz Havez dostaj? dodatkowo po jednym poziomie startowych talentów - wcze?niej Ci bohaterowie mieli o 1 level mniej w stosunku do wszystkich pozosta?ych

- Zehir - zmniejszona ilo?c przywo?anych ?ywio?aków ze specjalno?ci z racji podniesienia statów samych ?ywio?aków

- Deleb - wzmocniona moc kuli ognia z balisty do 140 dmg po rozwini?ciu

- Inga - 15% zamiast 20 na nauczenie si? runy przy ka?dym awansie

- Yrbeth - zamiana zupe?nie nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Alastora ( kradni?cie mana jednostkom czaruj?cym przy rzucaniu dezorientacji ) oraz startowy czar dezorientacja

- Sorgal - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Meave i Alaric

- Grok - zamiana nieprzydatnej specjalno?c na specjalno?c Raven, zmiana startowego talentu ze znajdywania drogi na odkrywanie, zamiast teleportu startowy czar os?abienie

- Vinrael - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Helmara

- Faiz - zwi?kszone obra?enia od czaru wra?liwo?c do 140 dmg

- Deirdre - zmniejszenie wspó?czynnika dla skowytu z 2 na 1.5 w zwi?zku ze wzmocnieniem samego skowytu ( efekt u?ycia skowytu to -3 morale/luck i 15% redukcji inicjatywy )

- Godric - zmniejszenie wspó?czynnika dla ?aski z 2 na 1.5 ( u?ycie dje 3 att/def/morale i 15% ini )

- Garuna i Qurog - zmniejszenie bonusu do ataku z 4 na 3 za ka?dy zabity oddzia?

b) zbanowane artefakty

- zwoje
- ró?d?ki

c) budynki

- usuni?te piekielne majaki daj?ce 10% wi?cej przywo?anych istot dla inferno
- dodana jedna dodatkowa kapliczka z czarem 2 poziomu
- dodana jedna chatka wied?my w strefie startowej

d) zbanowane Areny

- Hell's Kitchen
- Khan
- Forgotten Altar

e) dodane Areny

- Burning Land
- Hour of the Wolves
- Death is Road to Ave
- No, Not My Pumpkins
- Hall of Fame
- Ambush

f) runa wskrzeszenia powraca do u?ytku z modyfikacj? - zamiast 40% b?dzie przywracac do ?ycia 30% poleg?ych

g) zwi?kszenie z 50 do 400 liczby ch?opów w strefie dla Necro i Sylvanu; ma to u?atwi? pozyskiwanie szkieletorów bez konieczno?ci atakowania kilku neutralnych oddzia?ów

h) machiny wojenne

- namiot ma 5 "strza?ów" a nie tylko 3

i) umiej?tno?ci

- zdeprawowana ziemia - zwi?kszenie obra?e? do 6*poziom ( 96 dmg )
- odwrócenie uwagi - zwi?kszenie spadku inicjatywy z 15 do 30% po rzuceniu zakl?cia
- og?uszaj?cy cios - zwi?kszenie spadku GB (ATB) z 0.1 do 0.2
- wybuch many - zwi?kszenie obra?e? do 25*poziom ( 400 dmg )
- wygnanie - zwi?kszenie obra?e? do 20*poziom ( 350 dmg )
- t?um u bram - zwi?kszenie podstawy szansy na podwójny oddzia? z 10 do 20% ( ogó?em szansa na podwójn? ilo?? z bramy 20-45% przy 5 szcz??cia )
- skowyt banshee - kara -2 morale/luck oraz 10% inicjatywy zamiast -1 i 10%
- ?aska - +2 obrony/atak/morale oraz 10% bonusu do inicjatywy zamiast +1 i 10%
- mg?a - -20% inicjatywy oraz dmg dla strzelaj?cych zamiast -10% i -20%
- mistrz b?yskawic - redukcja GB o 0.5 zamiast 0.3
j) modyfikacje jednostek ( oznaczenie (R) przy danej statystyce oznacza, ?e warto?c jest identyczna (równa) jak dla jednostki alternatywnej; oznaczenie [...] podaje warto?c danego atrybutu po uwzgl?dnieniu bonusu; prosz? nie uczyc si? tego na pami?c tylko rzucic okiem, jedyne co warto zapami?tac to fakt, ?e te jednostki nie b?d? ju? bezu?yteczne a wr?cz przydatne w równym stopniu przy odpowiednich warunkach )

I. Necro
- Szkielet ?ucznik: +1 att (R), +4 def (R), +1 min dmg [2-2]
- Wampirzy Lord: +1 min/max dmg [8-12], +1 zasi?g (R)
- Ksi??? Wampirów: wspó?czynnik dla Torporu zmniejszony z 3 na 2
- Banshee: ?miertelne Zawodzenie zadaje 15 dmg zamiast 10 dmg za ka?d? Banshee

II. Loch
- Zabójca/Prze?ladowca: zwi?kszenie obra?e? od trucizny z 1 do 2 za ka?d? jednostk?
- Minotaur Stra?nik: +3 def (R)
- Czarny Je?dziec: +2 max dmg (R), Atak w Szar?y zadaje 100% zamiast 25%
- Hydra z G??bin: Regeneracja przywraca od 60 do 100 hp zamiast 30-50
- Matrony+Damy Cienia: wspó?czynnik dla Uderzenia Biczem zwi?kszony z 1.5 na 3

III. Przysta?
- Osi?ek: wspó?czynnik dla Szturmu 1.2 zamiast 1
- Strzelec Wyborowy: +1 min dmg [3-8]
- Kusznik: -2 max dmg [2-6]
- Mroczny Kap?an: czar Prawa Moc na poziomie zaawansowanym zamiast na ekspercie
- Seraf: czar Prawa Moc na ekspert zamiast awans, czar Boska Zemsta na awans zamiast podstawowy

IV. Forteca
- Stra?nik Gór: +1 ini (R)
- Berserker: +10 hp [35]
- Wulkaniczny Smok: Oddech P?ynnego Ognia zadaje 20 dmg zamiast 10 za ka?dego smoka

V. Sylvan
- Tancerz Wojny: +1 att (R), +3 def (R), +1 zasi?g (R), +3 hp [15]
- Wielki ?owczy: +1 att/def (R), +1 ini (R), +1 min dmg [6-8], wspó?czynnik dla Strza? Ochronnych zwi?kszony z 1 na 2
- Wielki Druid: +1 min dmg (R), +2 hp [35], +5 mana [20], czar Kamienne Kolce na poziomie eksperckim zamiast bez poziomu, czar B?yskawica na poziomie eksperckim zamiast awansu
- Bia?y Jenoro?ec: Dziecko ?wiat?a zapewnia konikom czary magii ?wiat?a na poziomie zaawansowanym zamiast eksperckiego

VI. Twierdza
- Goblin Plugawiec: +1 hp [6], +1 ini (R)
- Centaur Koczownik: +2 def (R), +1 hp (R), +1 min dmg [4-6]
- R?bacz: +6 hp [18], wspó?czynnik dla Szturmu 1.2 (R) zamiast 1
- Córa Nieba: +1 def [10], +4 mana [16], czar ?a?cuch Piorunów na poziomie zaawansowanym zamiast podstawy
- Jadowita Wiwerna: +5 hp [110], Jad zadaje 10 dmg zamiast 5 dmg za k??d? wiwern?, Regeneracja przywraca 60-100 hp

VII. Inferno
- Rogaty Nadzorca: +1 min dmg [2-4], +2 zasi?g, +1 ini [9]
- Cerber: +1 min dmg [5-6]
- Czarci Lord: +2 def (R), +2 zasi?g (R), +1 ini (R)
- Arcydemon: +1 zasi?g (R)

VIII. Akademia
- Marmurowy Gargulec: Aura Wra?liwo?ci na Ogie?/Zimno/B?yskawice zwi?ksza obra?enia od czarów o 25% zamiast 50%
- Obsydianowy Gargulec: +1 ini (R)
- D?in Su?ta?ski: +5 hp (R)
- Rakszasa Rad?a: +2 def [22], +2 min dmg [25-30], +1 zasi?g (R)
- Rakszasa Kszatrija: -5 max dmg [25-30]
- Tytan Burz: Wezwanie Burzy zadaje 20 dmg zamiast 10 dmg oraz 2% kary do ataku strzelców zmiast 1% za ka?dego tytana burz

IX. Neutrale
- ?wywio?ak Ognia: +2 ini [10]
- ?ywio?ak Ziemi: +5 ini [10]
- ?ywio?ak Wody: czar Lodowy Promie? na poziomie eksperckim zamiast awansu, czar Kr?g Zimy na zaawansowanym zamiast podstawowego; zdj?cie 70% redukcji mocy - czary ?ywio?aków jak i one same b?d? przydatne tak jak to by?o przed patchem 3.1

Dagon - 2010-08-08, 15:17

Cytat:
Lethos oraz Havez dostaj? dodatkowo po jednym poziomie startowych talentów - wcze?niej Ci bohaterowie mieli o 1 level mniej w stosunku do wszystkich pozosta?ych

Dla Lethosa proponowa?bym mo?e Mistrza umys?u z racji jego specjalizacji jak i zakl?cia pocz?tkowego.
Havez - automatycznie przychodzi na my?l balista, ale tego to nie b?d? broni?

Cytat:
Sorgal - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Meave i Alaric

Tu bardzo chcia?bym aby zosta?a standardowa specjalizacja. Przede wszystkim dlatego, ?e Srogal to idealny kandydat na bohatera Lochu typu MIGHT. Ma ?atwy dost?p do Mocy pr?dko?ci co w takim wypadku jest kluczowe. Tylko oczywi?cie wzmocni? specjalizacje odpowiednio bo obecnie nie wnosi tak du?o jak inne. W ko?cu b?d? pewnie jakie? beta-testy. To naprawd? ciekawa(!) specjalizacja i daje spore mo?liwo?ci.

Cytat:
piekielne majaki daj?ce 10% wi?cej przywo?anych istot dla inferno

Czemu? Czy jest to spowodowane tym, ?e zwi?kszono bonusy z t?umu u bram? Te 10% mog?o by? kluczowe je?li kto? si? zdecydowa? na rozwijanie bohatera bazuj?c na Bramie.


Cytat:
runa wskrzeszenia powraca do u?ytku z modyfikacj? - zamiast 40% b?dzie przywracac do ?ycia 30% poleg?ych

Jestem zadowolony z powrotu runy wskrzeszenia tylko, ?e 30% to wci?? si? wydaje(podkre?lam wydaje) si? du?o. 2pierwsze lvle s? naprawd? liczne. My?l?, ?e trzeba b?dzie uwa?nie przyjrze? si? tej runie podczas testów.

Cytat:

- zdeprawowana ziemia - zwi?kszenie obra?e? do 6*poziom ( 96 dmg )
- odwrócenie uwagi - zwi?kszenie spadku inicjatywy z 15 do 20% po rzuceniu zakl?cia
- og?uszaj?cy cios - zwi?kszenie spadku GB (ATB) z 0.1 do 0.2
- wybuch many - zwi?kszenie obra?e? do 25*poziom ( 400 dmg )
- wygnanie - zwi?kszenie obra?e? do 20*poziom ( 350 dmg )

Applaud :)


Cytat:

- t?um u bram - zwi?kszenie podstawy szansy na podwójny oddzia? z 10 do 20% ( ogó?em szansa na podwójn? ilo?? z bramy 20-45% przy 5 szcz??cia )
- skowyt banshee - kara -2 morale/luck oraz 10% inicjatywy zamiast -1 i 10%

Nie wiem czy nie za mocne to b?dzie?


Co do jednostek to trudno mi oceni? bo potrzeba do tego sporej ilo?ci testów my?l?. Chcia?bym jednak aby nie powstawa?y w ten sposób jednostki "nijakie". Wiadomo, ?e s? jednostki czysto defensywne jak i ofensywne. G?ównym wyznacznikiem w tym przypadku jest ich inicjatywa jak i zdolno?ci. Tak przyk?adowo podam ?ywio?aka ziemi bo wydaje mi si? ?e drastyczne zwi?kszenie mu inicjatywy to nie jest to. Wtedy traci ?dziebko na Nieograniczonym kontrataku. Osobi?cie zwi?kszy?bym zarówno ?ycie jak i obron?. wtedy Nieograniczony kontratak b?dzie ?adnie wykorzystany, a z jednostki zrobi si? czo?g.
(a mo?e zaopatrzy? go w kontratak Gryfa bojowego? Ale to raczej przeginka)


A jak si? ma sprawa z zakl?ciami?
My?l?, ?e warto popracowa? nad Bosk? zemst?.
Obecny wzór na Expercie Magii ?wiat?a to 6*F*(Power+10) gdzie F to liczba zabitych jednostek. S?dz?, ?e zmniejszenie warto?ci "6" lub tych z nawiasu mog?aby pomoc w tym wypadku.[/quote]

Mantykor - 2010-08-08, 18:04

Jak ju? mówi?em, mam kilka drobnych pomys?ów ale poczekam najpierw na efekt waszych bo mo?e znajd? swoje zastosowanie (chyba ?e w tym czasie je zapomn? ^^).

Ale dzisiaj znalaz?em pewien trick na mapie, który mo?na ?atwo udaremni?. Otó? horda Goblinów, które s?u?? do nekromancji i do wyznaczenia ulubionego wroga, znalaz?a tak?e zastosowanie dla Barbarzy?cy. Wystarczy podzieli? armi? na powiedzmy 5 oddzia?ów po jakie? hm ci??ko powiedzie? 6 Centaurów i atakowa? tak, by jak najwi?cej Goblinów przesz?o po walce na nasz? stron?. W ten sposób mo?na uzyska? nawet 30% ca?o?ci czyli dwadzie?cia par? nowych Goblinów.

Oczywi?cie mo?na je potem ulepszy? bo kasy na mapie zawsze nadmiar i tak o to zyskujemy lekk? przewag? w armii a ponadto lekki bonus do naszego Gniewu Hordy.

Wystarczy zamiast Goblinów wstawi? Goblinów Traperów albo plugawicieli. Oni nie maj? tej zdolno?ci ?e do??czaj? do wroga jak jest ich ma?o.

Jak mo?esz Albo, to uwzgl?dnij to.

albolabris - 2010-08-09, 00:33

Cytat:
Dla Lethosa proponowa?bym mo?e Mistrza umys?u z racji jego specjalizacji jak i zakl?cia pocz?tkowego.
Havez - automatycznie przychodzi na my?l balista, ale tego to nie b?d? broni?


Da?em mu awans mrok jak na razie ale sugestia mistrza jest niez?a tylko nie wiem czy nie lepiej dac mistrza bólu pod gwarantowany grupowy rozk?ad prowadz?cy do u?ytecznej ju? zdeprawowanej ziemi a wiadomo, ?e na loch trzeba do przodu. Mistrz umys? paradoksalnie k?óci si? nieco ze specem, mniej ruchów oznacza mniej roz?o?e?. Dobry rozk?ad jest zabójczy na mass haste i dobrym morale do tego stopnia, ?e przyk?adowo infernem lub sylvanem vs necro z rozk?adem nie zaleca si? raczej dac przyspieszenia.

Havez ma awans machin. Tutaj to raczej bez róznicy. Jak kto? chce build machinowy to zdolno?c dostanie bez problemu z rozwoju.

Cytat:
Tu bardzo chcia?bym aby zosta?a standardowa specjalizacja. Przede wszystkim dlatego, ?e Srogal to idealny kandydat na bohatera Lochu typu MIGHT. Ma ?atwy dost?p do Mocy pr?dko?ci co w takim wypadku jest kluczowe. Tylko oczywi?cie wzmocni? specjalizacje odpowiednio bo obecnie nie wnosi tak du?o jak inne. W ko?cu b?d? pewnie jakie? beta-testy. To naprawd? ciekawa(!) specjalizacja i daje spore mo?liwo?ci.


Tutaj si? nie zgadzam. Nawet przy might lochu je?dziec to nadal typowa jednostka, która uderza ostro ale wkrótce potem jest za?ynana. Stac i nie szar?owac to kiepski pomys?. Dopiero teraz alt up jest polepszony bo zawsze by? brany zwyk?y up wi?c ka?dy szar?owa? je?li móg?. Might loch oznacza defa a tego nie jest ?atwo dostac. Ani razu nie wykorzysta?em osobi?cie tej specjalno?ci i jest ona drastycznie s?absza w porównaniu do innych bohaterów. Do might lochu nastawionego na ofense obecnie przydzielona specjalno?c te? jest u?yteczna. Wtedy je?dziec odda bankowo tylko jedno uderzenie tak?e znów nie wykorzysta speca. Samo ugryzienie jaszczurów te? nie powala nawet przy pe?nym oddziale a ta sytuacja jest naprawd? sporadyczna i to bardzo. Bez wzgl?du jednak na nasze zdania sama zmiana jest niestety awykonalna dla mnie i dla ma?ka tak jak i dla innych moderatorów z racji braku mo?liwo?ci sterowania t? specjalizacj?. Plik DefaultStats.xdb w sekcji specjalizacji nie zawiera niestety linijki odnosz?cej si? do Sorgala. Je?li si? da to tylko skrypty ale ch?tnego do tego pró?no szukac bo nak?ad pracy jest niewspó?mierny do znaczenia i moim zdaniem u?yteczno?ci tak?e, a same skrypty to ju? wy?sza szko?a jazdy ;-) H5 jest ?adnie przystosowany do modowania ale ograniczenia i niedoci?gni?cia pewne s?. Gdyby chciec spatchowac bugi i zmieniac dos?ownie wszystko na swoj? mod?? to trzeba si? dostac ju? do j?dra a tutaj jest czerwone ?wiat?o for anyone poza Ubi póki co :mrgreen: Sam mia?em jeszcze troch? w?asnych pomys?ów, których niestety te? nie da si? zrealizowac ( np. ingerencja w czary z uderzenia biczem matron [ale w czary szamanek z ataku kl?twami ju? luzik przyk?adowo] lub +2 zasi?g z runy szar?y zamiast dwukrotnego zwi?kszenia ). Specjalizacja Sorgala to jeden z w?a?nie takich przypadków. Dlatego te? spec w przyspieszeniu. Uwierz Dagon, ?e nie wykorzysta? by? tej specki w dobrym stopniu - po prostu ka?dy wie, ?e je?dzca trzeba wyt?pic bo robi m?yn. Najlepiej gdyby po prostu Sorgal mia? bonus do att/def tak jak standardowe specjalizacje jednostek innych bohaterów. Wtedy i uderzenie i ?ywotno?c i uk?szenie rosn? ale ponownie... red light :-D

Cytat:
Czemu? Czy jest to spowodowane tym, ?e zwi?kszono bonusy z t?umu u bram? Te 10% mog?o by? kluczowe je?li kto? si? zdecydowa? na rozwijanie bohatera bazuj?c na Bramie.


Poniek?d te? ale zwyczajnie jest tych jednostek za du?o. Z nimi to +50%. Chodzi o lepsze zbalansowanie w kontek?cie wszystkich ras. Na barba lub cz?owieka brama + moc wytrzyma?o?ci oraz pr?dko?c wsparte dodatkowo mrokiem ( w szczególno?ci wampiryzm i alt pity ;-) ) - nietrudno zrobic ten build i nie musi byc nawet kompletny a na 99% jest gg...
Podobny zabieg by? u elfów z braterstwem czy stosem czaszek u barba. Inne rasy poza lochem jeszcze ( tutaj akurat ten bonus si? nale?y bo ?a?cuch ?ywio?ów wymaga dopasowania a zatem wsparcie nie jest sta?e tylko okazjonalne ) nie maj? bonusów z miast do talentów rasowych w bitwie wi?c ?artobliwie nawet - w imi? sprawiedliwo?ci :-) Ogólnie brama i mass wytrzymka robi? z demona dosyc ci??kiego tanka i trudnego przeciwnika. Je?li kto? nastawia si? na brame i chce du?o jednostek to ma w?a?nie po to wzmocniony t?um, który wcze?niej przydawa? si? tylko urodzonym farciarzom :mrgreen: To tylko 10% ale w mojej opinii to poprawi balans niektórych parowa? i przy tym nie zaszkodzi pozosta?ym.


Odno?nie runy wskrzeszenia to racja, ?e to wymaga przyjrzenia si?. Obaczymy w praniu. Przywrócona jednak b?dzie bo piorunow?adna + szcz??cie ?o?nierza potrafi narobic strasznego rabanu i by?a nawet nieco nadu?ywana przez co cwa?szych w konkretnych parach 8-) Niskie poziomy liczne owszem ale je?li chcesz z niego du?o odzyskac to aktywacja musi byc przy mocno wyko?czonym ju? oddziale. Ostatni bastion nie zawsze si? ma ;-) Maniek raz wspomnia?, ?e przypadkiem ?mig?o mu przed oczami co? odno?nie runy szar?y ale ja tego nie widzia?em i mo?liwe, ?e jemu te? si? co? pomyli?o bo potem nie móg? namierzyc. DeafultStats ma sterowanie tylko do dwóch run a szkoda bo od r?ki zrobi?oby si? kolejne odbanowanie. Zasi?g +2 i wszystko hula jak trzeba :mrgreen:

T?um by? za s?aby a 5 luck jest tylko z podkow? i brakiem zbitek ze strony przeciwnika czyli dosyc rzadko. To razem minimum 4 levele ( najcz??ciej 5 - je?li chcesz miec ?adn? szans? to ekspert luck mile widziany ). Warto aby to przynosi?o widoczn? korzy?c wszystkim a nie tylko ultrafarciarzom :mrgreen: ?rednio 30% na 6 mo?liwych bram przy czym raczej nie wszystkie z pe?nych oddzia?ów nie powinny byc przegi?te ale to si? oka?e. Stad te? ban majaków które w po??czeniu z t?umem dawa?y 20% wiecej woja.

Skowyt - owszem to mo?e okazac si? za mocne. W zwyk?ej wersji by?o jednak za s?abe i ma?o kto z tego korzysta? na Arenie. Ja je?li to tylko Deirdre. Tak to szkoda mi by?o 2 poziomów na tak? pierdo?? ( w tym awans necromancji bezu?yteczny totalnie ). Niestety sterowanie t? umiejka jest na zasadzie tylko mno?nika do kar nak?adanego na oba czynniki losowe ( nie da rady np dac -2 morale i -1 luck ) oraz osobno do inicjatywy zatem skowyt albo b?dzie po staremu i b?dzie pomijany ( jego rzucenie to jednak ca?a tura boha a w tym czasie mo?na dac 2 masówki lub przynajmniej z talentem magicznym wysokiego poziomu pojedynczy czar, który przeniesie du?o wi?ksze korzysci ) albo b?dzie co? dawa? i byc mo?e kto? zrobi z tego element taktyki. Jak za mocny to mo?na np usun?c kar? do inicjatywy w ogóle lub dac na 5%. Zostaniewie morale/luck jak by?o a danie np wi?kszej kary do ini to ju? taki w?a?ciwie mass slow... ( pojawi si? problem z Deirdre bo ona ma mno?nik 1.5 za speca ) ale mo?na to tak?e rozwa?yc. Dzia?anie ?aski jest na identycznej zasadzie w kontek?cie sterowania i opcji zmian a Godric ma równie? 1.5 przelicznik.

Przy jednostkach poprawiam to co by?o skopane i oczywiste niemal dla ka?dego. Te jednostki w?a?nie by?y dos?ownie ju? nijakie a takie maj? nie byc :mrgreen: ?ywio?ak ziemi z?y przyk?ad troch?. Jak widzisz dok?adnie ten typ ?ywio?aka po u?yciu zakl?cia a? 4 levelu to jest za?amka i p?acz oraz stracona mana. Najcz??ciej zd?rzy? uderzyc raz lub wcale - 5 ini to jest parodia Dagon. Póki co wezwanie elementów mia?o sens tylko i wy??cznie ze zdolno?ci? wojowników ognia z r?ki necromanty, warlocka i wzgl?dnie czarodzieja. Reszta by?a tylko ozdob? pola walki... Hp czy cokolwiek innego nie zwi?kszy u?yteczno?ci je?li ini zostanie bez zmian. Czo?g mo?na wykorzystac je?li da rad? go postawic w wybranym miejscu przy defensywnej taktyce i jakim? motywie blokady ale tak niestety to zakl?cie nie dzia?a... Po cz??ci niektóre zmiany ju? zosta?y przetestowane przez graczy z HC i ja by?em z nich zadowolony ogl?daj?c repy z walk na mapie, w której to zastosowano. Ka?dy teren ma przypisane 2 typy mo?liwych ?ywio?aków wi?c zmiana to nie jest nic pewnego je?li jestem niezadowolony z obecnego typu. Rzucaj?c zakl?cie 4 poziomu chc? widziec jego efekt i wykorzystac w boju w jakim? rozs?dnym okresie czasu zanim si? walka ca?kiem sko?czy, dlatego te? takie a nie inne boosty. Ogólnie co do modów jednostek to po?yjemy, zobaczymy... Najwy?ej si? pod?ubie jeszcze :-|


Cytat:
My?l?, ?e warto popracowa? nad Bosk? zemst?.


Tutaj mówi? kategorycznie nie :!: Owszem mo?na zmienic wzór itd ale magia ?wiat?a czyli wsparcie blesingami nie powinna zawierac czaru typowo destrukcyjnego. Dla mnie to ma?o logiczne jest i uwa?am to za jeden z najgorszych i najg?upszych pomys?ów na jaki wpadli twórcy. Blesy, ochrony + teleport w zupe?no?ci wystarcz?. Z zemst? ?wiat?o robi si? zbyt wszechstronn? magi?. Ma?y dmg czy nie, obecno?c tego zakl?cia w tej szkole jest zb?dna. ?wiat?o ma wzmacniac, leczyc oraz chronic a nie niszczyc - od tego jest inna magia. To samo tyczy si? s?owa lub kl?twy zadaj?cych bezpo?rednie obra?enia i b?d?cych stricte destruktorami co te? jest b??dem je?li zdecydowano si? na taki a nie inny system magii w grze. Co innego armageddon ale banu tego czaru nie trzeba raczej wyja?niac. Powód ich nieobecno?ci na Arenie jest oczywi?cie zupe?nie inny bo chodzi o nie spamowanie jednym zakl?ciem podczas ca?ej bitwy ale równie dobrze je tak?e mo?na by zmodyfikowac. Mi chodzi o ukazanie nieco braku logiki i sensu obecno?ci niektórych czarów na Arenie, która jest bardzo specyficzn? mapk?. Tylko nie odbij mi pi?eczki z Wampiryzmem, please :-D
Bo w dzia?aniu to on si? nie trzyma tego toku my?lenia ale z zasady, czynienie z ?ywej jednostki truposza to jednak wci?? przekle?stwo vel. kl?twa tak?e tu pasi do mroku :mrgreen:


Ech, i znów wysz?o d?ugie jak cholera no ale sporo ciekawych info masz, dzi?ki za lektur? :mrgreen:
-------------------

Mantykor podmiana goblinów no problem ale ze szczegó?owo?ci? to ju? ogólnie poszed?e? po bandzie jak to sie mówi :mrgreen: Ludzie s? za leniwi raczej aby si? bawic w takie co? :mrgreen: Dam Ci ich jednak, prosz? bardzo :-D
Co do innych pomys?ów to najlepiej teraz póki mapa jest w warsztacie a nie potem. Po to jest topic. Zatem wal ?mia?o ;-) Mniej updatów mapy to mniejsze zamieszanie...

Mantykor - 2010-08-09, 12:30

Hm chyba mój pomys? nie ma ju? znaczenia bo u?wiadomi?em sobie ?e na Arenie nie ma równo po 8 bohaterów ka?dej frakcji. Ale spróbuj? zrobi? list?, najwy?ej mnie poprawcie, ok?

Ok, jak na razie przedstawi? jeden swój pomys?, reszta przypomni mi si? w czasie no i zobacz? jak to si? ma do mapy na ?ywo. My?l? ?e 1 update przynajmniej b?dzie konieczny, na pewno co? tam w balansie jednostek lub umiej?tno?ci jest z?e.

Teraz mój pomys?. Chodzi mi o to ?e 3 specjalizacje zostan? wykorzystane podwójnie przy bohaterach, podczas gdy istnieje kilka niewykorzystanych w ogóle a tak?e przydatnych.

Wypisz? wszystkie specjalizacje bohaterów. Litera X po my?lniku oznacza ?e specjalizacja nie ma ?adnego praktycznego zastosowania na arenie, a litera / ?e ma zastosowanie ale takie po?owiczne. Po my?lniku wypisz? tak?e przydzielonym im bohaterów.

Akademia:
Zak?ócacz - Faiz
Zakrzywiacz Czarów - Cyrus
Mistrz Gremilinów - Havez
Rozmawiaj?cy z Wiatrem - Ihora
Mentor - Narxes
W?adca P?omieni - Nathir
Mistyk - Maahir
Twórca Golemów - Razzak
Mistrz ?ywio?ów - Zehir

Forteca:
Artysta Runów - Brand
Je?dziec - Ebba
Stra?nik P?omienia - Hangvul
?wi?ty M?ot - Helmar, Vinrael
Mistrz Runów - Inga
Protektor - Ingvar
Ci?te Ostrze - Karli
Siej?cy Burze - Svea
Król Kamiennych Auli -
Gi?tki J?zyk - X
Stra?nik Graniczny - X

Inferno:
Kosiarz Umys?ów - Alastor, Yrbeth
?elazna Dziewica - Deleb
W?adca Ogarów - Grawl
P?dziwiatr - /
Kusicielka - Jezebeth
?amacz Czarów - Marbas
Wybraniec Chaosu - Nebiros
Portier - Biara
Aura Szybko?ci - Agrael

Loch
Sabat Czarownicy - Eruina
Dozorca Niewolników - Kythra
Mistrz Trucizn - Lethos
Katalizator - Sinitar
Hodowca Jaszczurów - X
Czarna R?ka - Vayshan
Mroczny Mistyk - X
Pani Krwi - Yrwanna
Gro?ne Spojrzenie - Raelag
Tancerz Cienia - Shadya

Nekropolis
Banshee - Deidre
Balsamista - Kaspar
Ksi??niczka Wampirów - Ornella
?owca Dusz - Giovanni
Lord Zombie - Orson
Spijacz Dusz - Raven, Grok
Reanimator - Nikolaj
Wy?ymacz Czarów - Zoltan
Awatar ?mierci - Atantir
W?adca ?mierci - X

Przysta?
Dowódca ?uczników - Lorenzo
Ulubieniec Ludu - Ellaine
Trener Gryfów - Irina
Dowódca Kawalerii - Valeria
Dowódca Piechoty - Bertrand
Je?dziec Wiatru - Maeve, Alaryk, Sorgal
Odkrywca - X
Specjalista od Obl??e? - Andreas
Naczynie Gniewu -
Wzorowy Rycerz - Godryk
Suzeren - /
B?ogos?awiona Przez Smoki -

Sylwan
Miecz Sylanny - Anwen
Królowa Roju Os - Dirael
Mistrz Ostrza - Gilraen
Mistrz Polowania - Ossir
Furia Elfów - Alaron
Weteran - X
Szybko Uderzaj?cy - Tieru
Dziewica Jednoro?ca - Ylthin
Rój Strza? - Findan

Twierdza
Krwiopijca - Quroq
Cz?onek Starszyzny - Gorshak
Dowódca Centaurów - Haggash
Król Goblinów - X
Agresor - Kragh
Treser Wiwern - Shak'Karukat
Ponury Wojownik - Telsek
Tropiciel - X
Wódz Wojenny - Gotai


No to teraz moje propozycje:
1. Usun?? Maeve lub najlepiej Alaryka, bo za du?o bohaterów z t? specjalizacj?.
2. Pozby? si? specjalizacji przypisanych do 2 herosów. Jak?
- Na przyk?ad usun?? Yrbeth jako kosiarza umys?ów a da? jej specjalizacj? Mistyk (zamiast Mrocznego Mistyka b?dzie mia?a Mistyka ^^), za to w Akademii usun?? bohaterów z t? specjalizacj?: jest ma?o przydatna dla nich bo maj? zwykle bardzo du?o many (chocia? to mo?e z?y przyk?ad bo czasem si? regeneracja jednak przydaje, szczególnie przy Rojach Os i zakl?ciach ze Znamieniem Czarodzieja)
- Mo?na doda? lub pozamienia? reszt? ?eby bohaterów by?o wi?cej i ?eby byli niepowtarzalni.

Troch? g?upio ?e tak ma?o moich propozycji bo teraz ju? sam nie wiem co z tym fantem: my?la?em ?e bohaterowie s? pozamieniani i ?e jest ograniczona ilo?? miejsca, ale jak nie ma no to ju? troch? bardziej skomplikowana sprawa...

albolabris - 2010-08-09, 14:42

Alaric i Meave maj? inne startowe skile dlatego s? oboje. Ponadto bonus przy przyspieszeniu jest bardzo przydatny dla Przystani, która jest typow? Might frakcj?. To, ?e dano j? tak?e Sorgalowi wynika z faktu bezu?yteczno?ci jego w?asnej specjalno?ci oraz prostej drogi do mocy pr?dko?ci. Ogólnie zast?pieni i pousuwani s? bohaterowie b?d?cy w 100% klonami. Je?li inne s? startowe skile to wyst?powanie jakiego? bohatera jest uzasadnione poniewa? pozwala na inny build. Yrbeth mo?na dac Mistyka, kosiarz umys?ów jest dlatego, ?e to bohater zaczynaj?cy z mrokiem i aby mog?a go wykorzystac dodano w?a?nie tak? a nie inn? specjalizacj?. Skradzenie mana jednostkom czaruj?cym mo?e pomóc lochowi bo wtedy nie ma ju? many na kontrowanie zakl?c matron.

?wi?ty m?ot oprócz Helmara posiada Vinrael a nie Grok. Vinrael dlatego, ?e ?wiat?o to jedna z podstawowych szkó? dla elfów natomiast Grok ze specjalno?ci? Raven, czyli obni?k? defa przy os?abieniu, pasuje do tej nacji.

Nie zgodz? si? z tym, ?e specjalno?c P?dziwiatr, któr? posiada Alastor jest po?owicznie przydatna. To jest 5% wi?cej ini przez ca?y okres walki co dla Inferno b?d?cego szybkim Might zamkiem jest bardzo przydatne. Inicjatywa w H5 w bitwie to bardzo wa?ny atrybut.

Suzeren jest ca?kowicie nieprzydatny wr?cz poniewa? i tak jest limit do 20 paladynów a kap?ani nie stanowi? o sile tego zamku.

Król Kamiennych Auli, Naczynie Gniewu oraz B?ogos?awiona przez Smoki s? przegi?te - nie ma mowy o ich wprowadzeniu. Bohaterów przystani jest i tak bardzo du?o ju?. Gdyby kto? si? upar? to ewentualnie te dwie ostatnie specjalizacje mo?na by wprowadzic je?li da si? ustawic poziom podstawowy tych czarów lub nawet bez poziomu. Wtedy ani mass bless ani losowa dodatkowa zemsta nie powinny byc a? tak mocne. Czy si? da to musz? sprawdzic bo nie ka?d? niestety specjalno?c mo?na zmieniac co wyja?ni?em ju? w po?cie skierowanym do Dagona na przyk?adzie Sorgala....


Je?li sam mia?bym wskazac po?owicznie przydatna specjalizacj? to by?a by to Zak?ócacz Czarów w r?kach Cyrusa. Nie z ka?d? frakcj? jest to przydatne i dzia?a tylko przy pojedynczych zakl?ciach.


EDIT: Sprawdzi?em Freyd? i Isabel? i niestety ale te zakl?cia lec? na poziomie eksperckim i nie ma mo?liwo?ci ingerencji zatem tym Paniom podzi?kujemy ;-)

Mantykor - 2010-08-09, 18:53

Tak, nie by?em sam tego pewny wszystkiego ale mimo wszystko napisa?em, wida? dobrze bo mo?e co? si? z tego jeszcze wyci?nie ;]

albolabris napisał/a:
- Grok - zamiana nieprzydatnej specjalno?c na specjalno?c Raven, zmiana startowego talentu ze znajdywania drogi na odkrywanie, zamiast teleportu startowy czar os?abienie

- Vinrael - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Helmara


Rzeczywi?cie ?le przeczyta?em. Uwzgl?dni? to w tej li?cie.

albolabris napisał/a:
Nie zgodz? si? z tym, ?e specjalno?c P?dziwiatr, któr? posiada Alastor jest po?owicznie przydatna. To jest 5% wi?cej ini przez ca?y okres walki co dla Inferno b?d?cego szybkim Might zamkiem jest bardzo przydatne. Inicjatywa w H5 w bitwie to bardzo wa?ny atrybut.


Chyba ma?e nieporozumienie. Specjalizacja, jak? posiada Grok czy P?dziwiatr jest przydatna po?owicznie gdy? zwi?ksza zasi?g ruchu bohatera o 5% oraz o dodatkowy 1% co cztery poziomy. To jest ta nieprzydatna cz???. Ta przydatna jest taka, ?e czar teleportacja kosztuje po?ow? many.

Cho? teraz jak tak my?l? to zmiana specjalizacji nie usuwa tego zakl?cia z jego ksi?gi czarów a pomi?dzy 8 a 4 nie ma du?ej ró?nicy. Dlatego lepiej si? nad innymi specjalizacjami zastanowi?, g?ównie tymi bez znaku /.

A skoro w te 2 specjalizacje nie da si? ingerowa? (a ta 3 te? jest przegi?ta i jakiekolwiek jej os?abienie nie ma sensu bo i tak jest ?rednio ciekawa, rzeczywi?cie przegi?ta cho? nie rzuca si? to a? tak w oczy jak specjalizacja Raelaga z Ku?ni Przeznaczenia której w ogóle nie uwzgl?dni?em) to te? trzeba je odpu?ci?.

Naczynie Gniewu jak sobie teraz my?l? jest baardzo mocne, takich Serafinów co maj? atak 25-75 czy Kuszników 2-8 albo Gryfy Królewskie 5-15 wzmacnia niebagatelnie ^^

Co do Mrocznej Mistyczki zadecyduj sam, na razie nie mam pomys?u jak to dopasowa? bo ju? wiem ?e prawie wszystko w kwestii specjalizacji zosta?o powiedziane.

albolabris - 2010-08-10, 12:10

Cytat:
Cho? teraz jak tak my?l? to zmiana specjalizacji nie usuwa tego zakl?cia z jego ksi?gi czarów a pomi?dzy 8 a 4 nie ma du?ej ró?nicy. Dlatego lepiej si? nad innymi specjalizacjami zastanowi?, g?ównie tymi bez znaku /.


Zmieniaj?c specjalizacj? Grokowi usuna?em mu naturalnie ju? czar teleport wi?c go nie ma. Zaczyna z os?abieniem jak Raven. Specjalizacje proponuje ju? sobie podarowac bo na prawd? s? wyci?ni?te raczej na maksa ju?. Dosz?o 3 nowych bohaterów a Ci, którzy mieli nieprzydatne specjalno?ci ju? mog? je ?adnie wykorzystac. Nic wi?cej nam nie trzeba.

Mantykor - 2010-08-10, 18:07

To ja lepiej zaczn? sobie przypomina? co mi jeszcze po g?owie chodzi?o :D

Mo?e jak przeczytam twój post jeszcze raz to odgadn?.

Tak?e specjalizacje zostawiamy w spokoju chyba ?e kto? ma naprawd? ciekawy pomys? odno?nie ich.

SeRaFiNeK - 2010-08-10, 22:08

Troszk? gier na Arenie 2.0 ju? zagra?em i wed?ug mnie skill Barbarzy?cy "chro? nas wszystkich" powinien dawa? ok. 50-60goblinów a nie jak w obecnym przypadku tylko 15.
Kolejny skill to "g?ównodowodz?cy" obecnie daje chyba 7 czy tam jeszcze mniej tancerzy i tu te? powinna by? liczba zwi?kszona do 15-20.
Nie wiem tylko, czy si? da zwi?kszy? ilo?? jednostek z skilla, ale je?li tak powinni?my t? spraw? rozpatrzy?.
Jeszcze jedna sprawa tyczy si? puszczania tur, wed?ug mnie powinno si? puszcza? tury:
-Po spojrzeniu w chatk? maga
-Po zrobieniu buildu (ile? razy mi si? zderzy?o, ?e po zrobieniu perfekcyjnego buildu pad?o po??czenie i za drugim razem taki nie wszed?)
-Przed sam? walk?

Ostatnio gra?em z takim graczem co nie chcia? pu?ci? tury po zrobieniu buildu bo tego w regulaminie nie ma i po chwili po ?wi?sku zerwa? po??czenie bo mu build nie wyszed? ;/
Nicku nie b?d? podawa?, bo o ile si? nie myl? gracz skasowa? ju? konto.

metatron1983 - 2010-08-11, 08:11

Witam chcia?bym doda? kilka s?ów do umiej?tno?ci i nie tylko. Mam nadziej?, ?e mo?na je modyfikowa?:).

Barbarzy?ca:

- popieram SeRaFiNka je?eli chodzi o umiej?tno?? "chro? nas wszystkich". Mo?e przynajmniej kto? si? skusi jak tych goblinów troch? b?dzie. Specjalizacj? bohaterów ju? zamkni?ta raczej wi?c dodam tylko jedn? sugesti?. Nie wiem czy jest bohater Kilghan (król goblinów), ale gdyby go wprowadzi? z specjalno?ci? jak? ma + +1/+1 do goblinów tak jak inni bohaterowie to by?oby ciekawie.

-wsparcie goblinów równie? mog?o by dawa? goblinów. Z t? jednostk? mo?na bez problemu poradzi? sobie na polu walki przy odpowiedniej taktyce wi?c ich lekki wzrost nie powinien zaburzy? balansu.

Lord Demonów:

-Piekielny ogie? zwi?kszy?bym szans? wyst?pienia do 40%. Nie wiem czy kto? tego u?ywa.

Rycerz

- upad?y rycerz i zmierzch podrasowa? mo?e o +1 do si?y czarów( upad?ego mo?e o dwa). Dobre kilka razy próbowa?em gra? tym buildem, ale rozk?ad nie by? imponuj?cy. Warto pomy?le?.

Nekromanta

- Lodowate ko?ci: zwi?kszy?bym co najmniej do 10%.

- odporno?? ko?ci: zwi?kszy?bym o 5% do 10%.

-w?adca nieumar?ych: niech te? daje wi?kszy dopal do statystyk.

Elfy

- Gniew natury: +2 do obra?e?.

- Dowództwo: sta?y dop?yw tancerzy (20-30).

-Poznaj wroga swojego: krytyk zwi?kszy?bym o 10%, a mo?e nawet o 20%.

Magowie

-zdalne sterowanie: jakby mo?na by?o wybra? maszyn?, albo przynajmniej za?o?y? z góry ?e b?dzie to balista to ta zdolno?? mai?a by sens.


Ogólne:

-odbicie zakl?cia: mo?e warto wprowadzi? spadek inicjatywy bohatera tylko o po?ow?.

- Namiot zarazy powinien mie? 2X wi?ksze obra?enia ni? leczenie namiotu + mo?e powinien rzuca? rozk?ad lub zatrucie. Sama machiny to ju? zawsze ryzyko, a rozk?ad z namiotu to chyba w ?adnej arenie nie widzia?em.

-T?pni?cie: Powiem szczerze to nie wiem czy nawet widzia?em t? umiej?tno?? w akcji. Gdyby dzia?a? tak?e na zwyk?ym polu walki mog?a by by? ciekaw? masówk?. Sama w sobie zawsze potrzebuje maszyn co jest k?opotem + do tego czasem kilka nieprzydatnych skilli. Pier?cie? maszyn móg?by wzmacnia? tak?e t? zdolno??.

- katapulta i deszcz siarki: Mog?yby wzmacnia? atak i ?ycie balisty, namiotu, wózka (wi?kszy dopal dla strzelców) i t?pni?cia.

- Nagroda czarodzieja, absolwent,odporno??, tajemne podniesienie, tajemny talent powinny dawa? wi?kszy dopa? do statystyki, mo?e 2X wi?kszy.

-kl?twa umarlaka powinna zmniejsza? szcz??cie o -2.

- ognisty gniew, zimna stal powinna zwi?kszy? si? do co najmniej 20%.

Na razie tyle:)

Mohikanin - 2010-08-11, 09:29

Odnios? si? do uwag Metatrona - swoj? drog? jest sporo bardzo trafnych:

- piekielny ogie? - u?ywam, widzia?em w akcji. Zjada sporo many zw?aszcza z przyspieszeniem. My?l?, ?e wystarczy 30%, inferno i tak radzi sobie ?wietnie.

- odporno?? ko?ci nekromanty daje chyba 20% i moim zdaniem bonus jest w sam raz. Ale mog? si? myli? - poprawcie mnie, je?li to nie jest 20%.

- w?adca nieumar?ych - bardzo dobry pomys? Met ;-) tak jak z tym Kilghanem. Zdolno?? ci??ko dosta?, prowadzi do niej niepotrzebna na arenie wieczna niewola no i nekromancji za bardzo wykorzysta? si? nie da.

- poznaj wroga swego daje 10%, je?li zwi?ksza?, to moim zdaniem maks do 15%, bo przy 20 czy 30 b?dziemy mieli co chwila cios z podwójnymi obra?eniami. Sylvan i bez tego ?adnie sobie daje rad?.

- t?pni?cie wzi??em o dziwo wczoraj :shock: ale u?y? tego nie mog?em, ten czar dzia?a razem z trz?sieniem ziemi, którego nie mo?na u?y? poza obl??eniami. Co? mo?na by z tym zrobi?.

- nagroda czarodzieja i absolwent - moim zdaniem styka +2. +4 to b?dzie mocna przesada. Zw?aszcza do mocy.

- kl?twa umarlaka -2 - ciekawy pomys?, mo?na spróbowa?.

To tyle ;-) wi?kszo?? ciekawa, tylko trzeba potestowa? wiadomo.

Mantykor - 2010-08-11, 10:01

Cytat:
- popieram SeRaFiNka je?eli chodzi o umiej?tno?? "chro? nas wszystkich". Mo?e przynajmniej kto? si? skusi jak tych goblinów troch? b?dzie. Specjalizacj? bohaterów ju? zamkni?ta raczej wi?c dodam tylko jedn? sugesti?. Nie wiem czy jest bohater Kilghan (król goblinów), ale gdyby go wprowadzi? z specjalno?ci? jak? ma + +1/+1 do goblinów tak jak inni bohaterowie to by?oby ciekawie.


Nie da si? tworzy? nowych specjalizacji. Bohater Kilghan odpada.

Zdolno?? Chro? Nas Wszystkich, tak samo jak Dowództwo mo?na odpowiednio wzmocni?. Gdyby nie to, ?e s? potrzebne do niektórych innych skilli, to by?bym za ca?kowitym ich usuni?ciem.

Chro? Nas Wszystkich -> Przygotowanie (nieprzydatne dla Barbarzy?cy)
Dowództwo -> Boskie Przewodnictwo, Kara Boska (tutaj ju? trzeba zostawi? bo te zdolno?ci mog? si? znale?? w czyjej? strategii)

W?a?nie, usuni?cie niektórych skilli to ten 2 pomys?, przypomnia? mi si? dzieki postowi metatrona ;]

Pami?tajcie jednak o jednej rzeczy: liczba goblinów zale?y od ??cznej ilo?ci istot 3 poziomu Twierdzy. Tak wi?c Telsek dosta?y zbyt du?y bonus, jakby zwi?kszy? wspó?czynniki tej zdolno?ci.

Cytat:
-wsparcie goblinów równie? mog?o by dawa? goblinów. Z t? jednostk? mo?na bez problemu poradzi? sobie na polu walki przy odpowiedniej taktyce wi?c ich lekki wzrost nie powinien zaburzy? balansu.


Zdolno?? ta dzia?a tylko jak ko?czymy tur? maj?c wóz z amunicj?. Co prawda mo?na zwi?kszy? wspó?czynnik tej zdolno?ci np. do 35, bo jedn? tur? na Arenie trzeba czeka? (t? przed walk?) i ma si? wóz z amunicj?, ale ta zdolno?? pochodzi od innej, nieprzydatnej i prowadzi do kolejnej równie nieprzydatnej umiej?tno?ci:

Katapulta (ble) -> Wsparcie Goblinów (ble) -> Deszcz Siarki (ble)

Cytat:
-Piekielny ogie? zwi?kszy?bym szans? wyst?pienia do 40%. Nie wiem czy kto? tego u?ywa.


Je?li umiej?tno?? jest s?aba to czemu nie?

Cytat:
- upad?y rycerz i zmierzch podrasowa? mo?e o +1 do si?y czarów( upad?ego mo?e o dwa). Dobre kilka razy próbowa?em gra? tym buildem, ale rozk?ad nie by? imponuj?cy. Warto pomy?le?.


Zarówno Upad?y Rycerz jak i Zmierzch do bardzo przeci?tne skille. UR zwi?ksza nawet ?adnie nasz? si?? czarów ale obni?a morale... (cho? o nie raczej nie problem w Przystani). Za to Zmierzch daje tylko 3 do SP w chwili gdy czarujemy mrokiem lub ?wiat?em. Zamiast niego mo?na lepiej jak?? masówk? wzi??. Ale ?eby sobie dodatkowo podnie?? si?? zakl?? to mo?na z nich skorzysta? i co? jednak dadz?, a i my?l? ?e twórcy gry ca?kiem przemy?leli te zdolno?ci.

Tak wi?c mo?na ewentualnie je lekko podnie??, z tym ?e Upad?y Rycerz jest s?abszym skillem wi?c jego bardziej.

Cytat:
- Lodowate ko?ci: zwi?kszy?bym co najmniej do 10%.


Rzeczywi?cie, skill ten daje tylko 5% podczas gdy Zimna Stal daje a? 10%. Jednak ZS trudniej zdoby? i jest w ataku, który nie zawsze si? bierze. Jak na moje mo?na ew. zwi?kszy? si?? tej zdolno?ci do ??cznego 8%.

Cytat:
- odporno?? ko?ci: zwi?kszy?bym o 5% do 10%.


Ten skill jest ju? i tak dobry. Lepszy od Ochrony o 5%, lecz nieco trudniej go zdoby? i nie dzia?a przeciwko czarom zadaj?cym obra?enia z innych dziedzin ni? Magia Zniszczenia.

Cytat:
-w?adca nieumar?ych: niech te? daje wi?kszy dopal do statystyk.


Albo niech daje 3-4 wiedzy (zamiast tego mo?na wzi?? inteligencj? co da o wiele wi?cej ni? 10 many) albo niech nie b?dzie go wcale (ban).

Cytat:
- poznaj wroga swego daje 10%, je?li zwi?ksza?, to moim zdaniem maks do 15%, bo przy 20 czy 30 b?dziemy mieli co chwila cios z podwójnymi obra?eniami. Sylvan i bez tego ?adnie sobie daje rad?.


Pomimo wielu os?abie? talentu rasowego elfów, krytyczne trafienia i tak s? mocne. My?l? ?e lepiej nie wzmacnia? tej zdolno?ci (Poznaj Wroga Swego). 40 a 50% to jest ró?nica, a pomi?dzy 40 a 60% ju? za du?a (o po?ow? wi?ksza szansa). Ew. o 15% czyli ??cznie 55%...

Cytat:
- t?pni?cie wzi??em o dziwo wczoraj ale u?y? tego nie mog?em, ten czar dzia?a razem z trz?sieniem ziemi, którego nie mo?na u?y? poza obl??eniami. Co? mo?na by z tym zrobi?.


To by by?o zbyt mocne, nawet je?li jest do zrealizowania. A nie jest.

Cytat:
- nagroda czarodzieja i absolwent - moim zdaniem styka +2. +4 to b?dzie mocna przesada. Zw?aszcza do mocy.


+2 wystarczy w zupe?no?ci. Zdolno?ci, które podnosz? o 2 nasze atrybuty to jedne z lepszych.

Cytat:
- kl?twa umarlaka -2 - ciekawy pomys?, mo?na spróbowa?.


Kl?twa umarlaka -1 i kropka. Zauwa?, ?e t? zdolno?? mo?na wzi?? zamiast rozwini?cia talentu, czyli albo +1 do w?asnego szcz??cia albo -1 do wrogiego. To dobry balans.

--------------------------------

A oto moja lista zdolno?ci, które mo?na zbanowa?. Dzi?ki temu rzadsze b?d? sytuacje, ?e nie podejdzie jaka? konkretna umiej?tno??, a inwestowanie np. w logistyk? b?dzie ?atwiejsze, bo zostan? w niej tylko te skille które prowadz? do innych, przydatnych.

Magia ?wiat?a / Rozstrzaskanie ?wiat?a:
brak

Magia Mroku / Rozstrzaskanie Mroku:
brak

Magia Zniszczenia / Rozstrzaskanie Zniszczenia:
brak

Magia Przywo?ania / Roztrzaskanie Przywo?ania:
- Nawiedzone Kopalnie (Nekromanta tylko): zupe?nie nieprzydatne na mapie bez kopal? i nie prowadzi do ?adnej przydatnej zdolno?ci.

Talent Magiczny / Krzyk:
- Regeneracja Many (ale tylko ta u Barbarzy?cy bo oni maj? chyba odr?bn?, je?li tak to mo?na usun??) bo nic nie daje wymiernego (u innych ras jest dosy? wa?na wi?c albo tylko Barbarzy?cy albo w ogóle bo to nie jest akurat priorytet)

Atak:
brak

Obrona:
brak

Szcz??cie:
- Wizja ?zy Ashy (nie trzeba mówi? czemu nieprzydatna, a nie prowadzi do ?adnych innych zdolno?ci)
- ?upy Wojenne (teoretycznie nieprzydatna na arenie a w praktyce nawet przydatna, bo takie zamki jak Loch, Akademia, Forteca, Przysta? ci?gn? korzy?ci z dodatkowej kasy lub surowców. Tutaj nie ma si? co wiele zastanawia?, po prostu usun?? to bo do niczego innego, przydatnego nie prowadzi.

Pomys?owo?? zostawiamy, mimo ?e si? sama w sobie nie przydaje, lecz u ?owcy prowadzi do "Szcz??cia Elfów".

Dowodzenie:
- Zwiastun ?mierci (Nekromanta tylko): nieprzydatne na arenie i prowadzi tylko do Nawiedzonych Kopal?, równie nieprzydatnych i na li?cie do zbanowania
- Finanse: u ?adnej rasy nie prowadz? do niczego i s? ogólnie nieprzydatne

Logistyka:
- Nawigacja: jak wy?ej
- Chwytno??: jak wy?ej
- ?cie?ka Wojny: jak wy?ej z tym ?e prowadzi do innych umiej?tno?ci, ale tak?e nieprzydatnych
- Pochód ?mierci: jak wy?ej z tym ?e nieprzydatne, gdy? nie ma zamków na Arenie

O?wiecenie:
- Mentor: jedyna taka zdolno?? z o?wiecenia, co nieprzydatna (jest tylko 1 bohater na arenie) i nie prowadzi do niczego przydatnego

Machiny Wojenne:
- Deszcz Siarki: nieprzydatna, niepotrzebne w rozwoju
- Wsparcie Goblinów (Barbarzy?ca tylko): z obecnym wspó?czynnikiem nieprzydatne i niepotrzebne w rozwoju
- T?pni?cie: nieprzydatne, nie prowadzi do niczego

Na razie to tyle


I tutaj jeszcze zdolno?ci które trzeba odpowiednio "podnie??":

- Równowaga ?ywio?ów (tworzy

Maniek - 2010-08-11, 10:15

Niektóre wasze pomys?y mi si? podobaj?, niektóre nie ale nie b?d? ich komentowa?. Chc? zaproponowa? inn? zmian?. Proponuj? troch? pozmienia? skillwheela, m.in.

- Bior?c szybk? bram?, lotny umys? tracimy lvle (logistyka na arenie jest zbedna). Mozna wszystko wywalic z logistyki i zostawic lotny umysl, szum teleportu, szybka brame, cichego przesladowce i inne pierdo?y jako umiejki przerwszego (czy drugiego) rz?du.

- Podobnie mozna zrobic m.in. zimn? stal? (brak wymaga?); w?adca umar?ych nie bedzie potrzebowa? wiecznej niewoli; pancer runiczny nie wymaga egzorcyzmu;

To tak na szybko, jedynym ograniczeniem jest nasza wyobra?nia.

Mohikanin - 2010-08-11, 10:16

I tu si? Mantykor z Tob? nie zgadzam. Nie wiem czemu tak si? upierasz (koniec kropka!). Szcz??cie to przekle?stwo - je?li wchodzi zbyt cz?sto to walka ko?czy si? po pierwszej szar?y (loch, sylvan, orki). A zmniejszy? to szcz??cie mo?na tak naprawd? tylko przez pier?cie? b?d? w?a?nie ten skill. I ja bym spróbowa? z kar? -2. To, ?e mo?na rozwija? szcz??cie i dosta? +1 to ?aden argument. W zamian mo?na wzi?? o?wiecenie i dosta? bonus do atrybutów i co z tego? Nie ma co patrze? jakie skille mo?na wzi?? zamiast danego moim zdaniem, bo patrz?c na kare bosk? powinni?my usun?? po?ow? pozosta?ych, bo s? za s?abe.
Mantykor - 2010-08-11, 10:44

No to z innej strony, Mohikanin. Kara -2 by?a by zbyt mocna. To a? 20% s?abszych o 50% ataków u wroga jak ma 0 szcz??cia. Za jeden skill z... 20 :P

Hej a mo?e da? wszystkim domek z logistyk? za darmo albo za darmo? W ko?cu sama w sobie nic nie daje a za skille i tak zap?acimy w levelach, wi?c to nie szkodzi ?e za darmo. Mo?e by? chocia?by na podstawowym, ale wg. mnie powinna by? mo?liwa ekspercka za darmoch?.

A i jak kto? przeoczy? to edytowa?em poprzedniego posta dodaj?c ten swój 2 pomys? na który w tym czasie kto? chyba te? wpad? ale opisa?em go ca?kiem dok?adnie.

metatron1983 - 2010-08-11, 11:02

Co do zdolno?ci maszyn wojennych uwa?am, ?e musz? by? gruntownie przebudowane. Skill katapulty mia?by tylko sens jakby dawa? dopa?y do (?ycia, obra?e?, inicjatywy, ilo?ci amunicji namiotu maszyn). Trzeba by by?o podj?? decyzj? czy bra? 3 strza?ow? balist? z katapult? cz balist? z namiotem, a mo?e namiot z katapult?.

Bonus do goblinów za jednostki 3 poziomu jest lipny bo przecie? po rozwoju dostajemy te jednostki, dlatego mo?e uda?o by si? ustawi? ten wspó?czynnik na sta?? liczb?. Skill w maszynach dotycz?cy goblinów te? mo?na by by?o przerobi? na to samo kopyto.

Mantykor pami?taj? ?eby dosta? kl?tw? umarlaka trzeba cz?sto wybra? ma?o przydatny skill. W tej chwili tylko jak nie mam wyboru bior? t? umiej?tno??.

Mantykor - 2010-08-11, 11:24

Do Chro? Nas Wszystkich chyba nie b?dzie problemu da? jakiej? warto?ci i wspó?czynnika 0 dla ilo?ci wojowników w armii (czyli np. 40 + 0*X, albo co? w tym stylu je?li tak wygl?da formu?a, gdzie X to ilo?? wojowników, r?baczy i pod?egaczy w armii).

Ale wsparcie goblinów to ja bym w ogóle usun?? bo trójstrza?owa katapulta do niczego im, a w zale?no?ci od liczby autozapisów jakie robi? gracze i tego, czy bohater zaczyna z wózkiem, zale?a?o by ile dostanie goblinów, z reszt? ju? 1 skill do goblinów jest, w dodatku przydatniejszy. Bo kto bior?c machiny wojenne marnowa?by 2 skille dla tych goblinów? Id?c w machiny idzie si? w balist? i/lub namiot medyka do leczenia z choróbsk.

metatron1983 - 2010-08-11, 11:49

za?o?y?em tutaj, ?e jednak katapulta by co? dawa?a np. tak jak pisa?em w po?cie wy?ej.
Mantykor - 2010-08-11, 14:31

No tak, ale nie wiem jak to widzisz, bo mo?na chyba wrzuci? do Machin Wojennych zamiast katapulty inny skill (np. no taki Mistrz Lodu) ale nowej zdolno?ci si? nie zrobi :P Chyba ?e zmodyfikuje si? inn?, podobn? do zamierzonego efektu... ja si? nie znam za bardzo :)
albolabris - 2010-08-11, 14:51

Ale?cie si? Panowie rozbrykali :mrgreen:

Niestety, nie mam zbyt dobrych wie?ci. 95% z tego co wypisali?cie jest po prostu nie do zrobienia. Mog? zmienic zdolno?ci i umiej?tno?ci tylko te, które zawiera plik DefaultStats.xdb.
Wiele z nich, które wypisali?cie ju? dawno sam chcia?em zmienic ale nie mog?em. Teraz dla pewno?ci jeszcze sprawdzi?em dok?adnie po kolei wszystko i wygl?da to mniej wi?cej tak:

@metatron

- Kilghana nie da rady zrobic tak jak chcecie

- wsparcie goblinów - bez przesady, nikt nie bierze katapulty ani tym bardziej tego skila

- piekielny ogie? - da rad? zwi?kszyc podstaw? dmg oraz zmienic dmg za ka?dy kolejny punkt mocy, niestety nie da si? sterowac szans?; jednak ja korzystam z tego je?li id? w destro i jest ?cie?ka która zrobi ?adnego spela; w destro jest umiejka, która podwaja dmg z ognia ( przyk?adowo marbas w duel modzie ) i wtedy ju? jest to co? mocnego

- upad?y rycerz - brak sterowania

- zmierzch - brak sterowania

- lodowate ko?ci - brak sterowania

- odporno?c ko?ci - wed?u mnie 20% to du?o za zdolno?c 2 stopnia ale i tak brak sterowania...

- w?adca nieumar?ych - brak sterowania

- gniew natury - brak sterowania

- dowódzctwo - brak sterowania; nie da rady zmienic liczby tancerzy bo nie mo?na pu?cic mapy aby si? zaczyna?a np od 1 dnia 3 lub 4 tygodnia zamiast od 1 dnia 1 tygodnia ( chcia?em to obej?c w ten w?a?nie sposób ) zatem nic z tego; umiej?tno?c nie jest z?a bo dodaje +2 obrony a to ju? co?

- poznaj swojego wroga - brak sterowania; tutaj zwi?kszenie uwa?am jest nie na miejscu bo na potrzeby balansu i os?abienia sylvanu ju? dawno temu zabrano im budynek z zamku daj?cy w?a?nie te 10%; elfy i tak s? silne...

- zdalne sterowanie - brak sterowania

- odbicie zakl?cia aby ini spad?a o po?ow? - brak sterowania

- nie dam rady zrobic nic z namiotem poza zwi?kszeniem jego liczby u?yc z 3 do 5 co ju? wprowadzi?em; uwa?am jednak to za nieco zb?dne poniewa? jesli kto? decyduje si? i? w machiny to zwykle jest to potrójna balista i ewentualnie namiot wi?c na namiot plagi ju? i tak miejsca nie ma; jest jest opcja zwi?kszenia hp machin ale s?dz?, ?e na tej arenie jest to zb?dne - 3 lub 4 strza?owa przypakowana balista potrafi narobic sporo szkód; nawet je?li strzeli 2 lub 3 tury to i tak mo?na przy jej pomocy pozbyc si? kluczowych jednostek wrogiej armii

- tapni?cie - przesadzacie ju? panowie troch?, to bitwy na otwartym polu a nie obl??enia a poza tym znów brak sterowania

- katapulta i deszcz siarki - brak sterowania

- nagrody s? wed?ug mnie ok, cz?sto korzystam z tych skili id?c w magiczne buildy; zwi?kszenie jest zb?dne

- kl?twa umarlaka - brak sterowania

- ognisty gniew - brak sterowania

- zimna stal - brak sterowania


@Serafinek

Cytat:
Jeszcze jedna sprawa tyczy si? puszczania tur, wed?ug mnie powinno si? puszcza? tury:
-Po spojrzeniu w chatk? maga
-Po zrobieniu buildu (ile? razy mi si? zderzy?o, ?e po zrobieniu perfekcyjnego buildu pad?o po??czenie i za drugim razem taki nie wszed?)
-Przed sam? walk?


Tutaj jest s?uszna uwaga i ju? te? dawno o tym my?la?em bo cz?sto tak robie. Tylko z ma?? poprawk?. Drugi zapis b?dzie nakazany po opuszczeniu strefy startowej przez obu graczy. Dlaczego tak? Poniewa? ju? teraz zdarzaj? si? naci?gacze, którzy po sko?czeniu buildu zapisuj? tur? aby wygenerowac 500 na jeszcze jedna zmian? :mrgreen:


Ogólnie to chro? nas wszystkich nie dzia?a tak jak macie w opisach na ko?ach. Liczba goblinów nie jest wielokrotno?ci? liczby wojowników. Ilo?c globlinów zale?y on numeru tygodnia tak samo jak w przypadku tancerzy. Obu tych zdolno?ci jednak nie da si? zmienic tak?e nic tu nie wymy?limy. One daj? +2 obrony co ju? jest ok. Nie uwa?am aby to by?y s?abe umiejki. U elfa prowadzi ona do kary boskiej natomiast barbarzy?cy 2 obrony zawsze si? przyda.@Mantykor


Od razu mówi?, ?e przerabianie kó? umiej?tno?ci lub banowanie jakich? zdolno?ci czy talentów nie wchodzi w gr?. Od zmian nieprzydatnych skili jest mentor i pieni?dze na to przeznaczone. Wymienione skile pojawiaj? si? rzadko a nawet je?li to mo?na ich nie wybierac bo rzadko kiedy zdarza si? tak, ?e na 4 oferowane rzeczy na poziom ( 2 talenty, 2 umiejki ) wszystkie s? nieprzydatne.
Ludzie maj? si? tak?e wykazac umiej?tnym dobieraniem talentów i zdolno?ci oraz rozwa?nym levelowaniem. Je?li oczy?cimy wszystkie zb?dne rzeczy to za ka?dym razem uzyskasz wszystko co chcesz a nie o to do ko?ca chodzi na arenie - chodzi o to aby? sobie poradzi? w ka?dych mo?liwych warunkach.

Pomys? przerabiania ko?a lub banowania zdolno?ci odpada z miejsca pomimo, ?e Maniek móg?by z tym zrobic co chce. I tak ju? sporo zmieniamy... Je?li umiej?tno?ci sa zb?dne to si? ich po prostu nie bierze i tyle...


-----------------------------------


Odno?nie logistyki to jest pewien pomys? tylko to jest nie?atwe do zrobienia. Poniewa? ona faktycznie jako talent jest nieprzydatna my?leli?my nad dodaniem budynku, który w zale?no?ci od poziomu talentu dawa?by jaki? bonus np:

- za podstaw? - 1 s?aby artefakt
- za awans - 1 silny artefakt
- za ekspert - 1 silny + 1 s?aby

Z dodatkowych pomys?ów jak ju? niektórzy mogli zauwa?yc jest w planach o?tarz ofiarny aby móc wymieniac artefakty na kolejny poziom do?wiadczenia je?li te nam zbytnio nie podpasuj?. Tutaj jednak potrzebna jest ju? pomoc skryptera z wy?szej pó?ki, na któr? cierpliwie czekamy.

Tyle na razie. Przykro mi, ?e si? tak rozpisali?cie bo jak zaznaczy?em na wst?pie, przewa?aj?cej wi?kszo?ci zrobic si? nie da. Generalnie je?li jest co? co mo?na by jeszcze poprawic ale nie zosta?o to przeze mnie wypisane w pierwszym po?cie to najprawdopodobniej si? nie da tego zrobic ;-) Arena jest jak dziecko dla mnie i niewiele rzeczy mi tu umknie :mrgreen:

metatron1983 - 2010-08-11, 14:58

Mo?e taka katapulta zyska?aby zdolno?? podobn? do rozwijania maszyn( podstawowe, zaawansowane i eksperckie). Podskoczy?oby zdrowie, obra?enia i amunicja do namiotu. Deszcz siarki móg?by zwi?ksza? inicjatyw? maszyn tak jak u krasnali zdolno?? maszyny runiczne.
Mantykor - 2010-08-11, 15:17

Te? my?la?em o tym, ?eby zdolno?? Katapulta dzia?a?a jak Machiny Wojenne. Ale to chyba nie da rady... za to z tymi Maszynami Runicznymi to jest doby pomys?, o ile jest wykonalny i nie popsuje estetyki...

No to 2 z moich pomys?ów odpada :D

Ale miej t? list? na uwadze mo?e przy nast?pnej arenie, mo?e jeszcze wyjdzie na to ?e si? przyda.

A 3 pomys? który mi znienacka przyszed? to ten z logistyk?. Widz?, ?e ju? pomy?leli?cie o tym wcze?niej.

Artefakt za logistyk? to ciekawy pomys?! Tym bardziej ?e darmowa logistyka, któr? ja proponowa?em by?a by nie fair w stosunku do ras, które maj? wysokie szanse na jej zdobycie, a wzmacnia?a by lekko te co maj? szanse niskie.

Oba pomys?y s? jednak dobre, mo?e ten z artefaktami nieco lepszy, wi?c warto który? z nich wykorzysta?. Oczywi?cie ten ew. bonusowy artefakt to jeszcze przed o?tarzem, który mam nadziej?, uda si? doda? bo to ciekawy bonus.

I jeszcze jedna rzecz: je?li b?dzie o?tarz, to zwoje i ró?d?ki zyskaj? troch? na warto?ci. Warto si? zastanowi? nad ich ewentualnym dodaniem, z tym ?e np. b?d? zawiera? w sobie tylko zakl?cia poziomów 3-5.

OK karty na stó?, wpad? mi jeszcze jeden pomys? do g?owy: Mo?e da si? usun?? niektóre bugi z gry, z czego niektóre zebra?em w temacie na forum?

B??dy w grze

Mohikanin - 2010-08-11, 15:26

Zwi?kszenie inicjatywy, czy wr?cz dawanie wszystkim rasom dost?p do zdolno?ci podobnej do runicznych maszyn to lekka przesada. Trzeba by wzi?? pod uwag? fakt jak mocna jest balista w danej rasie i im silniejsza tym trudniejszy powinien by? dost?p do tej umiej?tno?ci. Moim zdaniem odpada, jako? nie przypad? mi ten pomys? do gustu.

Co do przywracania zwojów i ró?d?ek, to jestem przeciwny. Do tej pory by?y i si? nie sprawdzi?y, teraz zobaczmy jak si? gra bez nich. Artefakty do odstrza?u i tak b?d? ze wzgl?du na dublowanie miejsc w ekwipunku.

Co do b??dów, to trzeba je przejrze? i niektóre na pewno wyeliminowa?, celny strza? Mantykor :-P
Pytanie czy usuni?cie niemo?liwo?ci u?ycia run sza?u bojowego zahipnotyzowan? jednostk? jest w ogóle mo?liwe :mrgreen:

Unknown - 2010-08-11, 16:16

A ja proponuj? zmieni? kolejno?? aby do zamku wpada? po zebraniu artefaktów, zmiana niewielka ale czasem mo?e by? pomocna.
Mantykor - 2010-08-11, 18:02

My?l?, Unknown ?e da?o by to za du?ego kopa Akademii: Korona Sar Issusa, jaka? Tunika Rze?bionego Cia?a i mini-arty s? ju? troch? za mocne wtedy.

Jeszcze co do b??dów: np. ten z Ognistymi Smokami, które mog? u?ywa? Run Smoczej Si?y, mo?e np. tutaj da si? to zmieni?, tzn. gdzie? w pliku musi by? pomy?ka i ta jednostka nie jest wykluczona z istot które mog? u?ywa? tej runy.

Pewnie jest chocia? kilka takich b??dów co da si? naprawi?, niekoniecznie z tej listy.

Acha. Ró?d?ki i zwoje po podniesieniu do czarów 3-5 poziomu my?l?, ?e by si? sprawdzi?y. Nie wyst?puj? zawsze, ale tego typu zakl?cia rzucane za darmoch? mog?y by da? kopa. Chocia? nie wiem czy 5 poziomu mog? by? tam zakl?cia... No i te? jest kwestia tego ?e je?li b?dzie opcja kupowania zakl?? to warto?? ró?d?ek i zwoji spadnie.

albolabris - 2010-08-11, 22:13

Mod machin, o którym mówicie jest poza zasi?gi?m...

Tak, akademia by?a by mocno przesadzona tworz?c arty z ubranym bohem... Loch no chance...

Zwoje i rózgi lec?, to ju? postanowione...


Odno?nie b??dów to Panowie ?yczycie sobie po prostu patcha, którego nawet kr?gi fanowskie jeszcze nie robi?y i raczej si? tego nie podejmowa?y bo od razu wynik? z tego spór je?li si? nie myl?. Tutaj jest red light zwi?zany z brakiem dost?pu do core. Te rzeczy móg?by naprawic Ubisoft ale nie b?d?my naiwni... Ja tak?e chcia?bym by kiedy? ?wiat?o dziennie ujrza?a wersja 3.2 bo tych b??dów troch? jest - jak si? je zna to dobrze ale nadal frustruj? i wadz?. Bez nich... oj mi?o mi?o by by?o...


Maniek mnie naciska o jedn? chatk? wied?my i tak powoli powoli mnie ju? prze?ama? prawie :mrgreen: Mo?emy dac jedn? na prób?, co Wy na to ? To oznacza ni mniej ni wi?cej, ?e je?li wypali motyw z o?tarzem to skaczemy w gór? o 2 skile ( w tym jeden poziom, choc nie zawsze rzecz jasna bo mo?na nie wymieniac nic na expa ). Nie wiem tylko czy to nie zaburzy kwestii finansowej bo jak do wymiany to 500 a ta pula, która by?a dotychczas jest dosyc skrupulatnie wyliczona. Chwil? rozwa?a?em +2k na wymian? w mentorze ale nie wiem czy warto d?ubac w tym...

Mantykor - 2010-08-11, 23:03

Pami?taj ?e +1 losowy skill nie podnosi poziomu (a od niego zale?y koszt zapominania). Tak?e wszystko pod kontrol? ;]
Mantykor - 2010-08-19, 13:18

Nie wiem czy to b??d, ale Haggash ma tylko Sza? Krwi + Podstawowy Atak. Inni bohaterowie maj? po 3 talenty/zdolno?ci na 1 poziomie.
albolabris - 2010-08-19, 14:15

A pami?c krwi to co ? :mrgreen:
Mantykor - 2010-08-19, 20:58

A, rzeczywi?cie. Nie zwróci?em uwagi na ten pasek.

Gra?em dzi? z adrianem i zauwa?yli?my, ?e opisy niektórych zmienionych rzeczy (np. runy wskrzeszenia) nie zgadzaj? si? z efektem.

My?l?, ?e nale?y zmieni? opisy wszystkich modyfikowanych czarów/umiej?tno?ci itp. A je?li si? nie da to aby by? uczciwym, trzeba przynajmniej je wymieni? w opisie mapy. Nie wszyscy wiedz? jakie zmiany zachodzi?y od wersji 1, 2 a? do tej wersji.

Mantykor - 2010-09-13, 21:07

Nast?pna rzecz, to mam pewien pomys? jak urozmaici? i ulepszy? aren?.

Mam na my?li szachownic? w podziemiach. W tej postaci w jakiej jest, walczy si? zawsze na tych 11 chyba arenach, bo bawi? si? w szukanego po portalach si? nikomu raczej nie chce.

Przez to cz??? aren w ogóle nie jest zauwa?ana (np. te wodne czy krasnoludzkie).

I teraz chcia?bym, ?eby wszystkie areny zbi? w jeden korytarz. A dok?adniej to najlepiej tak:

a)

AAAAAAA
AAAAAAA
P ------------ P
AAAAAAA
AAAAAAA

P - portal
A - arena


b) i tutaj mam jeszcze ciekawszy pomys? ale nie wiem czy dobry:

_A_
_A_
_A_
_A_
_A_
P _A_ P
_A_
_A_
_A_
_A_


itd.
To znaczy ?e areny to pola np. 5x1 (poziome, wyd?u?one w stron? portali). A pomi?dzy nimi jaka? ?ciana, mur ?eby nie naje?d?a? na dwie naraz. Dzi?ki temu zajmowane miejsce b?dzie minimalne i nie b?dzie si? da?o pomyli? co do granic areny. Mo?e by? te? tak:

b*)


_A_ _A_
_A_ _A_
P _A_ _A_ P
_A_ _A_
_A_ _A_Tylko prosz?, nie tak jak jest teraz :D Mam nadziej?, ?e nie robi to problemu.

P.S. Fajny jest Avatar ?mierci na arenie ;] Szacun.

albolabris - 2010-09-14, 17:07

Pole wyboru aren od dawna jest ju? zrobione i jest wystarczaj?co dopakowane, zapewniam :mrgreen:
Mantykor - 2010-09-14, 19:25

Ale na przyk?ad na zwyk?ych arenach chyba nie trafiaj? si? nadbrze?ne i nie ma krasnoludzkich, przynajmniej w pierwszym pomieszczeniu.
albolabris - 2010-09-14, 19:43

No nie trafiaj? si? je?li chodzi o podstawowe areny ( te bonusowe s? tak pozapinane, ?e nawet stoj?c nie przy wodzie odpala si? arena z elementami wodnymi - kwestia gdzie jest pointer umieszczony, wiesz o co chodzi przecie? bo robi?e? sam arenki ;-) ). Po to by?a zrobiona opcja terenów osobno rzecznych i morskich. Maniek rozwi?za? to jednak troch? inaczej tym razem i jest to ju? zaimplementowane tak?e spokojna g?owa. Wszystko jest pod kontrol? :mrgreen:


To s? ma?o instotne rzeczy i na pewno nie b?d? podlega?y g?osowaniu itd. Maniek robi mapk? wed?ug w?asnego pomys?u i ten ca?y pomys? zostanie zaserwowany po sko?czeniu. Podoba Ci si? lub nie, tyle w temacie...
Ja bym wola? aby pojawia?y si? komentarze na temat tych wszystkich zmian mechanicznych.
Sam ju? wiem, ?e niektóre rzeczy b?d? wymaga?y ma?ych korekt no ale moje 20 partii to nie to samo co 200 zagrane przez inne osoby.
Mapka dost?pna ju? ponad miesi?c zdaje si? a tu cisza jeno :-P

Krasnoludzki to jest ?nieg ;-) Jesli chodzi o krasnoludzkie podziemia to zwa?a na maksa bo to jest zawsze go?a patelnia bez ?adnych przeszkód, co mo?na ?adnie wykorzystac niektórymi rasami przy okreslonych buildach 8-)

Michi69 - 2010-09-14, 20:08

Cytat:
Sam ju? wiem, ?e niektóre rzeczy b?d? wymaga?y ma?ych korekt no ale moje 20 partii to nie to samo co 200 zagrane przez inne osoby.
Mapka dost?pna ju? ponad miesi?c zdaje si? a tu cisza jen


Kto niby zagra? 200 partii na nowej arenie? Mo?e Bania, ale nawet to nie jest pewne. Ja zagra?em mo?e 50 i wiem, ?e nie odwa?? si? tutaj napisa? nawet jednego komentarza dotycz?cego zmian mechanicznych, pomimo ?e da?o si? zaobserwowa? kilka rzeczy. Powód jest prosty - ka?da ró?na od Twojej propozycja zmiany spotka si? z odmow? - bo w ko?cu znasz si? na balansie najlepiej. (Albo te? moje propozycje wywodz? si? z goryczy pora?ki w pojedynczej grze) A moje komentarze dotycz?ce poprzedniej wersji areny sko?czy?y si? niema?ym spi?ciem mi?dzy nami. Wi?c ja pozostaj? w wierze, ?e jako znaj?cy si? na hirku najlepiej z nas u?ytkownik dopicujesz do perfekcji t? aren?, ?askawie nas tylko informuj?c o koniecznych zmianach. W?tpi?, by którykolwiek z nas móg?by tutaj dorzuci? co?, czego Ty wcze?niej nie wymy?li?e?.

Mantykor - 2010-09-14, 21:47

Co do aren to w?a?nie podejrzewa?em, ?e podpi?li?cie pod jedno bo chyba raz mi si? jaka? wodna trafi?a... ale w przypadku tych nowych czasem ci??ko odró?ni?.
I rzeczywi?cie, wiem jak to mo?na zrobi? :mrgreen:

Po prostu mia?em pomys? i chcia?em co? napisa? i nie musisz mnie w ten sposób zbywa?.

No to ja milkn?, róbta co chceta.

albolabris - 2010-09-15, 11:26

Od miesi?ca wiadomo, ?e Arena przechodzi lifting i wszystko b?dzie new, w tym i szachownica do aren te?. Po prostu szkoda Twojego czasu na aplikowanie ( troch? na si?? ju? ) takich postów.
Napisa?em Ci jednym zdaniem, ?e to ju? jest zrobione i jest zrobione jak trzeba na co w kolejnym po?cie widze Twoje "ale" oraz ?e chyba co? tam jest jako? tam. Czyli nawet pewno?ci nie masz jak jest ale chcesz zmieniac. Nie t?dy droga... Problem z Tob? Mantykor jest zawsze ten sam - du?o piszesz natomiast prawie w ogóle nie grasz... Wnioski z tego wyjmij sam...


W gruncie rzeczy masz Michi racj?. Tyle tylko, ?e sytuacja nieco si? zmieni?a od tamtego czasu. Wtedy to by?o jak pasterz i owieczki. Nikt z tej Ligi nie mia? wystarczaj?co du?o expa i wiedzy aby byc w stanie pomóc mi w balansie. Za niski by? tak?e poziom. Rok temu za?yna?em na Arenie ka?dego jak chcia?em... Teraz do ka?dego musz? si? ju? solidnie przyk?adac ;-) Po roku widac jak na d?oni, ?e ludzie bij? si? znacznie lepiej. Gracie wszyscy na Arenie od ponad roku wiec ka?dy ma na koncie mas? gier. Dopiero teraz w?a?ciwie jeste?cie na etapie na jakim ja by?em rok temu. Dopiero teraz wiecie, które kombinacje, matchupy czy zdolno?ci lub arty s? nie bardzo lub co? z nimi nie tak w pewnych sytuacjach. Wi?c mylisz si? co do tego, ?e wszystko spotka si? z odmow?. Nie spotka si? je?li b?dzie trafione i ju? z tego tematu niektóre propozycj? zosta?y zaimplementowane.
To czego nie jestem w stanie wykonac juz wypisa?em dlatego du?o rzeczy jest odrzuconych z racji czystej awykonalno?ci. To co wiem, ?e jest kiepskim pomys?em i si? nie sprawdzi wytykam i otwarcie mówi?.
Nikomu nie trzeba obecnie a? 200 partii aby sie przekonac czy koretka jakiej? jednostki lub zdolno?ci sprawdza si? dobrze czy nie. Wystarczy du?o mniej poniewa? masz za sob? setki gier na poprzedniej wersji i to jest jedynie kwestia porównania. Przyk?adowo nie mia?em okazji jeszcze dobrze sprawdzic avatara arantira poniewa? trafi?em go tylko raz w grze na luzie wi?c avatar by? tylko bajerem. No i nie wiem w?a?ciwie czy jest za mocny, za s?aby, za tani, za drogi? Bo nikt go nie skomentowa? a byc mo?e zagra? nim ju? kilka razy.

Co do przyjmowania lub odrzucania, có?, takie prawo autora :-P Dzi?ki za wiar? :mrgreen:

I nie chodzi mi o dorzucenie lub wymy?lenie czego? nowego bo faktycznie tutaj raczej ju? co tylko mo?na by?o to jest wyeksploatowane. Ja mówi? o komentarzach odno?nie tego co jest zmienione. Przyk?adowo trzeba b?dzie cofn?c dodanie hp Banshee. Fala zadaje ju? teraz ?adne obra?enia a jednostka jest deko twarda i robi za du?y m?yn co zauwa?y?em w kilku grach. O tego typu rzeczy mi chodzi. Nie potrzebujesz do tego 200 partii, wystarczy kilka :-)

Zatem, be brave and share your observations, please ;-)

Mantykor - 2010-09-15, 17:15

Mia?em si? nie odzywa? ale co? mi to nie wychodzi.

Mam pomys?, mo?na krasnoludzki teren podpi?? pod zwyk?e podziemia albo zimowe tereny, je?li to nie przeszkadza. Wtedy na powierzchni by by?y kryszta?y i grzyby ale co tam :)

Da?em tylko pomys? nie spieram si? mo?e rzeczywi?cie nie warto o 1 aren? si? k?óci?, chocia? zrobili?my kilka nowych ?eby by?a wi?ksza ró?norodno??, wi?c nie zaszkodzi?o by na pewno...

Michi69 - 2010-09-17, 14:16

Mantykor, wydaje mi si? ?e albolabrisowi chodzi?o o to, ?e mapka jest ju? graficznie dopracowana do perfekcji, a Twoje s?uszne w?tpliwo?ci zosta?y wprowadzone w ?ycie; po prostu nie uj?? tego dobrze w s?owa. Natomiast zgadzam si? ca?kowicie z nim w tym, ?e Twoje uwagi s? bezcelowe, skoro i tak nie grasz na tej mapce, a szkoda. :(


Na pocz?tek podziel? si? uwag?, któr? otrzyma?em od paru u?ytkowników pragn?cych zachowa? anonimowo??... Czy wszystkie te zmiany w mechanice gry nie s? sprzeczne z celem, dla jakiego arena w ogóle powsta?a? Mam tu na my?li nauczenie si? zasad panuj?cych w walce by móc potem je z sukcesem zastosowa? na mapkach - które b?d? co b?d? s? najwa?niejszym elementem tej gry. I w tym momencie zmieniaj?c atrybuty nie jednej czy dwóch, ale 36 jednostek - zmieniamy w zasadzie ca?? gr?, tworzymy jak gdyby w?asn? gr? na arenie, która nie b?dzie mia?a ?adnego zastosowania ju? np. w turniejach na mapach losowych tudzie? standardowych.

Dla mnie osobi?cie nie jest to jaki? wi?kszy problem, bo najwa?niejsze atrybuty takie jak pr?dko?? jednostki czy punkty ?ycia mam mniej wi?cej w g?owie i umiem sobie przywo?a? oryginalne wersje jak gram w mapce. Natomiast dla nowych graczy mo?e to by? do?? powa?ny k?opot - cz?sto zach?cam ich do grania na arenach w?a?nie po to, by lepiej grali na mapkach, umieli wybiera? s?uszne ulepszenia jednostek itp. Teraz nie b?dzie ju? 's?usznego ulepszenia' - wi?kszo?? jest w miar? wyrównana i kto? kto b?dzie chcia? prze?o?y? wybory z areny na wybory na mapie mo?e si? ostro na tym przejecha?.

Z drugiej strony jednak, je?li celem tej areny nie jest przygotowanie do gry na mapkach, a po prostu rozwini?cie zupe?nie nowego kierunku gry - to zmiany s? jak najbardziej trafione i s?uszne. Stwarzaj? dziesi?tki dot?d niemo?liwych rozwi?za? i strategii do zastosowania. Wi?c je?li przyjmujemy zgodnie i? takie co? nas interesuje, mo?emy ju? zacz?? dyskusj? o konkretnych zmianach..


Je?li chodzi o Arantira to gra?em nim zaledwie 2 razy, lecz to wystarcza by stwierdzi?, ?e zarówno on, jak i jego 'odpowiednio dostosowany' avatar s? bezu?yteczni...
Sam Avatar z tego co pami?tam kosztowa? a? 36 many, wi?c wi?cej ni? przywo?anie feniksa. Natomiast jego statystyki (att,def, dmg) by?y zdecydowanie gorsze ni? analogicznego feniksa. Ma?o tego, wystarczy takiego avatarka zabi? - ko?czy nam si? mana. Moim zdaniem albo zmniejszamy koszt i zwi?kszamy moc avatara, albo nale?y zrezygnowa? z tego bohatera.

Mam te? w?tpliwo?ci odno?nie zdolno?ci Groka. Wydaje si?, ?e jego umiej?tno?? ze s?abo?ci? redukuj?c? obron? wzbudzi?a ma?o popularno?ci (ani razu si? nie spotka?em z tym na razie, sam te? zawsze wywalam - rzadko kiedy przydaje si? gra? infernem mrokiem). Natomiast jego poprzedni czar - teleport - wraz z mo?liwo?ci? doj?cia do szturmu teleportu by?a po pierwsze bardzo ciekawa, po drugie do?? cz?sto i skutecznie stosowana. Mo?e da?oby si? rozwa?y? powrót do teleportu + zmiana nieu?ytecznej umiej?tno?ci na jak?? inn??

I jeszcze nie podoba mi si? nowy Arcydemon, a raczej za bardzo mi si? podoba. Wyrównano mu zasi?g oraz inicjatyw? w stosunku do Arcydiab?a. Natomiast atak ma taki sam, obron? wi?ksz?, hp wi?ksze, zdolno?ci teleportacji s? porównywalne. Osobi?cie w 99% przypadków wybior? teraz arcydemona, przed zmian? wybiera?em go raz na dwie partie. Teraz nadaje si? lepiej zarówno do szybkiego ataku, jak i d?u?szej gry na przetrwanie. Proponuj? zrezygnowa? ze zwi?kszenia chocia?by pr?dko?ci Arcydemona.

Mantykor - 2010-09-17, 15:36

Dla sprostowania gra?em na tej mapce nieraz.

Co do awatara spróbuj? oceni? jego u?yteczno??:


Jeden z bohaterów to Arantir a drugi to mistrz przywo?ania z Feniksem.

?atwo?? zdobycia:* Awatar > Feniks
Koszt: Awatar (2*poziom) > Feniks (35)**
Atak: Awatar (8 + 2*poziom) < Feniks (10 + 2*poziom)
Obrona: Awatar (8 + 2*poziom) < Feniks (10 + 2*poziom)
Szybko??: Awatar (6) < Feniks (7)
Obra?enia minimalne: Awatar (5*poziom + 7*si?a czarów) / Feniks (10*si?a czarów)
Obra?enia maksymalne: Awatar (7*poziom + 10*si?a czarów) / Feniks (15*si?a czarów)
Punkty ?ycia:*** Awatar (100 + 20*poziom + 10*si?a czarów + 20*wiedza) / Feniks (300 + 30*si?a czarów)
Inicjatywa: Awatar (10 + poziom/5)**** < Feniks (15)
Zdolno?ci specjalne: (zdolno?ci latania, du?a istota i ?ywio?ak - nieumar?y s? dosy? podobne dla obu dlatego ich nie uwzgl?dniam) Awatar (Atak Kl?tw?, Uderzenie Smutku, Groza ?mierci) > Feniks (Odporno?? na ogie?, ognista tarcza)
Inne: Awatar (jak zginie to bohater traci ca?? man?) < Feniks

* Arantir ma o tyle wygodnie ?e awatara ma od razu i nie musi wydawa? pktów na mistrzostwo przywo?ania i nie musi mie? feniksa w gildii magów.
** Na Arenie b?dzie to 32 lub 34 punktów many je?li chodzi o koszt awatara: w zale?no?ci od poziomu Arantira
*** Tutaj raczej wygrywa Feniks, ale im pot??niejszy jest bohater tym lepiej wypadnie tutaj awatar, chyba ?e jako jedyna rozwijana jest si?a czarów).
**** Ale w rzeczywisto?ci Awek ma tylko 11 inicjatywy a nie 13.

Wzory sprawdzi?em w rzeczywisto?ci ale nie wszystkie. My?l?, ?e s? dobre (z manuala). Z tego wynika ?e Awatar jest s?abszy od Feniksa i si? go mniej op?aca u?ywa?.

Wed?ug mnie nale?y zrówna? niektóre statystyki, np. atak, obrona, pr?dko?? a poza tym pomy?le?, o ile silniejszy ma by? avek. To znaczy czy lepszy mo?e od Feniksa, czy te? na podobnym poziomie.

albolabris - 2010-09-26, 11:07

Najnowsza wersja Areny: Pobierz


Maniek uko?czy? swoje dzie?o zatem zapraszamy do komentarzy na temat wygl?du nowej Areny. O wszelkich innnych niedoci?gni?ciach czy nieprawid?owo?ciach prosz? informowac.

Je?li chodzi o mechanik? to zasz?y drobne zmiany, wszystkie zaktualizowane w g?ównym po?cie:

- Arcydemon traci bonus +1 do inicjatywy
- Banshee traci bonus 10 hp
- Jadowita Wiwerna traci bonus 10 hp ( zmiana regeneracji u hydry dzia?a tak?e i przy tej jednostce st?d redukcja hp )
- Atak w Szar?y zadaje 75% dmg
- Avatar zosta? wzmocniony - podniesiony atak, obrona, inicjatywa oraz dodano mu Niematerialno?c
- Garuna i Qurog - redukcja bonusu do ataku z 4 na 3 za ka?dy zabity oddzia?

Dodane zosta?y 3 areny autorstwa Mantykora:
- Ambush
- No, Not My Pumpkins
- Hall of FameOdno?nie Twojego posta Michi. Nie, Arena to nie jest jakie? poletko treningowe do map. Chocby nie wiem ile kto? gra? Aren mapy to nadal inna bajka. To inny tryb. ?wiadczy o tym chocby fakt, ?e ma?o jest osób u Nas, które graj? bardzo dobrze w obu tych trybach. Dowodów dostatek bo repów sp?ywa co nie miara i widac co czasem niektórzy robi? w FB pomimo, ?e mapk? zagrali dobrze patrz?c na wojsko i staty... Arena jest typow? map? do pojedynku. Wszelkie zmiany maj? na celu wy??cznie zrobienie tej mapy mo?liwie jak najlepszej oraz o najwi?kszym potencjale strategicznym. Zmiany poprawiaj? po prostu niedoci?gni?cia twórców. Jak pisa?em ju? na samym pocz?tku, nie trzeba si? ich uczyc na pami?c. Wszelkie pozmieniane statystyki s? zreszt? widoczne w samej grze.
Jak kto? jest nowy to nie zna i tych podstawowych parametrów. Zasada jest jednak prosta. Na mapach patrz na staty jednostek. Na Arenie wystarczy pami?tac i? wi?kszo?c jednostek jest równie przydatna w konkretnych buildach. To wszystko.
To jest Liga Heroes. Ligi zawsze eskploatuj? gr? jak tylko si? da. Modowalno?c zapewnia wi?ksz? ?ywotno?c grze. Inne turnieje tak?e przecie? maj? swoje modyfikacje. Jak pokazuje chocby Wojna Ras - w?asnej produkcji zmodowany szablon bije na g?ow? dowolny oryginalny. To samo dotyczy Areny. Ka?da walka na Arenie jest postokroc ciekawsza ni? starcie w trybie Duel Mode. Ciekawe turnieje, fajne mapy itd to wszystko dzi?ki modom, zmianom. Gdyby?my grali w go?? i oryginaln? wersj? H5 to gwarantuje Ci, ?e nic dobrego by z tego nie wysz?o. I nie znajdziesz wed?ug mnie na ?wiecie ?adnej Ligi , w której gracze graj? na wersji oraz zasadach podanych przez twórców. Je?li chodzi o Heroes to ju? szanse s? zerowe.

Avatar dosta? nieco kopa zatem powinien byc ju? teraz op?acalny.

Co do Groka to kategorycznie si? nie zgadzam i w sumie nie chce mi si? wierzyc, ?e napisa?e? o nieprzydatno?ci tej zdolno?ci dla inferno, które w dodatku rzadko gra mrokiem? Eno, bez jaj. 80% partii infernem gra si? w?a?nie mrokiem. Bohater ma ?atwy dost?p do masowego os?abienia, które redukuje dodatkowo obron? czyli co? co powoduje zwi?kszenie obra?e? infernali, walcz?cych stricte wr?cz. Jak dla mnie to wymarzona niemal rzecz. Nie rozumiem te? jak to niby koliduje ze szturmem teleportu? Przecie? nadal mo?esz do niego doj?c i czar teleport otrzymasz wraz ze zdolno?ci?. I nie, szturm teleportu nie by? cz?sto stosowany... Ma?o kto si? decydowa? na ten krok a forum powtórek z Aren nie ma nawet repa z walk? z t? zdolno?ci? po dzi? dzie?...

Arcydemon s?uszna uwaga i nastapi?a ju? korekta.

Maniek - 2010-09-26, 11:34

Chc? tylko doda?, ?e to nie jest oryginalny wygl?d jaki zrobi?em. Albol ju? wprowadzi? swoje zmiany (pozamienia? niektóre rzeczy), które mi si? estetycznie nie podobaj? tak wi?c nie jest to w 100% moje dzie?o.
albolabris - 2010-09-26, 11:42

Hehe :mrgreen: Nie ma to jak zwalic odpowiedzialno?c :-P
Zmieni?em owszem - monolit i portal do podziemi miejscami aby przypadkiem ludzie nie zapominali wej?c po ulubione jednostki lub dodatkowe dla Necro. Na tym koniec. Reszta jest nietkni?ta... Mapa ta nigdy nie b?dzie w 100% produktem jednej osoby bo na przestrzeni pó?torej roku do jej powstania w obecnym kszta?cie przyczyni?o si? znacznie wi?cej ludzi ni? wymienona w opisie czwórka.

Mohikanin - 2010-09-26, 19:07

W now? wersj? areny zagra?em dzisiaj pierwszy raz. Oczywi?cie - swoje zrobi?o przyzwyczajenie i rutyna. Na pocz?tku nie ogarnia?em, bo setki gier rozegra?em na starym ustawieniu i sporo rzeczy robi?o si? odruchowo. Ale bior?c to pod uwag?, moim zdaniem nowa arena pod kilkoma wzgl?dami jest gorsza od starej.

Nie poruszam tutaj tematu mechaniki - zmiany wprowadzone w statystykach jednostek na pewno s? dobre. Chodzi mi o wizualn? wersj? areny. Rozumiem, ?e wykorzystane zosta?y pewnie wszystkie mo?liwo?ci graficzne Heroes'a V, ale jak dla mnie jest tego za du?o. Mapa zrobi?a si? nieczytelna - zamiast my?le? nad rozwojem bohatera trzeba znale?? drog? od chatki wied?my do sfinksa. Oczywi?cie, mo?na powiedzie?, ?e si? czepiam. Ale id?c dalej tym tropem w podziemiach artefakty na pierwszy rzut oka s? niewidoczne. Musia?em chwile si? przygl?da?, ?eby stwierdzi?, ?e tu jest lodowy sopel, a tam miecz równowagi. Przy zamku jak i na arenie jest mnóstwo dodatków typu druid siedz?cy na skale, chatka czarownicy (która swoj? drog? nie wiem czy jest tylko dodatkiem, czy mo?na j? odwiedzi?), magiczny kr?g itp. Efekt jest ?wietny, je?li patrze? pod k?tem wra?enia jakie robi mapa. Ale te wszystkie dodatki moim zdaniem wp?ywaj? negatywnie na przejrzysto?? mapy. Jest ich po prostu za du?o.

Oczywi?cie zaraz posypi? si? gromy, ?e nie doceniam pracy, jak? Maniek czy Albolabris w?o?yli w now? wersj? areny. Doceniam - to kawa? dobrej roboty i zdaj? sobie spraw?, ?e nikt nie zrobi? tyle dla naszej ligi. Ale, i wiem, ?e nie jest to tylko moje zdanie, poszli?my w stron? dodatków kosztem czytelno?ci. By? mo?e - za kilka dni/tygodni przyzwyczaj? si? do nowego wygl?du i z lito?ci? b?d? patrzy? na star?, "biedn?" wersj? mapy. Mo?e by? i tak, wtedy przyznam si? do b??du.

To samo tyczy si? niektórych aren - niektóre pod?o?a s? nieczytelne, cz?sto spowite mgie?k?, która utrudnia przegl?d pola walki. Albo - powiedzia?e? wtedy, ?e jako do?wiadczony gracz powinienem gdzie s? przeszkody, a gdzie ich nie ma. Mo?liwe, czasem dalej sprawia mi to problem. Ale moim zdaniem mapa powinna by? zrobiona tak, ?eby graczowi u?atwia? a nie utrudnia? podstawowe czynno?ci.

Gust nie podlega dyskusji, to co mi si? nie podoba, b?d? uznaj? za zbyt upstrzone dodatkami innego gracza wprawi w zachwyt. Niemniej jednak mam nadziej?, ?e moje uwagi b?d? postrzegane bardziej w kontek?cie lu?nych uwag ni? destruktywnej krytyki.

Maniek - 2010-09-27, 06:32

@Mohikanin:

Spokojnie, krytyka mile widziana. W?a?nie bardziej liczy?em na krytyk? ni? na pochwa?y. Wszystkim si? nie podoba oczojebny snieg na którym trudno rozpozna? artefakty wi?c zostanie on wymieniony.

albolabris - 2010-09-27, 13:42

Wed?ug mnie to wy??cznie kwestia przyzwyczajenia Mohikanin. Sam na pocz?tku na ?nieg zareagowa?em podobnie - "troche za bardzo oczojebne". Jednak przy 4 lub 5 grze ju? mi to wcale nie przeszkadza?o. Po prostu - ponad rok gra?o si? na tamtej mapce i trzeba si? przestawic na t?, nic wi?cej wed?ug mnie... Natomiast uwa?am, ?e nieco przesadzasz w kontek?cie nieczytelno?ci typu: "gdzie droga od chatki do sfinksa". Bez przesady. Mapa jest wiernie odwzorowana i ka?dy na pami?c zna kolejno?c odwiedzanych budynków i wykonywanych czynno?ci. Je?li uwa?asz, ?e która? z aren jest nieczytelna no to masz niez?y zap?on je?li dopiero teraz o tym wspominasz oficjalnie :-P Za bardzo ogólnikowo - podaj konkretn? aren? to Ci j? usun? je?li nic tam nie widzisz.... Choc tu tak?e uwa?am, ?e nieco przesadzasz. Areny s? tak samo obryte jak i mapa i ja przynajmniej nie mam nigdy ?adnego problemu z dostrze?eniem przeszkód. S? owszem mo?e ze dwie czy 3 takie, ?e trzeba si? nieco lepiej przyjrzec no ale od czego jest tryb taktyczny? Po prostu w trybie taktycznym trzeba powoli i spokojnie. Te przeszkody naprawd? widac... Cz??c ma pewnie z?e ustawienia monitora itp...
Mohikanin - 2010-09-27, 15:00

Wspominam o tym oficjalnie, bo kiedy rozmawiali?my o tym ostatnio, to stwierdzi?e?, ?e to mój problem, powinienem si? ju? orientowa? na wszystkich pod?o?ach. A teraz przy innych aspektach mapy mog?em równie? wspomnie? o tym. Jest pod?o?e z korzeniami, za którym nie przepadam, jest jedno, które trudno nazwa? - takie jakby ko?ci i czaszki, do tego lekka mgie?ka, wszystko w tonacji ciemny-zielony, czarny. Nie pami?tam dok?adnie tej planszy, bo nie lubi? jej i zwyczajnie na niej nie gram.

Ok tryb taktyczny nie ma ogranicze? czasowych, mog? ?l?cze? nad nim i analizowa? aren?. Tylko po co? Wol? wybra? inne pod?o?e, skoro to mi nie pasuje. Kto? si? dziwi? w Arenie 2, ?e wszystkie nasze walki w fazie grupowej odbywa?y si? na ?niegu. A ja tam stawa?em i czeka?em na Ciebie, bo tam wszystko dobrze wida?. Dla mnie bardziej ni? efekt wizualny liczy si? grywalno?? i nie jest dla mnie problemem gra? wszystkie walki na trawie. Bo po co mam w trybie taktycznym si? zastanawia? czy te ko?ci to przeszkoda czy tylko efekt graficzny? Wol? takich "problemów" unika?.

Mo?na si? przyzwyczaja?, tylko po co, skoro Maniek pisa? w po?cie wy?ej, ?e ?nieg nie przypad? graczom do gustu? Pro?ciej b?dzie zamieni? go na co? innego.

PS
Post powy?ej jest oczywi?cie mój, usu? go w wolnej chwili.

Gość - 2010-09-27, 19:51

Z tym ?niegiem zgadzam si? z Mohikaninem. Troszeczk? nieczytelnie. Artefakty b?yszcz?, a na jasnej powierzchni takiej jak ?nieg nie s? widoczne.
metatron1983 - 2010-09-27, 19:52

To by?em ja.
Unknown - 2010-09-27, 20:37

tak - teren z artefaktami jest niefortunnie dobrany, ale zauwa?y?em jeszcze jeden problem - nie mo?na wybra? hirka z awatarem u nekro.
Mantykor - 2010-09-27, 21:12

Tak by?o ju? wcze?niej: po prostu w nekropolis jest bohaterów wi?cej ni? 8, a jest tylko 8 slotów przy wyborze startowego. O ile si? nie myl? to tak jest.
Maniek - 2010-09-28, 06:13

Mantykor napisał/a:
po prostu w nekropolis jest bohaterów wi?cej ni? 8, a jest tylko 8 slotów przy wyborze startowego. O ile si? nie myl? to tak jest.


Jak zwykle sie mylisz Mantykor ;P

Mo?na ustawi? wybieralnego Arantira jak i innych ukrytych bohaterów ale to nie jest zabawa na 15 min.

metatron1983 - 2010-09-28, 07:40

Tak poza tym to ?wietna robota z now? aren?. Gratulacje i podzi?kowania za wk?ad i ogrom pracy dla Ma?ka i Albo. Dla Mantykora podzi?kowania za nowe miejsca krwawych batalii:).
Mohikanin - 2010-09-28, 09:16

Jak najbardziej gratulacje :-)

Odstawiaj?c na bok kwestie gustu mapa wygl?da bardzo profesjonalnie ;-)

hyde - 2010-09-28, 19:46

Musz? si? doczepi? jeszcze do jednej rzeczy: atakuj?c neutrale za portalem (te do nekromancji dla necro, czy do ulubionych wrgów dla elfow) ginie za duzo jednostek po autowalce, przez co trzeba powtarzac, co wydluza arene. I nie chodzi mi tylko o jednostki 1 czy 2 lvl, bo to mo?na przebole?, ale jak gina smoki to juz raczej wypada?oby powtórzy?. Na poprzedniej arenie tez si? takie cos zdarza?o ale bardzo rzadko, a tu gralem 3 razy necro , raz elfami i po kazdym wejsciu tracilem jednostki. Fajnie ze wszystkie jednostki danej rasy sa razem, ale moze da?oby si? je jako? os?abi?, bez zmniejszania ich ilo?ci ?
Unknown - 2010-09-28, 21:19

Ja jeszcze mam jedn? uwag?, w podziemiach jak ju? jeste?my po wyborze artefaktów to prawie nie wida? co jest za portalami - jaka to ?cie?ka czary czy grobowiec / atak+def czy moc+wiedza ....
da si? to zobaczy? na podstawie lekko ods?oni?tego terenu (wida? kapliczki z czarami 1wszego lvl i skrawek ?wi?tyni +2moc/wiedz

Mantykor - 2010-09-29, 07:45

W zmianach nie pisa?o o zwi?kszeniu ilo?ci jednostek wi?c polecam ci, Hyde ?eby? korzystaj?c z nekromancji lub wybierania ulubionego wroga bra? tylko mocne jednostki (najlepiej level 5-7). Do tej pory jeszcze ani razu mi si? nie zdarzy?o ?eby neutrale zabi?y mi istot? poziomu 5+ w tamtym miejscu wi?c to szybki sposób.
Michi69 - 2010-09-29, 13:00

Po pierwsze, wielkie podzi?kowania i szacunek za ogrom wykonanej pracy dla twórców mapy - nic z tego nie maj?, a wida? ?e si? przy?o?yli.

Celowo wstrzymywa?em si? ze swoj? opini? na temat mapy, by nie by?a ona zniekszta?cona przez pierwsze wra?enie, które by?o dok?adnie takie jak napisa? Mohikanin. Du?o dodatków, zrobi?o si? bardzo pstrokato, ale przez to nieczytelnie. Ponadto, sam ca?okszta?t Areny "starej" wydawa? mi si? bardziej klimatyczny.

Po kilku dniach grania zaczynam jednak dostrzega? jej plusy, przede wszystkim kwestia nieczytelno?ci odpada, ju? wszystko jest jasne, mapk? da si? nauczy? na pami?? podobnie jak poprzedni?. ?nieg w podziemiach, który irytowa? i przeszkadza? na pocz?tku, nie jest ju? problemem. Co wi?cej, samo pole bitwy wreszcie jest na jednym poziomie i jest to jedyna cz??? mapy, która podoba mi si? bardziej ni? w wersji poprzedniej - jest zrobiona po prostu ciekawiej i w bardziej realistyczny sposób.

Mam jednak kilka drobnych zastrze?e?:

:arrow: Chatka maga ma nam odkrywa? stref? pocz?tkow? przeciwnika oraz artefakty. Nie wiem czy celowo, jednak oko maga nie ma zasi?gu na ca?? stref? rywala. Przez to nie w ka?dym wypadku jestem w stanie dopatrze?, czy sko?czy? on ju? zabaw? ze sfinksem (i nale?y odda? tur?), czy te? nie. Gdy jeszcze do tego dochodz? bohaterowie bez konia/s?onia/whatever tacy jak Biara czy Nikolai - w ogóle ich nie wida?, nawet na minimapie. Je?li si? da - prosz? o przesuni?cie oka maga, tak by da?o si? obserwowa? ca?? posta? rywala, nie tylko ogonek.

:arrow: Garnizony z jednostkami s? ustawione tu? przy bandzie mapy, przez co do niektórych ci??ko si? dosta? - nieraz trac? kilkadziesi?t sekund na to, by odpowiednio najecha? na garnizon b?d? obróci? map?, nie ma tutaj automatyzmu. (Aczkolwiek to naprawd? drobny problem i pewnie inni go nie maj?)

:arrow: Najwa?niejsze! Studnia w podziemiach MUSI by? albo w osobnej "jaskini" podobnie jak w starej wersji albo ju? na samej arenie. Zdecydowanie zbyt cz?sto si? zdarza, ?e ja albo mój przeciwnik zapominamy o studni, bo z rozbiegu wchodzi si? do portalu. Za du?o grali?my na tamtej wersji, by teraz przyzwyczai? si?, ?e do studni nale?y si?.. cofn??.

Podsumowuj?c: nowa mapa nie wzbudza we mnie takiego zachwytu, na jaki si? nastawi?em bo pierwszych reklamach albolabrisa. Mimo, ?e nie zrobi?bym sam nawet w 1/3 tak dobrej mapy, majstersztykiem bym jej nie nazwa?. Jednak mimo to jest ona profesjonalnie wykonana i do?? mi?a dla oka. Po prostu stara mapa bardziej mi si? podoba?a w ró?nych wzgl?dach. My?l?, ?e i do tej si? nied?ugo w pe?ni przyzwyczaimy, chocia? fajnie by by?o, gdyby naniesiono w/w poprawki.

____

Kwestia poprawek mechanicznych:

Arcydemon: OK.

Arantir: bardzo mi si? podoba nowy avatar, oczywi?cie nie zadaje jakich? piekielnych obra?e?, ale smutek + os?abienie + niematerialno?? robi? swoje.

Grok: Tu si? ró?nimy, ale skoro tak ma zosta?, niech b?dzie. :)

albolabris - 2010-09-29, 16:30

Co do garnizonów to si? zgadzam. Ta cz??c bankowo b?dzie przerobiona.

Oko maga wystarczy tylko przesunac bardziej na ?rodek stref startowych i b?dzie ok.

Studnia. Skoro zdarza si? zapomniec to j? dodamy i na ?rodek. Wie?a obserwacyjna wed?ug mnie bli?ej obu monolitów wyj?cia aby by?a widoczna od razu po wyj?ciu na areny.

Wi?c, Maniek, poprawiasz swój produkt czy mam zielone ?wiat?o na buszowanie w mapie? :mrgreen: Tylko ma?a pro?ba o konsultacje zanim zaczniesz d?ubac ;-)


Z mojej strony. Ciemna strona z artami - zielone ?wiat?o na artach, budynkach do statów, natomiast niebieskie na przeskokach. Arty b?d? bardziej widoczne. Chyba, ?e sa inne dost?pne barwy. Strona ?nie?na - jaki? motyw lawy chyba fajnie stonowa?by wra?enie "oczojebnego ?niegu".

No i dochodzi jeszcze kwestia zgrania portali, monolitów w taki sposób aby nie trzeba by?o obracac kamer?.


Odno?nie jednostek dla Sylvanu i Necro. Liczby s? wyliczone i nie bardzo mog? je zmniejszyc. Generalnie tam si? idzie ju? po rozwoju, ulepszeniu armii itd. Polecam obczaic sobie jakie jednostki brac. Zwykle wzi?cie samego 7 levelu i podzia?ka na 2x4 za?atwia spraw? od r?ki. Ewentualnie powtarzaj?c w trybie taktycznym wystawic to co trzeba. Tak czy siak straty s? sporadycznie. Ma?kowi zale?a?o na miejscu dlatego zbi? te jednostki w kupki.

Mantykor - 2010-09-29, 19:52

A ja sobie kombinowa?em kiedy?, ?e mo?na jednostki zbi? w grupy po 4 levele danego zamku: szybsza nekromancja i ?owy, ale je?li s? takie problemy to nie wiem ju?.

Ale to nieg?upi pomys?, bo my?l?, ?e istoty takie i tak nie stanowi?yby wyzwania, a nawet w niektórych przypadkach by?oby ?atwiej: jak s? zbite w oddzia?, nie wyst?puj? u nich wersje ulepszone istot co ile?tam walk i nie trzeba by wtedy walczy? np. z arcymagami.

albolabris - 2010-09-30, 19:38

Najnowsza wersja Areny: PobierzZmiany jakie zasz?y:

- przebudowana i identycznie rozstawiona dla obu zamków strefa garnizonowa

- przesuni?te oka maga w strefach startowych tak aby widac ca?y czas bohatera przeciwnika

- dodane oka maga do podziemi tak aby wszystkie korytarze i wybory by?y widoczne

- poprawienie obu ?cie?ek z artefaktami - na ?niegu redukcja drzew, które przys?ania?y nieco arty oraz wi?ksza swoboda; po drugiej stronie dwie lampy o?wietlaj?ce arty

- studnia tylko na arenach tu? ko?o wiezy obserwacyjnej, w równej odleg?o?ci od obu graczy

- kilka innych zabiegów jak usuniecie zas?aniaczy itp


Generalnie teraz po zacz?ciu gry i puszczeniu tury a nast?pnie zej?ciu do podziemi aby obejrzec ?cie?ki z artami wykonujemy tylko i wy??cznie jednorazowy obrót w lewo o 90 stopni. Maj?c kamer? ustawion? tak jakb?my stali przed wyborem artów wykonamy spokojnie wszystkie czynno?ci na mapie. Hirek bez problemu wejdzie do chatek z talentem, misj?, po wojkso w garnizonie, do miasta, monolitów z jednostkami i portali do podziemi. Nast?pnie na wprost przejdzie ca?e podziemia a wyskakuj?c na arenie b?dzie miec tu? obok studni? i wie?? obserwacyjn?.

Polecam w?a?nie w ten sposób: zaczynam gr?, puszczam ture, schodz? do podziemi, klikam w stref? z artami, 90 stopni w lewo dla obserwcaji wszystkich ?cie?ek na wprost a potem po powrocie do hirka w tym ustawieniu wykonuje absolutnie wszystko po kolei jak leci. Kasa, misja, chatka, mentor, sfinks, mentor again.


Drobne zmiany mechaniczne:

- R?bacz traci 2 hp czyli b?dzie miec 18 - ch?opaki zacz?li troch? za bardzo kosic
- Avatar ma podniesione hp - zamiast 10*moc jako jedna ze sk?adowych b?dzie 20*moc ( pozosta?em sk?adowe to baza = 100 oraz 20*poziom= 320 [ 340 z objawieniem ] )
- Mg?a - podniesienie kary do ini z 10 do 20% - umiejki przywo?ania i tak s? najs?absze
- Mistrz Sztormów - redukcja ini przy b?yskawicy i ?a?cuchu b?yskawic podniesiona z 0.3 na 0.5 - nie ma co ukrywac, ?e s? to najrzadziej u?ywane czary a efekt og?uszenia by? s?abiutki

Bania_87 - 2010-10-03, 00:41

Ja te? pocz?tkowo by?em sceptycznie nastawiony do nowej szaty graficznej.

Po kilkunastu/kilkudziesi?ciu arenkach musz? natomiast powiedzie?, ?e nie do??, ?e si? przyzwyczai?em, to jeszcze naprawd? mi si? podoba :)
Wypada równie? doceni? poczucie humoru Ma?ka-"Dom Ma?ka" na terenie inferno i "Elektrownia w Czarnobylu" wymiataj? :)

Co do mechaniki, jest ju? blisko idea?u. Gratulacje, Panowie :)

Maszi - 2010-10-17, 13:27

Nie wiem czy to b??d ale mog? si? myli?.
Maj?c eksperkiego m?ciciela findanem i babk? od unicornów (zbyt trudna nazwa do wpisania jej imienia ;D) nie moge wybra? ulubionych wrogów pomimo ubicia takiej grupki jak? gra mój przeciwnik.

albolabris - 2010-11-04, 17:46

Dwie malutkie korekty przed startem turnieju:

- aura wra?liwo?ci gargulców zni?ona do 25%
- atak w szar?y czarnego je?d?ca podniesiony do 100%


Niestety próby zaimplementowania o?tarza ofiarnego oraz bonusu za logistyk? przy pomocy rosjan nie powiod?y si?. Mo?e kiedy? ujrz? ?wiat?o dzienne...

Nowa wersja dost?pna jest do pobrania w temacie z opisem mapy na forum turniejowym. Wkrótce nast?pi tak?e aktualizacja w dziale Download na stronie Ligi.

SeRaFiNeK - 2010-11-04, 18:20

Arena jest ?wietna i znacznie lepiej na niej gram ni? na tej starej :D
Jedynie co by mo?na zrobi? to tam, gdzie na ?rodku jest cmentarz napisa? : "tutaj le?? polegli bohaterowie" - dodawa?o by to klimatu arenie.

Mantykor - 2010-12-05, 10:05

Dwie malutkie uwagi.

1. Czy mo?e si? zdarzy?, ?e na jednej ?cie?ce z artefaktami s? 2 sztuki identycznego przedmiotu? Bo spotka?em si? z czym? takim, a pami?tam ?e by?o to omawiane i chyba nie mo?e si? tak sta?...
2. Bohater Ossir ma jednostki u?o?one na 4, 5 i 1 slocie, zamiast na 1, 2 i 3.

metatron1983 - 2010-12-05, 10:42

Z powtarzaniem artefaktów potwierdzam, tez tak mia?em.
albolabris - 2010-12-05, 12:08

Skoro by?y znaczy, ?e mo?e tak byc... chyba oczywiste :mrgreen: I owszem, to by?o ju? wyja?niane kilka razy i nie ma na to recepty bo pyta?em.

Odno?nie Ossira to jaki? ?art chyba, co za ró?nica...

Mantykor - 2011-02-15, 19:18

Zauwa?y?em to ju? kiedy? ale zapomnia?em o tym napisa?.

Przykro mi to stwierdzi?, ale chyba na stworzonych przeze mnie arenach nie ma dodatkowych obiektów które doda?em w katalogu MapObjects/FestiveMission/Posters w swoim modzie.

Sprawdza?em w trybie pojedynku i s? dodatkowe jednostki tylko z areny Ma?ka (Hour of the Wolves). Równie? na replayach nie ma tych istot które normalnie powinny znajdowa? si? na moich arenach:
- Ambush
- No, not my pumpkins!

Sprawd?, Albo albo Maniek czy w mapie Arena nie zabrak?o tych obiektów.

----------

Okaza?o si?, ?e faktycznie ich nie ma tak jak s?dzi?em. Wi?c przy nast?pnej aktualizacji czy nowej wersji (bo pono? ma by?) Areny, dodajcie ten katalog do folderu co si? b?dzie zgadza?.

Poza tym chyba do nast. wersji dopracuj? te areny ?eby wygl?da?y nawet lepiej ni? wersje z jednostkami, dodam troch? obiektów i lepsze t?a (w niektórych jak jest zbli?enie podczas bitwy to wida? idealnie prost? równin?).

I mam pomys? na jeszcze jedn?. Jak je zrobi? to wrzuc? w now? paczk? i wy?l? jeszcze raz ?eby nie by?o problemu z aktualizacj?.

albolabris - 2011-02-16, 13:37

Ten to znaczy, który katalog? Je?li zapomnia?e? go dodac to ja go raczej nie posiadam...

Aktualka na pewno b?dzie bo niektóre jednostki wymagaj? jeszcze korekty. Niektóre w?a?ciwo?ci uda?o mi si? znale?c w miejscach gdzie wcze?niej nie szuka?em jak np esklopzja rogaczy, któr? ju? wiem jak i gdzie skorygowac. Mo?e w ko?cu zostan? dopi?te tak?e dwie najbardziej po??dane opcje czyli bonus w artach za logistyk? oraz mo?liwo?c wymiany artów na do?wiadczenie. Mo?e bo z implementacj? skryptów ju? s? problemy niestety... Ci??ki orzech :mrgreen:

Nie b?d? wypisywa? na przód co b?dzie zmienione. Tych, którzy graj? sporo Arena i maj? w?asne spostrze?enia i propozycje prosz? ?mia?o pisac. Wezm? pod uwag?.

Mantykor - 2011-02-16, 18:33

Tak, przy okazji w?a?nie znalaz?em pretekst by dalej podyskutowa? na temat Areny chocia? sam nie mam ju? pomys?ów: wszystko, pomijaj?c to czego zmieni? si? nie da jest wg. mnie dopieszczone prawie perfect.

Wracaj?c do moda to tak jak napisa?em w po?cie wy?ej, w modzie który ci wysy?a?em by? katalog o podanej ?cie?ce ale w mapie Arena go nie ma st?d mój wniosek ?e dlatego nie dzia?a.

Jak ju? mówi?em pode?l? to wszystko jeszcze raz jak jeszcze dopracuj? areny, na razie tylko zauwa?y?em.

albolabris - 2011-02-16, 19:56

W?tpi?. Gdyby by? taki katalog to bym go skopiowa?, proste. By?o to wszystko co w standardzie.

I nie b?dzie zbyt ?atwo skorygowac Twoje Arenki bo trzeba by totalnie ogo?ocic aktualn? Aren? ze starych co oznacza d?ubanie w tym obszernym pliku tekstowym i usuwanie ?ladu z kilku miejsc. Ponadto, nie ka?dy gra na wysokich detalach. Wi?kszosc zapewne na niskich wi?c chocby by?y to i tak nie zobacz? tych wszystkich dodatków o których wspominasz bo ich po prostu nie wy?wietli grafa. Wiele osób pisa?o mi, ?e nie widz? tych dwóch pot??nych rakasz na tej arenie z budynkiem d?inów i mentorem po ?rodku ( pustynna arena ) co oznacza, ?e maj? niskie rozdzieczo?ci lub detale.

W tym ?wietle Twoja zabawa z dopieszczaniem stoi pod znakiem zapytania. Lepiej zrobic nowe arenki. Tamte s? dobre jakie s?. Dam tylko wi?cej odno?ników bo ja bynajmniej bardzo rzadko na nie trafiam. Ambusha chyba ani razu nie gra?em. Raz Hall of Fame i Pumpkins. Byc mo?e wynika to z faktu, ?e ludzie do?c schematycznie wybieraj? lokalizacje pól bitewnych staj?c rzadko na suchym terenie zdala od wody a Twoje Arenki nie s? wodnymi.

Pode?lij mi tylko ten brakuj?cy katalog i najlepiej we? si? za nowe je?li masz ch?ci.

W aktualce przyci?ty zostanie Sylvan i Demon przede wszystkim. Szczegó?y podam jak przyjdzie na to odpowiedni czas.

Mantykor - 2011-02-16, 20:52

Dziwne, nie pisa?by? ?e katalogu nie ma jakby by?.

A w modzie ten folder jest na bank i zaraz ci wy?l? pw z t? wersj? co si? przekonasz. Nie wiem... mo?e ci si? co? usun??o albo jak?? star? wersj? pobra?e? ale nie pami?tam ?ebym wysy?a? wersj? bez tego folderu.

Có? te arenki s? fajne ale dopracowanie by si? przyda?o. Ale skoro tak to dodamy te obiekty których brakowa?o z racji braku folderu i zrobi? nowe, te? b?dzie dobrze :)

albolabris - 2011-03-28, 20:57

Poni?ej wst?pna propozycja zmian przy kolejnej aktualizacji mapy. Niestety ze skryptami sprawy nie maj? si? zbyt dobrze i raczej ci??ko b?dzie aby wypali?y.

Lista zmian:

a) machiny wojenne

- hp machin zwi?kszone ze 100 do 133 za ka?dy poziom talentu

b) umiej?tno?ci i talenty

- utrzymanie pozycji - potraja zamiast podwajac bonus do obrony ( wbicie defa oznacza prawie 100% tego atrybutu )
- lotny umys? - dodaje 0.35 zamiast 0.25 GB (ATB)
- trening - daje odpowiednio bonus 10 i 15% na poziomie podstawowym i zaawansowanym zamiast 5 i 10 przy kontratakach ( przysta? w najmniejszym stopniu wykorzystuje swój talent rasowy na arenie )
- pot??ny g?os - zwi?ksza level bohatera o 8 zamiast o 5
- impregnowana strza?a - powoduje spadek GB (ATB) o 0.1 ( od tej pory trzeba uwa?ac jaki czar si? wybiera bo ka?de kolejne przepi?cie to spadek na pasku )
- poch?oni?cie artefaktu - kosztuje 0.33 tury zamiast 0.25 ( Akademia mia?a nieco za dobrze jako jedyna z rasow? umiejk? za tak niski koszt czasu )
- odwrócenie uwagi - daje kar? 0.25 zamiast 0.3 ( by?o ciutk? za du?o...)


c) czary

- ul otrzymuje dodatkowo +5 hp za ka?dy punkt mocy

- bariera ostrzy - wzmocnione hp, zamiast 5,8,10,12 jest 8,10,12,15 w zale?no?ci od stopnia zaawansowania

- dezorientacja - 50/60/70/80% odpowiednio dla brak magii/podstawka/awans/ekspert ( zakl?cie przy 100% by?o i jest nieco imba... )

- przyspieszenie - 15/20/25/30% odpowiednio dla brak magii/podstawka/awans/ekspert ( ograniczenie niebotycznie wysokich warto?ci inicjatywy dla szybkich jednostek ); warto?ci przed zamian? to 10/20/30/40

- spowolnienie - 15/20/25/30% odpowiednio dla brak magii/podstawka/awans/ekspert ( jakby nie patrzec mass slow to jedno z najlepszych zakl?c... mu?y stawa?y si? pos?gami...); warto?ci przed zamian? to 25/30/35/40

d) jednostki

- Pogromca, Krzy?owiec, Szeregowy: wspó?czynnik dla uderzenia zredukowany z 1.5 na 1.2
- Bia?y Nied?wied?: ryk ma wspó?czynnik 1.2 zamiast 2 przeciwko ma?ym jednostkom ( dla du?ych pozostaje 1 bez zmian )
- Stra?nik Gór: +1 max dmg [1-3], stabilna postawa daje 15 obrony zamiast 5 ( czyli póki go?ciu si? nie ruszy jest ska?? jak nale?y, do tej pory stra?nik by? znacznie bardziej defensywny st?d bonus do obra?e? dla alt upa )
- Magmowy Smok: tarcza magmowa zadaje 50 zamiast 40%


- Strzelec Wyborowy: otrzymuje zdolno?c strza?? mocy jak u mistycznych
- Gryf Bojowy: pikuje automatycznie w momencie u?ycia zdolno?ci ( kismet story ;-) )


- Ksi??? Wampirów: torpor trwa 1.5 zamiast 2 tury
- Wampirzy Lord: +5 hp (R)
- Widmowy Smok: +2 def[30], +1 min/max dmg (R)
- Upiorny Smok: smutek na poziomie zaawansowanym zamiast eksperta (-3 morale/luck).
- Liszmistrz: +2 def [21], +1 strza? (R), cierpienie i wskrze? umar?ych na ekspercie zamiast awansu i podstawki
- Widmo: +1 att (R), +1 min dmg [5-6]


- Dziki Ent: furia lasu dodaje +3 inicjatywy zamiast 5 ( drzewka by?y zdecydowanie zbyt szybkie przy ich sile uderzenia, cz?sto wsprate jeszcze przyspieszeniem robi?y miazg? )
- Tancerz Wiatru: zwinno?c daje +1 do obrony za ka?de pole zamiast +2 ( koniec z 2 levelem o wytrzyma?o?ci jak 6 )
- Mistyczny ?ucznik: strza?a mocy redukuje obron? o 30 a nie 50% ale wspó?czynnik na odrzucenie celu zosta? zwi?kszony z 2 na 3
- Wielki Druid: +5 hp [40]


- Matrona Cienia: otrzymuje zdolno?c brak kontry przy walce wr?cz ( jednostka po zablokowaniu by?a praktycznie bezu?yteczna i nie radzi?a sobie nawet z niskimi poziomami jednostek st?d taka a nie inna zmiana )
- Matrona+Dama: slow na poziomie eksperckim z racji redukcji czaru (wychodzi i tak o 5% mniej ni? dotychczas )
- Prze?ladowca: +1 min dmg [4-5] ( nie widac ich juz na arenie ostatnio, mo?e wysoki dmg przekona co po niektórych )
- Minotaur Nadzorca: aura odwagi zapewnia minimum +2 morale zamiast +1 ( mintuary ogólnie s? tylko zapychaczami i hp maj?cym zapewnic przetrwanie zatem niech jaki? z nich b?dzie po?ytek dla reszty


- R?bacz: na 1 poziomie sza?u otrzymuje +2 hp zamiast 5 ( ch?opaki dostali wystarczaj?cy podstawowy bonus, po wej?ciu na 1 poziom stawali si? zbytnimi koksami )
- Dziki cyklop: +1 zasi?g (R) ( jednostka praktycznie nie pojawia si? na arenie, czas to nieco zmienic :mrgreen: )


- Rogaty Nadzorca: eksplozja zosta?a wzmocniona ( wzór jest nastepuj?cy dmg=75 + 15* Power, power ju? wed?ug manuala bynajmniej co by by?o w miar? poj?cie to dla 150 jednostek jest 20, dla 200 jest 23; przy full stacku wychodzi zatem 415-430, z uwagi na baz? nawet 1 taki ocala?y rogacz jest w stanie zadac jeszcze 90 obra?e? )
- Cerber: +2 obrony [4], +2 hp [17] ( równie? praktycznie niewykorzystywana jednostka, zobaczymy teraz ;-) )
- Uwodzicielski Sukkubus: -2 hp [30]
- W?adczyni Sukkubusów: +5 hp [35], +2 min dmg [8-13] ( my?l?, ?e wyja?nienia zb?dne )
- Czarci Lord: kula ognia i grad meteorytów na poziomie zaawansowanym zamiast podstawki ( zmiana spowodowana redukcj? liczby czartów oraz tym, ?e pomiot i tak bije ich na g?ow? w statach )


e) armie

Inferno: -2 czarty
Twierdza: +2 wiwerny, +5 szamanek ( czyli wracamy do oryginalnego przepisu )

f) punkty sza?u

Orki otrzymuj? 50 pkt sza?u zamiast 10 je?li leci na nie kl?twa. Ponadto dezorientacja dodatkowo zwi?ksza o 5 pkt za poziom czaru zamiast odejmowac. ( zmiana ma na celu zwi?kszenie szansy dla orków w starciu z mrokiem czyli g?ównie z inferno oraz necro; st?d te? wy?ej wymienione dodanie jednostek - kilka osób zg?asza?o, ?e barb jest za s?aby dlatego zosta? nieco wzmocniony :-) )


g) koniec ery noobowskich zwyci?stw dzi?ki czynnikom losowym :!: :mrgreen:

- szcz?scie daje 65% bonusu dmg zamiast 100%
- morale daje 0.35 ATB zamiast 0.5

Warto?ci te b?d? póki co na prób? bo ci??ko wyczuc jaka warto?c b?dzie najlepsza. Bynajmniej spadek morale powinien ograniczyc b?yskawiczne i niemal nastepuj?ce po sobie ruchy tych najszybszych jednostek jak smoki czy zmory. Ogólnie Sylvan nie powinien ju? byc taki kilerski po tej zmianie. Redukcja szcz??cia chyba nie wymaga wyja?nie? - 100% bonusu przy wysokich warto?ciach szcz??cia cz?sto powodowa?o wypaczanie gier. Zmiana powinna ograniczyc budowanie mato?ów najerzonych wy??cznie losówkami bo bonusy od nich b?d? ju? porównywalne z korzy?ciami jakie daj? inne talenty.

Tak?e Mohikanin, Cepek i ca?a reszta farciarzy, przykro mi ale musicie sobie znale?c nowy podstawowy talent :-P :mrgreen:


Ogólnie aktualka przycina w g?ównej mierze Sylvan, Inferno oraz zmniejsza prawdopodobie?stwo totalnej dominacji Krasnali w posiadaniu szcz??cia ?o?nierza.

Dodana zosta?a tak?e jedna nowa arena autorstwa Mantykora.

Mapka zostanie udostepniona ju? w nowym Sezonie. Byc mo?e uda si? jeszcze co? ulepszyc i powalczymy z tymi skryptami.
Póki co prosz? si? zapoznac z powy?szymi i ewentualnie skomentowac je?li kto? ma ochot?.
Wszelkie pomys?y b?d? brane pod uwag?.

Zastanawiam si? nad zwi?kszeniem limitu dla paladynów do 22 sztuk. Przysta? chyba nieco odstaje hmm? :-)
W planach jest jeszcze dokoptowanie wcze?niej zbanowanych bohów ale nie my?la?em jeszcze nad specami dla nich tak?e jak kto? ma jakie? pomys?y to grzac.

Maniek - 2011-03-28, 21:46

Niestety dla mnie kolejne zmiany oznaczaj? koniec gry na arenie. Po?owy modyfikacji na tera?niejszej arenie nie ogarniam przez co nie mog? nawi?za? walki z topowcami (Bania, albolabris). Po updacie b?dzie jeszcze truniej. Wiem, ?e nie dogodzisz wszystkim i zawsze kgo? si? znajdzie, komu si? zmiany nie spodobaj? (jestem tego idealnym przyk?adem), wiem równie?, ?e zmiany poprawiaj? balans jednak dla mnie tych zmian jest po prostu za du?o.

Cytat:
- szcz?scie daje 65% bonusu dmg zamiast 100%
- morale daje 0.35 ATB zamiast 0.5

Z tych zmian najbadziej si? ciesz? trupy bo z morala wogóle nie korzystaj? a ze szcz??cia bardzo rzadko.
Mg?a/wichura s? moim zdaniem przesadzone. To tylko 1 skill a jest nieporównywalnie lepszy od pozosta?ych skilli, szczególnie w przypadku necro/aka. Doj?cie do tych umiej?tno?ci równie? jest dobre. Z mistrzem krwawej ziemi mo?na dyskutowa? ale z mistrzem gniewu ju? nie - niemal 2 najlepsze masówki ?wiat?a.

albolabris - 2011-03-28, 22:38

Jak zwykle przesadzasz :-P
Wi?kszo?ci z tych korekt nie trzeba nawet pami?tac bo te, które dotycza jednostek mo?na uj?c jednym zdaniem - nie ma ju? jednostek, w których jedno z ulepsze? jest zawsze lepsze. I tyle w?a?ciwie musisz pami?tac ;-)

Co do skili to bez przesady. Nie zmieni?o si? znów tak du?o przy tej jednej aktualce aby miec problem z przyswojeniem. Na poprzedniej arenie grasz od prawie roku i gdyby zrobic teraz test to mog? si? za?o?yc, ?e pami?tasz 80 jak nie 90% wprowadzonych zmian.

Jak sam mówisz Necro najbardziej korzysta na zmianie morale i szcz??cia zatem wichura jest jak najbardziej na odpowiednim poziomie. To samo tyczy sie mg?y. To jedyny skil, który tak na prawd? ogranicza Sylvan i Akademi? przez wystrzelaniem Ci? jak kaczki lub przelaniem mocy i deszczem destro na kosmicznej mocy od razu w pierwszej turze.

Wszelkiego rodzaju wspó?czynniki Ci? w ogóle nie interesuj? bo to nadal s? czynniki losowe. Zosta?y tylko zbalansowane. To, ?e ze mn? lub Bani? wtapiasz walki to ?aden argument bo to dotyczy w?a?ciwie wszystkich, którzy w tej lidze s? ;-) Nie grasz tak?e tych Aren nie wiadomo ile, po prostu brak Ci jeszcze troch? ogrania - nie zwalaj tego na zmiany w mapie...

Maniek - 2011-03-29, 07:11

Cytat:
gdyby zrobic teraz test to mog? si? za?o?yc, ?e pami?tasz 80 jak nie 90% wprowadzonych zmian.

Wi?c wiesz lepiej ode mnie ile znam zmian a ile nie? Interesuj?ce. Nie znam ?adnej specjalizacji bohaterów z kampanii. Jak przeciwnikowi si? trafi taki bohater to nie mam zielonego poj?cia jak? on ma specjalizacj?. Nawet jak trafi si? standardowy bohater to te? nie mam pewno?ci, czy nic nie zosta?o zmienione. ?adnych zmian w jednostkach nie pami?tam, zawsze wybieram to ulepszenie, które dominowa?o na normalnej arenie.

Cytat:
Nie grasz tak?e tych Aren nie wiadomo ile, po prostu brak Ci jeszcze troch? ogrania - nie zwalaj tego na zmiany w mapie...
Nie widzisz tego, ?e ogranie jest ?ci?le powi?zane ze zmianami na mapie? Aby by? ogranym trzeba przyswoi? sobie ca?? wiedz? o zmianach (której nie posiadam). Dopiero maj?c t? wiedz? mo?na kombinowa? nad bulidami, ulepszeniami itp. Wcze?niej jedno ulepszenie by?o lepsze, teraz oba s? konkurencyjne, czyli dane ulepszenie jest lepsze w pewnych sytuacjach. Mo?na powiedzie?, ?e przez brak ogrania takich rzeczy nie wiem ale zauwa?, ?e ta niewiedza wynika bezpo?rednio z ogromnej ilo?ci modyfikacji.
Mantykor - 2011-03-29, 11:05

Przecie? zmiany w statystykach jednostek widoczne s? w grze.

Wi?c co za problem ?eby przysi??? i porówna? które si? bardziej przyda przeciwko np. inferno lub nekropolii?

Ogólnie ?wietne zmiany, gj Albo ;] Szczególnie ta zmiana w morale/luck ale wszelkie drobniejsze, typu punkty sza?u za dezorientacj? dla orków i inne, ciesz?.

Qlczas - 2011-03-29, 13:23

tak popieram zmiany równie?. Du?o mo?e areny nie gra?em ale z 50 razy na pewno. nowe morale/luck powinno przynie?? now? jako?? gry!

tak samo obni?enie niektórych wspó?czynników np. u mi?ków- te? dobra rzecz.

podobnie co do kwestii spornych:
wichura, mg?a - jak najbardziej wzmocnione s? ok!

Moim pomys?em, by?o by jeszcze wzmocnienie umiejki takiej jak Lodowate Ko?ci i tej drugiej co daje obra?enia od zimna.

Ponadto, troch? bym przyci?? Kar? Bosk?, bo przysta? przy dobrym buildzie zbytnio kosi wtedy.

Mantykor - 2011-03-29, 15:03

No w?a?nie by?o to omawiane ale chyba nie ma dost?pu do konfiguracji tych umiejek, a szkoda. Tak to si? przydaj? tylko w ekstremalnych sytuacjach (gdy akurat mamy dost?p) lub gdy nie ma niczego lepszego przy awansie ;]
SeRaFiNeK - 2011-03-29, 22:59

Zmiany niestety dla mnie nie wszystkie dobre. Nie wiem, mo?e na razie mnie przerastaj?, ale os?abianie slow, haste a przede wszystkim dezo to lekka przesada. Czerwony gryf, czy teraz nie b?dzie troch? imba? Nie dosy?, ?e im wi?cej kontr tym mocniej wali, nie da si? go uciszy? dezo, ma o 20HP bodaj?e wi?cej od królewskiego i w dodatku zwi?kszone dmg od kontrataku rycerza, przecie? taki Gryf na wampiry?mie mo?e by? nie do zabicia i jeszcze to pikowanie od razu ... . Sprawa morale/luck, czy teraz b?dzie op?aca?o si? bra? luck? Pami?tam gry gdy mia?em go na maxa dowalonego bodaj?e 5 i przez ca?? parti? wszed?, aby raz ... . Zmniejszy? dmg, ale te? zwi?kszy? szans? na wej?cie tego lucka. Dodatkowe dwie wiewerny to te? sporo, bo nie dosy?, ?e mog? poch?ania? cia?a i si? tym regenerowa?, to jeszcze ich ?a?cuchowy oddech jest mocny. Strzelec wyborowy przy "oczyszczalni" to ju? w ogóle teraz imba b?dzie, ale w wi?kszo?ci przypadkach i tak lepszy jest kusznik dalej ;)
Kary boskiej nie rusza?, bo jest dobrze wywa?ona.

Mantykor - 2011-03-29, 23:12

5 luck to 50% szans, wg. mnie bardzo du?o i nie ma co tego podwy?sza?. A mam pytanie: jak morale i luck dzia?aj? teraz na negatywnym wp?ywie?
Michi69 - 2011-03-29, 23:40

Bez zmian
albolabris - 2011-03-30, 15:08

Zimna Stal, Ko?ci, Ognisty Gniew ( destro ), Ogie? Piekielny i Eksploduj?ce Zw?oki s? poza zasi?giem niestety. Próbowa?em si? dobrac do nich inaczej i cwanie obej?c ale nie dzia?a?o.


Poniewa? s? w?tpliwo?ci to napisz? sk?d si? bior? niektóre rzeczy.

Ogólnie na Arenie w obecnej postaci je?li chodzi o zamki to wygl?da?o to mniej wiecej tak:

- Barb i Przysta? ciutk? odstawa?y od reszty

- Sylvan i Inferno by?y troszk? zbyt mocne ( powód g?ówny - najwi?ksze warto?ci ini i najcz??ciej brany luck )

- Akademia mia?a nieco za dobrze z wiecznym utrzymywaniem si? przy ?yciu przy wysokim mana

- Forteca na szcz??ciu ?o?nierza by?a niestrawna krótko mówi?c

Przy konkretnych parach:

- Barb vs Necro/Inferno by? praktycznie z góry przegran? spraw?


Teraz popatrzmy na te zmiany:

- podpakowanie jednostek przystani - do tej pory strzelec wyborowy i red gryf by?y brane tylko w jednym praktycznie przypadku czyli przy buildzie machinowym i postawieniu muru jednostek; pik red gryfa jest tylko jeden na ca?? gr?, ta jednostka choc jest niez?ym tankiem to jednak wci?? jest wolna; nikt przy zdrowych zmys?ach nie bije tego gryfa wi?cej jak 2 razy w jednej turze bo ka?dy wie jaka idzie z tego kontra; przyk?ad wampiryzmu Serafinka nieco przestrzelony ( po pierwsze aby to by?o takie imba to gryf musi miec dodatkowo jakiego? blesa, rycerz ma niski spel wi?cj efekt wampiryzmu nie powala, ponadto uwala morale a wi?c i ewentualn? kar? bosk? ); odno?nie strzelca i "oczyszczalni" to si? Seraf mylisz - jednostka redukuje 30% defa na odleg?o?c oraz 100% z bardzo bliska tak jak po staremu - nie mo?na obni?yc defa o 130% ;-)

- d?u?sza tura na konsumpcj? - wyja?nienia zb?dne raczej

- dezorientacja i punkty sza?u dla orków - znów Serafinek demonizujesz; od eksperta dezo zabra?em tylko 20%, wszelkie kontry i strza?y b?d? nadal s?abiutkie; je?li uwa?asz, ?e nie by? to imba czar to za krótko pogra?e? jeszcze... najbardziej po kichach od dezo dostaje barb st?d dodatkowe punkty sza?u za te zakl?cie... punkty za wszelkie inne kl?twy maj? chocia? polepszyc sytuacj? g?ównie przeciwko tym dwóm wy?ej wymienionym matchupom; z przystani? z mrokiem orki w sumie te? le?a?y i kwicza?y

- haste i slow - czary te od zawsze by?y nieco przesadzone, tak jak i niektóre arty podnosz?ce inicjatyw?; im wi?ksza podstawowa inicjatywa frakcji tym wi?kszy uzysk z tych zakl?c bez wzgl?du na to czy haste na siebie czy slow na rywala; kto najcz??ciej korzysta z haste i ma najwi?ksza ini? Inferno i Sylvan; akademia na miniartach i haste te? by?a ju? dosyc zwinna; byc mo?e teraz przy kombie hast+slow b?dzie jeszcze jaka? nadzieja bo wcze?niej posiadanie obu tych zakl?c vs ktokolwiek prócz Warlocka to 100% zgon; tak?e ma pomóc orkom vs dark users; dla przystani tak?e popularny czar wi?c to nieco si? wyrównuje z 5% bonusem rasówki oraz wzmocnieniem jednostek

- morale i luck - i znów ta sama bajka, najwi?kszy uzysk maj? najszybsi oraz obdarzeni sporym dmg; luck by? najcz??ciej pojawiaj?cym si? skilem u w?a?nie inferno oraz sylvanu; cz?sto tak?e u krasnali którzy na odpowiednich runach i luck hitach robili pogrom; Twoj? propozycj? Serafinek czyli zwi?kszenia jeszcze szans procentowych na szcz??cie przemilcz? :mrgreen: odja?em 35% obra?e? i 0.15 ATB a nie 80% i 0.25 aby nagle te skile mia?y si? stac nieop?acalne; mam do?c walk w których szcze?liwe 2 lub 3 ciosy za?atwiaj? spraw?; luck nadal b?dzie bola? ale nie b?dzie ju? mam nadziej? robi? totalnej dewastacji; to by? niezbalansowany talent krótko mówi?c, które praktycznie ka?dego kogo znam w ko?cu doprowadza? do furii

- wojsko dla barba - je?li si? przyjrzec poprzedniej aktualce to usprawnione zosta?y g?ównie rzeczy dla wszystkich pozosta?ych prócz w?a?nie barba; barb w?a?ciwie dosta? wcze?niej tylko zwi?kszenie szans na og?uszaj?cy cios oraz szamanka i r?bacz zosta?y przywrócone do stopnia przydatno?ci; poza tym wszelkie inne bonusy otrzyma?a ca?a reszta ferajny i pewnie dlatego barbi odstawa?; z dark userami pomimo punktów sza?u nadal b?dzie cie?ko wygrac; poniewa? morale i luck tak?e dosyc mocno dotyka orka st?d bonus dla armii; pao kai nie mo?e si? regenerowac ;-) a ich ?a?cuchowy oddech jest mocny przy nierozs?dnie zebranej kontrze, przy samym ataku nie ma w tym nic nadzwyczajnego; jednostka s?u?y raczej do poch?aniania zw?ok i jest ciutk? wytrzymalsza od wiwkiWyjdzie wszystko w praniu, spokojnie. B?dzie nie bardzo to si? zrobi koretk? ale póki co to jak zwykle proponuj? zaufac bo nie wprowadzam tu niczego przypadkiem a ka?da kolejna Arena jest lepsza od poprzedniczki ;-)

metatron1983 - 2011-03-31, 08:19

Kilka s?ów.

a. Machiny na tak.

Czy jest mo?liwo?? podrasowania jakkolwiek skili od maszyn np: wi?cej ataku dla strzelców za wózek, lepsze leczenie namiotu itp. Naprawd? maszyny s? rzadko grane, a jesli ju? to tylko balista z p?on?cymi. Przyda?oby si? zmieni? je na rodzaj wsparcia dla jednostek.

b.
utrzymanie pozycji - tak.
lotny umys? - ok
- trening - ok
- pot??ny g?os - ok
- impregnowana strza?a - ok
- poch?oni?cie artefaktu - Raczej ok. chocia? mam jeszcze w?tpliwo?ci.
- odwrócenie uwagi - ok

c. czary
- ul -nie jestem co do tego przekonany. Czar jest cz?sto grany raczej w ?rodkowej lub ko?cowej fazie bitwy kiedy jednostki s? ju? przetrzebione. Trudno b?dzie zniszczy? ule. Moim zdaniem wystarczy i tak ich umiej?tne zagrywanie na polu walki wystarczy. Akademia i loch mo?e mie? ciut za dobrze.

- bariera ostrzy - ok Chocia? spróbowa?bym doda? jeszcze zwi?kszone odbicie obra?e?. Jest to naprawd? rzadko grany czar.

- dezorientacja - Jestem na nie. G?ównie chodzi mi o to, ?e na najwy?szym stopniu magii mroku strzelcy nadal strzelaj? np: taktyka z czarem kryszta? jest ju? skuteczniejsza. Barb jak najbardziej niech dostanie dodatkowy sza? za t? kl?tw?. Moim zdaniem jednak wystarczy os?abi? slow, a koleg? dezorientacj? pozostawi?. Nieca?kowite dezo pozwala strzelcom rozwali? wózek z amunicj?, dobi? jednostk? pojedyncz?.

- przyspieszenie - Czemu nie, spróbujmy.

- spowolnienie - ok

d) jednostki

- Pogromca, Krzy?owiec, Szeregowy: ok
- Bia?y Nied?wied?: ok)
- Stra?nik Gór: Niez?e. Jestem za.
- Magmowy Smok: ok


- Strzelec Wyborowy: ok
- Gryf Bojowy: b?dzie ciekawie. ok


- Ksi??? Wampirów: Tu mam jednak w?tpliwo?ci. Pewnie oka?e si? w praniu. I tak ju? zosta? os?abiony a jego alternatywny kolega dopakowany.
- Wampirzy Lord: ok
- Widmowy Smok: ok
- Upiorny Smok: Nie. Nie za bardzo wiem po co obni?a?. Zarówno jeden jak i drugi smok bedzie atrakcyjny.
- Liszmistrz: ok
- Widmo: ok


- Dziki Ent: ok
- Tancerz Wiatru: Nie wiem czy nie za ostro, mo?e 1,5.
- Mistyczny ?ucznik: ok
- Wielki Druid: ok


- Matrona Cienia: ok)
- Matrona+Dama: ok
- Prze?ladowca: ok
- Minotaur Nadzorca: Ciekawe tylko, ?eby drugi nie by? mniej grany.


- R?bacz: ok
- Dziki cyklop: Du?e tak. teraz b?dzie ciekawie. Ta bestia jest niebezpieczna dla obu stron:)


- Rogaty Nadzorca: Te? du?e tak.
- Cerber: ok
- Uwodzicielski Sukkubus: ok
- W?adczyni Sukkubusów: ok
- Czarci Lord: oke) armie

Inferno: -2 czarty ok
Twierdza: +2 wiwerny, +5 szamanek ok

f) punkty sza?u

Orki otrzymuj? 50 pkt sza?u zamiast 10 je?li leci na nie kl?twa. Ponadto dezorientacja dodatkowo zwi?ksza o 5 pkt za poziom czaru zamiast odejmowac. ( zmiana ma na celu zwi?kszenie szansy dla orków w starciu z mrokiem czyli g?ównie z inferno oraz necro; st?d te? wy?ej wymienione dodanie jednostek - kilka osób zg?asza?o, ?e barb jest za s?aby dlatego zosta? nieco wzmocniony :-) ) - ok


g)

- szcz?scie daje 65% bonusu dmg zamiast 100%
- morale daje 0.35 ATB zamiast 0.5

Trzeba b?dzie protestowa?, ale ogólnie jestem za.


Podsumowój?c jestem bardzo na tak ze zmianami. Nadal jednak czekam na jakiekolwiek rozwi?zania z machinami, prócz + ile? HP.

Bania_87 - 2011-03-31, 13:04

Równie? popieram wi?kszo?? zmian, jednak wtr?ce jeszcze swoje trzy grosze:

Machiny-da?bym nawet wi?cej HP za poziom-mo?e 200? Namiot móg?by mie? leczenie no limit lub wi?cej ni? te 5-to tak?e zwi?ksza?oby szanse orka vs mrok. Wózek wi?cej ataku dla strzelców

Sekcja talentów i umiej?tno?ci: Generalnie ok, mam spore w?tpliwo?ci z impregnowan? strza?? oraz poch?oni?ciem artefaktu.
Ograniczy?bym te? kar? bosk?-np 3% za punkt morale.

Czary-wzmocnienie czarów przywo?ania-jak najbardziej. Slow i haste-ok. W?tpliwo?ci tej samej natury co Metatron przy dezorientacji.

Jednostki-nie jestem przekonany do a? takiego spadku warto?ci dla uderzenia i szczególnie mi?ka-1,5 w obu przypadkach moim zdaniem jest ok.
Skoro obni?amy czas trwania torporu, to dla jednoro?ców te? powinno by? analogicznie.
Zmieni?bym te? zaawansowanie czarów dla kilku jednostek-arcylisz na ekspercie rozk?ad i cierpienie, córy ziemi i nieba wszystko na ekspercie, arcydruid wytrzymka na ekspercie, rusa?ka rój os na zaawansowany, seraf boska zemsta na zaawansowany, arcymag kula ognia za zaawansowany, mag bitewny pi??? gniewu na zaawansowany.
Tancerz i ent za du?a redukcja, proponuje 1,5 dla tancerza i 4 dla dzikiego enta.

Liczba jednostek-chyba ok, limit dla paladynów mo?e by? 22, a nawet 24-trening jest drogi, a inwestowanie w rasówk? niech niesie te? korzy?ci finansowe.

Mo?e da?oby si? równie? doda? jednostkom specjalno?ci bohatera-mistrz ognia dla czartów, czy mistrz b?yskawic dla druida

Czynniki losowe-HELL YEAH, w ko?cu :-)

albolabris - 2011-03-31, 16:35

Bania_87 napisał/a:
Machiny-da?bym nawet wi?cej HP za poziom-mo?e 200?

Crazy? W finale wyjdzie, ?e balista ma 600 hp wi?cej, to ponad 50%, bez przesady people. To ma byc wzmocnienie w celu utrudnienia rozwalenia a nie zrobienie z balisty game breakera...

Patrzy?em i szuka?em ale nie mam poj?cia i raczej nie dam rady zwi?kszyc leczenia oraz bonusu do ataku z wózka. Pami?tajcie, ?e ten ten bonus hp dotyczy wszystkich 3 machin, nie tylko balisty.
5 u?yc to ju? jest dosyc sporo ale mo?na dac wi?cej tak aby wymusic rozwalanie namiotu tak?e.

Poch?oni?cie artu dosta?o kar? tylko 0.08 wi?c b?dzie to praktycznie nieodczuwalne. Impregnacja natomiast jest po to aby nieco ograniczyc jechanie deszczem strza? i byc mo?e czasem pozwolic jednostce wskoczyc przed boha, zanim zarobi w czajnik.

Kara boska, w gr? wchodzi zrzutka do 4%, 3% to ju? przesada. Przysta? bez kary boskiej ma spore problemy z orkiem, inferno, necrem, krasnalem i akademi? która ma defa. To w?a?ciwie bazowy skill dla tego zamku. Trzeba miec te? odpowiednio wysokie morale.

Wspó?czynnik dla uderzenia by? 1.5 wi?c zostawienie go niewiele wniesie i pogromca dalej b?dzie rusza? si? sam a reszta b?dzie sta?a. Zbitka z 1.5 na 1.2 jest i tak delikatna. To jedne z wy?szych wspó?czynników.
Bia?y misiek na SL to by?o najwi?ksze przegi?cie pa?y jakie tylko istnieje w tej grze. Na SL misiu dosyc bezproblematycznie wystrasza? du?e jednostki, ma?e bankowo przeci?g. To dzia?a tak?e na kilka jednostek równocze?nie to po pierwsze oraz je?li tylko wystraszy choc jedn? jednostk? to ju? nie ma kontry. Ma?o tego, dostaje bonus do hp i jeszcze morale. S?dz?, ?e nale?a?o mu si? jak najbardziej dostac po dupie. Mog? ewentualnie podstawowy wspó?czynnik podnie?c z 0.9 na 1.

Jednoro?ce zostawiam bo sylvan ju? zosta? wystarczaj?co zjechany. Blind dzia?a na 1.6 wi?c prawie tak samo jak torpor. Mog? nieco d?wign?c min dmg Ksi?ciuniowi jak chceta.
Upiony Smok - smutek za -4/-4 to by?a przesada...
Arcylisz - zostawiam. Je?li podpakuje czary jemu te? to znów nie b?dzie brany liszmistrz.
Arcymag - tez maj? dobrze. Ekspercie oczyszczenie jest wypasione. Kula starczy.
Mag bitewny - wystarczaj?cy robi? przemia? z dystansu...
Córy - ?a?cuch na ekspercie b?dzie za mocny, zostaje jak jest. Haste i slow za 25% te? b?dzie git. To 4 level a nie 6 jak matrona aby mia?y tak skuteczny czar. Ró?nica zreszt? to 5%.

Rósa?ka - rój? Bez jaj. Ka?dy bierze lask? dla oczyszczenia. Je?li dam jej rój, który b?dzie zbija? ini to nikt ju? nie we?mie driady... Zreszt? ta zbitka ini mo?e ostro namieszac w co niektórych pojedynkach. Jestem zdecydowanie na nie. Ewentualnie w gr? wchodzi podstawka z redukcji ini o 0.2 co i tak przy startowym pasku b?dzie powodowa?o znaczny spadek.

Seraf - zemsta ju? jest na zaawansowanym.

Tancerz - 1.5 oznacza 4 defa mniej czyli 10% wi?cej obra?e?, prawie jak nic bior?c pod uwag? defensywne usposobienie sylwka. Mia?em okazj? przetestowac przy ustawieniu na 1 i by?o dobrze.

Dziki Ent - 4 b?dzie nadal za du?o. Jednostka po umiejce ma niebotyczny atak. Równie? mia?em okazj? grac na ustawieniu na 3 i by?o dobrze.

Bania_87 napisał/a:
Mo?e da?oby si? równie? doda? jednostkom specjalno?ci bohatera-mistrz ognia dla czartów, czy mistrz b?yskawic dla druida


Nie da rady. Nawet nie wiem jakbym mia? si? do tego zabrac. A po pierwsze i najwa?niejsze to chyba Bania oszala?e? aby infernalskim czartom zaaplikowac na kul? mistrza ognia...


Kwestia dezo. Chodzi o to by nie by?o bezkarnego ?upania sobie w jednostki bez jakiejkolwiek kontry lub stania jednostk? w miejscu i nic nie robienia. To o czym piszecie z metem jest w sumie trafieniem w sendo. Chc? aby jednotki obj?te dezorientacj? mia?y jak?? przydatno?c na polu bitwy. ?aden inny czar nie powoduje a? tak znacznego wy??czenia jednostki z gry.

Bania_87 - 2011-03-31, 17:51

Nie no rzeczywi?cie pojecha?em z tym czartem :P
W sumie to by?y tylko takie lu?ne pomys?y, nie nalegam jako? bardzo. W ogóle to masz moje pe?ne zaufanie w kwestii tych wszystkich wspó?czynników-w ko?cu Twoja mapa i do tej pory ka?da nowsza wersja by?a lepsza od poprzedniej :mrgreen:
Najwy?ej wyjdzie w praniu, ?e co? by?o za bardzo os?abione i si? zrobi kosmetyczne poprawki ;-)

Mantykor - 2011-04-01, 11:16

Teraz dopatrzy?em si? 2 ukrytych zmian balansuj?cych.

1. Zwi?kszenie HP machinom ze zdolno?ci sprawi, ?e HP namiotu i wózka stanowi? b?dzie jeszcze wi?kszy procent HP balisty, przez co wzmacniamy szczególnie te 2 machiny. Pocieszenie w sumie niedu?e ale jest. O ile namiot medyka si? i tak spisuje ?wietnie (5 x leczenie wraz z usuni?ciem kl?twy: jak znalaz? na hipnozy i dezorientacj? chocia?by) to wózek ju? nie daje zauwa?alnej przewagi. Kupi? go zawsze mo?na ale rzadko ten bonus 3 do ataku robi ró?nic? i rzadko te? ko?cz? si? amunicje (chyba ?e np. liczom). No ale jest du?o rzeczy które si? przydaj? w okre?lonych sytuacjach i nie trzeba wszystkiego sprowadza? do wspólnego mianownika.
2. Opó?nienie o 0.1GB przy rzucaniu impregnowanej strza?y mo?e by? zbawienne! Dla bohatera z Arcydruidem który ma tak? szans? na bycie wcze?niej od boha, jak boh przed nim. Cz?sto wi?c zdarzaj? si? sytuacj? gdy jest minimalnie za nim. Wed?ug mnie to nie tyle znacz?co os?abi bohatera (bo troszeczk? jednak) co zwi?kszy mo?liwo?ci taktyczne ;] No i mo?na rzuca? impregnowan? kilka razy ?eby przesun?? boha o 0.2 albo 0.3 (max, 0.4 nie b?dzie trzeba nigdy przy ini Arcydruida 10 bo max ró?nica startowej GB wynosi 0.25). Wtedy tylko trzeba uwa?a? ?eby to sensu nie straci?o, bo np. w tym czasie wrogowie si? poprzesuwaj? albo zadadz? straty pe?nymi oddzia?ami ;]

Michi69 - 2011-04-01, 13:07

Mantykor napisał/a:
O ile namiot medyka si? i tak spisuje ?wietnie (5 x leczenie wraz z usuni?ciem kl?twy: jak znalaz? na hipnozy i dezorientacj? chocia?by)


Ciekawe, by?em przekonany, ?e namiot nie dzia?a na hipnoz?. :P

albolabris - 2011-04-01, 13:13

Nie wiem jak liczycie te hp machin ale tylko mieszacie.

Hp machin wzro?nie odpowiednio:

- balisty o 100 je?li jest ekpsert machin (99 w?a?ciwie)
- balisty o 200 je?li jest umiejka balista (198)
- wózka o 100 je?li jest ekspert machin
- wózka o 200 je?li jest umiejka katapulta co na arenie nie ma zastosowania i sensu
- namiotu o 100 je?li jest ekpert machin
- namiotu o 200 jesli jest umiejka pierwsza pomoc


I tyle. Nie ma tu ?adnych ukrytych bonusów ani nic z tych rzeczy.
Dodatkowo. Od kiedy to Mantykor namiot usuwa hipnoz??
Namiot zdejmuje kl?twy 1 poziomu je?li minimum s? zaawansowane machiny.
Kl?twy 2 i 3 zdejmie dopiero na ekspercie. Umiejka daje tylko kontrol? nad namiotem, w przeciwnym wypadku leczenie jest losowe i automatyczne w turze namiotu.
4 i 5 level czarów s? nietykalne dla namiotu. Podobnie sprawa ma si? z Uwiedzeniem, Ko?em Fortuny, Z?ym Okiem cykli, Ranami w?óczników i Os?abiaj?cym Ciosem zombiaków - te efekty nie zostan? oczyszczone.
Czar Wra?liwo?c mo?e byc anulowany tylko i wy??cznie poprzez odporno?c na magi?.

Mantykor - 2011-04-01, 13:21

Hm. No pewnie tak. Ale i tak przydatne ;]

A co do wytrzyma?o?ci chodzi mi o to ?e balista ma 250 bazowe podczas gdy wózek i namiot 100. Oznacza to ?e im wi?kszy bonus do HP w jednostkach HP, tym bardziej ro?nie przewaga wózka i namiotu je?li chodzi o przetrwanie wzgl?dem balisty.

No i ukryty bonus jest, ci??ko zaprzeczy? jakie mo?liwo?ci daje teraz impregnacja.

Dagon - 2011-04-01, 15:19

Mantykor zwróci? uwag? na ciekawy dla mnie aspekt.

Przyk?ad

Pasek inicjatywy:
Ossir - Arcydruid - Rusa?ka - Smok...itd

Czy b?dzie mo?liwe aby impregnowa? strza?? tyle razy, a? bohater spadnie za arcydruida na pasku inicjatywy?
Je?li tak, to przesuni?cie jedno czy nawet o dwa miejsca na pasku nie b?dzie zbyt wielkim kosztem je?eli b?dzie mo?na przywali? przys?owiow? implozj? tu? po przelaniu mocy.

Zwracam tylko uwag?, ?eby co? - co w za?o?eniu mia?o by? os?abieniem - nie okaza?o si? imba opcj? taktyczn?.

albolabris - 2011-04-01, 17:21

Owszem tak b?dzie.

Wed?ug mnie jednak poziom gry wzrós? na tyle, ?e ju? ka?dy wie i? druid jest priorytetow? jednostk? do wyko?czenia. Przy destro to absolutna konieczno?c. Chocby turniejowe gry pokaza?y, ?e je?li ten pierwszy rzut nie jest na przelaniu to w wi?kszo?ci przypadków Sylvan przegrywa.

Wi?kszo?c ras ma odpowiednie ?rodki aby je?li nie szybko zabic to os?abic druida na tyle aby nie by?o maksymalnego przelania.

W przypadku gdy sylvan najpierw decyduje si? np na moc wytrzyma?o?ci b?dzie to tylko kar?.
Po staremu te? nierzadko zdarza?o si? i? przelanie i bomba lecia?y od razu w pierwszej turze a i tak nie oznacza?o to murowanej wygranej. Wiadomo, przy bardzo wysokich statach, braku ochron i artach od ?ywio?ów nawet poczekanie o pó? tury niewiele zmienia?o bo i tak by?o pewne zwyci?stwo. S? to jednak rzadkie przypadki.

Startowy pasek inicjatywy ma to do siebie, ?e jednostki s? bardzo ciasno upakowane. Ró?nice w inicjatywie s? naprawd? minimalne. Te tylko 0.1 mo?e oznaczac w pierwszej turze spadek i o kilka pozycji co powinno dac czas do przynajmniej rozproszenia oddzia?ów. Mo?e si? zdarzyc tak, ?e po zaimpregnowaniu obszarówki przeciwnik podstawi jednostk? blisko naszych. Gracz wtedy zmuszony jest do ponownej impregnacji co oznacza kolejn? obsuwk? lub te? zaora swoich.
Rasówka nadal zostaje jak by?a czyli do poziomów 1-4.

Wyjdzie w praniu ale tak, zgadza si?, teraz id?c w destro b?dzie jakoby gwarancja, ?e pierwsze u?ycie b?dzie na przelanej mocy. Gra?em jednak ju? inn? mapk? z t? modyfikacj? a i przed 3.1 impregnacja tak w?a?nie dzia?a?a i raczej nie by?o to a? tak imba.

Mantykor - 2011-04-01, 18:11

O ile si? nie myl? to w?a?nie jedn? z zasadniczych zmian w patchu 3.1 by?o to, ?e impregnowanie nie z?era GB (wcze?niej zabiera?o chyba 0.5 czy nawet ca??).

No i mo?e si? przyda? ?eby mykn?? za boha wroga i rzuca? z tak dogodnej pozycji przeciwstawne lub kontruj?ce masówki ;]

albolabris - 2011-04-04, 23:53

W przerwach podczas gry z Michim pod?uba?em jeszcze troch? w Arence, w g?ównej mierze w kwestii bohaterów. Oto kolejna porcja zmian jakie wejd? w ?ycie. Po udost?pnieniu mapy wszystko zostanie przeklejone do manuala.


a) bohaterowie

Rutger - specjalno?c Garuny, odkrywanie zamiast znajdywania drogi, zamiast przywo?ania statku wytrzyma?o?c
Isabel - specjalnosc Marbasa
Freyda - specjalno?c Nebirosa
Nicolai - specjalno?c Nur
Ornella - specjalno?c Zoltana
Orlando - specjalno?c Helmara
Duncan - specjalno?c Agraela
Vittorio - specjalnosc Deleb
Benedict - specjalno?c Raelaga

Urgath - specjalno?c Marbasa, odkrywanie zamiast znajdwania drogi
Kilghan - specjalno?c Andreasa, zamiana startowych talentów na machiny i baliste, balista na starcie

Kaspar - specjalno?c Ihory
Markal - specjalno?c Nur, szcz??cie i szcz??cie ?o?nierza zamiast dowodzenia i dyplomacji

Nymus - spec bez zmian, dowodzenie i dyplomacja zamiast szcz??cia i rezystancji
Sovereign - specjalno?c Kragha ( ze znamieniem pot?pionych powinno wyj?c spoko )
Orlando - specjalno?c Alarica, zamiast podstawy machin podstawka ataku i sza? bojowy

Helmar - spec d?wigni?ty z 25% na 30% ( dotyczy Vinraela oraz Orlando tak?e )
King Tolghar - specjalnosc Agraela
Rolf - specjalno?c Raelaga
Wulfstan - specjalno?c Wyngaala podniesiona do 15%, odkrywanie zamiast znajdywanie drogi, wolne krasnale powinny miec po?ytek z tego speca i nie powinien on byc imba

Thralsai - specjalnosc Deleb, jej startowe skile, balista na starcie
Ylaya - specjalnosc Agraela, zamiast rytua?u sza? bojowy
Shadya - specjalno?c d?wigni?ta w góre o 4%, razem 20% przed ostrza?em

Wyngaal - specjalno?c Shadyi; elfy s? wystarczaj?co szybkie, szczególnie, ?e jego oryginalny spec zosta? podniesiony

Alaric, Meave, Orlando, Sorgal - z racji os?abienia haste specjalizacja podniesiona z 8 do 10%


b) umiejki i talenty

Impregnowana strza?a - cofamy zrzutk? ATB, zbyt du?o kombinowania, zostaje po staremu jednak

c) jednostki

Centaur Grasant: -1 zasi?g (R) ( za dobrze by?o z podbieganiem i waleniem wr?cz z aur? i taktyk? )
Centaur Koczownik: otrzymuje umiejk? strza?y ochronne
Prosz? si? nie martwic o ilo?c zmian. Wszelkie opisy i ikonki s? odpowiednio nanoszone wi?c w grze b?dzie wszystko widac jak na d?oni. Mapa zostanie udost?pniona jako? na dniach. Maniek wyskoczy? mi przed chwil? z jeszcze jedn? byc mo?e ciekaw? mo?liwo?ci? tak?e si? wstrzymamy z udost?pnieniem pliku.

Mantykor - 2011-04-05, 11:16

"Za du?o kombinowania". A mówi?e? kiedy? ?e im wi?cej kombinowania tym lepiej (przy jakiej? okazji). :P

A mo?e by jednak przywróci? komu? speca Ylai? Wg. mnie dla lochu to ca?kiem ?adny bonus troch? many ponad limit bo cz?sto si? bardzo szybko ko?czy. No i nie trzeba wtedy i?? np. w inteligencj? czy wiedz?. Chocia? z drugiej strony to gra przed?u?ona o 1 dzie? w grze ale zawsze wi?ksza ró?norodno?? bohaterów.

SeRaFiNeK - 2011-04-05, 18:51

Dla mnie mo?na by troch? wzmocni? ten skill z drzewka szcz??cia co odejmuje -1luck przeciwnikowi. O ile si? da to warto by by?o si? zastanowi? nad -2 luck, bo na razie ma?o osób go uwzgl?dnia w swoich buildach, a ten skill ma naprawd? potencja? jako jedyna ochrona, gdy nie wejd? arty przez zaszlachtowaniem nas przez Inferno, czy Sylvan na lucku.
Mantykor - 2011-04-05, 21:04

Kiedy? broni?em ?eby nie zmienia? t?umacz?c si? tym ?e odejmowanie 1 luck za skilla to tyle co za 1 poziom talentu dodaje wi?c jest sprawiedliwe.

Ale niektóre zdolno?ci do których trzeba doj?? wybieraj?c konkretne skille s? mocniejsze ni? poziom talentu, wi?c o ile si? da, -2 luck by?oby ?wietnym pomys?em.

Tym bardziej ?e znaczenie szcz??cia troch? zmala?o (jako talentu).

albolabris - 2011-04-06, 12:55

Nie da rady. Ju? dawno by?oby to zrobione gdyby istnia?a taka mo?liwo?c.
albolabris - 2011-04-06, 13:01

Lista zmian:

a) machiny wojenne

- hp machin zwi?kszone ze 100 do 133 za ka?dy poziom talentu

b) umiej?tno?ci i talenty

- utrzymanie pozycji - potraja zamiast podwajac bonus do obrony ( wbicie defa oznacza prawie 100% tego atrybutu )
- lotny umys? - dodaje 0.35 zamiast 0.25 GB (ATB)
- trening - daje odpowiednio bonus 10 i 15% na poziomie podstawowym i zaawansowanym zamiast 5 i 10 przy kontratakach ( przysta? w najmniejszym stopniu wykorzystuje swój talent rasowy na arenie )
- pot??ny g?os - zwi?ksza level bohatera o 8 zamiast o 5
- poch?oni?cie artefaktu - kosztuje 0.33 tury zamiast 0.25 ( Akademia mia?a nieco za dobrze jako jedyna z rasow? umiejk? za tak niski koszt czasu )
- odwrócenie uwagi - daje kar? 0.25 zamiast 0.3 ( by?o ciutk? za du?o...)


c) czary

- ul otrzymuje dodatkowo +5 hp za ka?dy punkt mocy

- bariera ostrzy - wzmocnione hp, zamiast 5,8,10,12 jest 8,10,12,15 w zale?no?ci od stopnia zaawansowania

- dezorientacja - 50/60/70/80% odpowiednio dla brak magii/podstawka/awans/ekspert ( zakl?cie przy 100% by?o i jest nieco imba... )

- przyspieszenie - 15/20/25/30% odpowiednio dla brak magii/podstawka/awans/ekspert ( ograniczenie niebotycznie wysokich warto?ci inicjatywy dla szybkich jednostek ); warto?ci przed zamian? to 10/20/30/40

- spowolnienie - 15/20/25/30% odpowiednio dla brak magii/podstawka/awans/ekspert ( jakby nie patrzec mass slow to jedno z najlepszych zakl?c... mu?y stawa?y si? pos?gami...); warto?ci przed zamian? to 25/30/35/40

d) jednostki

- Pogromca, Krzy?owiec, Szeregowy: wspó?czynnik dla uderzenia zredukowany z 1.5 na 1.2
- Bia?y Nied?wied?: ryk ma wspó?czynnik 1.2 zamiast 2 przeciwko ma?ym jednostkom ( dla du?ych pozostaje 1 bez zmian )
- Stra?nik Gór: +1 max dmg [1-3], stabilna postawa daje 15 obrony zamiast 5 ( czyli póki go?ciu si? nie ruszy jest ska?? jak nale?y, do tej pory stra?nik by? znacznie bardziej defensywny st?d bonus do obra?e? dla alt upa )
- Magmowy Smok: tarcza magmowa zadaje 50 zamiast 40%


- Strzelec Wyborowy: otrzymuje zdolno?c strza?? mocy jak u mistycznych
- Gryf Bojowy: pikuje automatycznie w momencie u?ycia zdolno?ci ( kismet story ;-) )


- Ksi??? Wampirów: torpor trwa 1.5 zamiast 2 tury
- Wampirzy Lord: +5 hp (R)
- Widmowy Smok: +2 def[30], +1 min/max dmg (R)
- Upiorny Smok: smutek na poziomie zaawansowanym zamiast eksperta (-3 morale/luck).
- Liszmistrz: +2 def [21], +1 strza? (R), cierpienie i wskrze? umar?ych na ekspercie zamiast awansu i podstawki
- Widmo: +1 att (R), +1 min dmg [5-6]


- Dziki Ent: furia lasu dodaje +3 inicjatywy zamiast 5 ( drzewka by?y zdecydowanie zbyt szybkie przy ich sile uderzenia, cz?sto wsprate jeszcze przyspieszeniem robi?y miazg? )
- Tancerz Wiatru: zwinno?c daje +1 do obrony za ka?de pole zamiast +2 ( koniec z 2 levelem o wytrzyma?o?ci jak 6 )
- Mistyczny ?ucznik: strza?a mocy redukuje obron? o 30 a nie 50% ale wspó?czynnik na odrzucenie celu zosta? zwi?kszony z 2 na 3
- Wielki Druid: +5 hp [40]


- Matrona Cienia: otrzymuje zdolno?c brak kontry przy walce wr?cz ( jednostka po zablokowaniu by?a praktycznie bezu?yteczna i nie radzi?a sobie nawet z niskimi poziomami jednostek st?d taka a nie inna zmiana )
- Matrona+Dama: slow na poziomie eksperckim z racji redukcji czaru (wychodzi i tak o 5% mniej ni? dotychczas )
- Prze?ladowca: +1 min dmg [4-5] ( nie widac ich juz na arenie ostatnio, mo?e wysoki dmg przekona co po niektórych )
- Minotaur Nadzorca: aura odwagi zapewnia minimum +2 morale zamiast +1 ( mintuary ogólnie s? tylko zapychaczami i hp maj?cym zapewnic przetrwanie zatem niech jaki? z nich b?dzie po?ytek dla reszty


- Centaur Grasant: -1 zasi?g (R) ( za dobrze by?o z podbieganiem i waleniem wr?cz z aur? i taktyk? )
- Centaur Koczownik: otrzymuje umiejk? strza?y ochronne
- R?bacz: na 1 poziomie sza?u otrzymuje +2 hp zamiast 5 ( ch?opaki dostali wystarczaj?cy podstawowy bonus, po wej?ciu na 1 poziom stawali si? zbytnimi koksami )
- Dziki cyklop: +1 zasi?g (R) ( jednostka praktycznie nie pojawia si? na arenie, czas to nieco zmienic :mrgreen: )


- Rogaty Nadzorca: eksplozja zosta?a wzmocniona ( wzór jest nastepuj?cy dmg=75 + 15* Power, power ju? wed?ug manuala bynajmniej co by by?o w miar? poj?cie to dla 150 jednostek jest 20, dla 200 jest 23; przy full stacku wychodzi zatem 415-430, z uwagi na baz? nawet 1 taki ocala?y rogacz jest w stanie zadac jeszcze 90 obra?e? )
- Cerber: +2 obrony [4], +2 hp [17] ( równie? praktycznie niewykorzystywana jednostka, zobaczymy teraz ;-) )
- Uwodzicielski Sukkubus: -2 hp [30]
- W?adczyni Sukkubusów: +5 hp [35], +2 min dmg [8-13] ( my?l?, ?e wyja?nienia zb?dne )
- Czarci Lord: kula ognia i grad meteorytów na poziomie zaawansowanym zamiast podstawki ( zmiana spowodowana redukcj? liczby czartów oraz tym, ?e pomiot i tak bije ich na g?ow? w statach )


e) armie

Inferno: -2 czarty
Twierdza: +2 wiwerny, +5 szamanek ( czyli wracamy do oryginalnego przepisu )

f) punkty sza?u

Orki otrzymuj? 50 pkt sza?u zamiast 10 je?li leci na nie kl?twa. Ponadto dezorientacja dodatkowo zwi?ksza o 5 pkt za poziom czaru zamiast odejmowac. ( zmiana ma na celu zwi?kszenie szansy dla orków w starciu z mrokiem czyli g?ównie z inferno oraz necro; st?d te? wy?ej wymienione dodanie jednostek - kilka osób zg?asza?o, ?e barb jest za s?aby dlatego zosta? nieco wzmocniony :-) )


g) czynniki losowe

- szcz?scie daje 65% bonusu dmg zamiast 100%
- morale daje 0.35 ATB zamiast 0.5
- z?e morale i pech bez zmian

h) bohaterowie

- Rutger - specjalno?c Garuny, odkrywanie zamiast znajdywania drogi, zamiast przywo?ania statku wytrzyma?o?c
- Isabel - specjalnosc Marbasa
- Freyda - specjalno?c Nebirosa
- Nicolai - specjalno?c Nur
- Ornella - specjalno?c Zoltana
- Orlando - specjalno?c Helmara
- Duncan - specjalno?c Agraela
- Vittorio - specjalnosc Deleb
- Benedict - specjalno?c Raelaga

- Urgath - specjalno?c Marbasa, odkrywanie zamiast znajdwania drogi
- Kilghan - specjalno?c Andreasa, zamiana startowych talentów na machiny i baliste, balista na starcie

- Kaspar - specjalno?c Ihory
- Markal - specjalno?c Nur, szcz??cie i szcz??cie ?o?nierza zamiast dowodzenia i dyplomacji

- Nymus - spec bez zmian, dowodzenie i dyplomacja zamiast szcz??cia i rezystancji
- Sovereign - specjalno?c Kragha ( ze znamieniem pot?pionych powinno wyj?c spoko )
- Orlando - specjalno?c Alarica, zamiast podstawy machin podstawka ataku i sza? bojowy

- Helmar - spec d?wigni?ty z 25% na 30% ( dotyczy Vinraela oraz Orlando tak?e )
- King Tolghar - specjalnosc Agraela
- Rolf - specjalno?c Raelaga
- Wulfstan - specjalno?c Wyngaala podniesiona do 15%, odkrywanie zamiast znajdywanie drogi, wolne krasnale powinny miec po?ytek z tego speca i nie powinien on byc imba

- Thralsai - specjalnosc Deleb, jej startowe skile, balista na starcie
- Ylaya - specjalnosc Agraela, zamiast rytua?u sza? bojowy
- Shadya - specjalno?c d?wigni?ta w góre o 4%, razem 20% przed ostrza?em

- Wyngaal - specjalno?c Shadyi; elfy s? wystarczaj?co szybkie, szczególnie, ?e jego oryginalny spec zosta? podniesiony

- Alaric, Meave, Orlando, Sorgal - z racji os?abienia haste specjalizacja podniesiona z 8 do 10%

Dagon - 2011-04-12, 12:13

Czy po obni?eniu warto?ci bonusu ze szcz??cia do 65%, podlegaj? temu wszystkie jego elementy?

Mam tu na my?li zdolno?? Szcz??cie Czarnoksi??nika. Zak?adam, ?e bonusowy dmg ze szcz??liwych zakl?? te? si? zmniejszy?. Mam racj??

albolabris - 2011-04-12, 14:50

Yeap :-) Poza tym skilem ju? nic wi?cej nie ma co by si? wi?za?o z obra?eniami od szcz??cia. Reszta jest zale?na od warto?ci samego wspó?czynnika lub szans procentowych.
Bania_87 - 2011-04-26, 08:27

Bohater Orlando jest zbugowany.
Gdy nim gra?em by?y 2 problemy:
-nie odnawia?y si? punkty ruchu-trzeba by?o puszcza? tur?
-dosta? kryszta? zamiast rt?ci-nie mo?na by?o kupi? diab?a, ani ulepszy? istniej?cych.

albolabris - 2011-04-26, 13:40

Tak wiem o tym bugu i próbujemy temu zaradzic. Zostanie naprawione lub boh poleci do kosza przy najbli?szej aktualce.
Maniek - 2011-04-29, 10:45

Moim zdaniem Markal jest przegi?ty. Nie do??, ?e ma szcz??cie na starcie a wi?c jedyny 2%-owy skill, który przydaje si? nekromancie, szczególnie przy ofensywnych bulidach to jeszcze specializacj? Nura. Moim zdaniem ?aden nekromanta nie powinien mie? takiego speca, od tego ma znamie.
albolabris - 2011-04-29, 13:58

Moim zdaniem przesadzasz. Co z tego, ?e ma 2% skill? Shadya i Realag te? maj? 2% skill na starcie i jako? mo?na im nat?uc. To samo tyczy si? 10 albo i 15 innych bohaterów, którzy zaczynaj? z rzadkim skillem. O to w tym wszystkim chodzi w?a?nie aby umo?liwic budowanie ró?nych buildów a nie co rusz standardowe i oklepane schematy. Ju? szczególnie po redukcji korzy?ci ze szcz??cia i znacznym os?abieniu torporu nawet w po??czeniu z SL.

Akademia ma jeszcze wi?cej mana i te? ma bohatera z regeneracj? many, którego ci??ko pokonac. Spec pozwala w?a?nie odpu?cic sobie znami? lub nawet o?wiecenie z inteligencj?.
Jak kto? ma naszyjnik zgromadzenia to praktycznie zawsze zmagasz si? z czym? takim.
Argument, ?e w po??czeniu ze znamieniem jest to mocne, no jest, je?li kto? jest na tyle nierozgarni?ty aby pozwolic ze znamienia czerpac bóg wie ile mana.

Z bohaterami tego pokroju po prostu trzeba i?c w ofensywne taktyki bo gra na przeci?gni?cie ?le si? sko?czy. Tak na ogó? gra si? z Akademi? i Necro. Im d?u?ej trwa walka tym mniejsze masz szanse. Po to s? te specjalizacje aby by? dodatkowy czynnik strategiczny.

Dagon - 2011-04-29, 15:41

Do czego na nowej arenie s?u?? te 2 dodatkowe stacki potworków niedaleko zamku?
Maniek - 2011-04-29, 16:23

@Dagon:
Do nekromancji.

@albolabris:
Cytat:
Spec pozwala w?a?nie odpu?cic sobie znami? lub nawet o?wiecenie z inteligencj?.

Wiec jak sam twierdzisz, specjalizacja Nura daje 5 poziomów do przodu, nie za du?o? Z naszyjnikiem zgromadzenia jest inna historia bo jak kto? ma ma?o many to na tym ma?o zyskasz. Co wi?cej, je?eli przeciwnik ma przewag? to mo?e zaprzesta? rzucania czarów. Na tego speca nie ma mocnych. Moim zdaniem argument z Akademi? jest chybiony bo ona zawsze ma sporo many i zyskana mana jest niczym przy startowych ~300 punktach many.
Cytat:
...je?li kto? jest na tyle nierozgarni?ty aby pozwolic ze znamienia czerpac bóg wie ile mana.
. No w?a?nie, tutaj czy jeste? rozgarni?ty, czy nierozgarni?ty to masz bóg wie ile mana. Jak Nekromancie si? ko?czy mana to zaczynaj? si? "szachy' ze znamieniem nekromanty - kto kogo przechytrzy. Tutaj Necro przechytrzy?o oponenta.

Cytat:
O to w tym wszystkim chodzi w?a?nie aby umo?liwic budowanie ró?nych buildów a nie co rusz standardowe i oklepane schematy

Nie mam nic przeciwko rzadkim skillom. Dobrze, ?e s? dodawane rzadkie skille i jest chatka wied?my ale Twój argument mo?na znowu wykorzysta? przeciwko Tobie ;]. Jak sam stwierdzi?e?, Markal mo?e robi? niestandardowe bulidy podczas, gdy inni bohaterowie Necro tego nie mog?.

Maniek - 2011-05-14, 07:32

Co my?licie o pomy?le dodania nowych, zmodyfikowanych artów? Przyk?adowo, doda? Czaszk? Markala, która obni?a luck o 4 (morale na 0) albo Zbroj? Zapomnianego ?o?nierza, która daje 20% odporno?ci na magi? i +1 do podstawowych artybutów.
Mantykor - 2011-05-14, 08:58

Czemu nie? Odpowiednio zmodyfikowane b?d? si? nadawa? do gry i zwi?ksz? ró?norodno??.
albolabris - 2011-05-14, 14:27

No faktycznie mo?na. Zrobi?em ju? wst?pn? modyfikacj? i wygl?da nast?puj?co:

- zbroja zapomnianego boha - +1 all oraz 20% reza
- runa ognia - +2 sp/wiedza bo to jest pot??ny art no i runka dla krasia ewentualnie
- czaszka markala - +4 spa/wiedza oraz -2 luck
- korona dowódcy - +1 morale/luck/wiedza
- tomiki - poniewa? te arty daj? sporego kopa zdecydowa?em si? wprowadzic pewn? kar? a mianowicie -1 do wszystkich atrybutów boha w??cznie z morale/luckKomentarze i kolejne propozycje mile widziane aczkolwiek niewiele wi?cej mo?na sie zabawic. Sterowac mo?na tylko atrybutami jak wspomnia? Maniek.

Qlczas - 2011-05-14, 15:12

uwa?am, ?e kara przy tomikach jest niepotrzebna (ew. da? kar? -1 do att/def) bo proponowana jest zbyt mocna.

-czaszka te? przegieta da? +3 sp/kn -2luck

reszta fajna

albolabris - 2011-05-14, 15:18

Czaszka jest reliktem. Je?li dac +3 to razem jest 6 czyli to samo co np. arty Sara a one kary nie maj? wi?c czemu czaszka ma byc tak dojechana. +4 to jest solidny boost dla magicznej rasy, buildu itd ale dlatego jest kara do szcz??cia ( nie morale bo trupy by mia?y zbyt dobrze znów ). Tomiki natomiast s? bezsprzecznie najlepszymi artefaktami. Posiadanie kompletu magii w szczególno?ci mroku lub ?wiat?a zazwyczaj oznacza wina je?li uda si? pozyskac sporo masówek. Ksi?ga daje takiego kopa, ?e -1 do wszystkiego jest i tak delikatn? cen?. -1 att/def to kara na poziomie he?mu chaosu, gdzie he?m a gdzie tomik. Patrz Qlczas na korzy?ci z tych artów i klas? bo to te? jest istotne. Arty na arenie s? 1,2,3 odpowiednio relikt, silny, s?aby.
Mantykor - 2011-05-14, 20:20

A mo?na np. wprowadzi? ?uk z Rogu Jednoro?ca zmieniaj?c jego bonus na na przyk?ad bonus +ini dla strzelców (od smoczego pier?cienia) i co?tam jeszcze? Im wi?cej tym lepiej.
albolabris - 2011-05-17, 18:08

Nie mo?na. Gdyby takie rzeczy by?y mo?liwe ju? dawno zosta?yby wykorzystane.


Pe?na lista zmian nowej aktualizacji:

a) dodatkowe losowe artefakty za talent logistyka

- s?aby artefakt za poziom podstawowy
- silny artefakt za poziom zaawansowany
- silny + s?aby za poziom ekspercki

Bonus dodawany jest automatycznie w trzecim dniu gry. Oznacza to, ?e trzeba ju? restrykcyjnie przestrzegac zasad puszczania tur ( zapisywania gry ). Obaj gracze wraz z nastaniem trzeciego dnia gry powinni znajdowac si? w strefach oko?ozamkowych tak aby nie mo?na by?o zebrac bonusu a nast?pnie wykasowac logistyki w mentorze. Koniec zatem z puszczaniem tur w celach wygenerowania 500 i dokonania zmiany bo nie siad?o czy te? by? b??d mentora w postaci "zjedzenia skila". Logistyka staje si? tak?e pewnym ratunkiem w przypadku beznadziejnych propozycji przy ko?cu rozwoju.

b) przywrócone artefakty oraz modyfikacje

- zbroja zapomnianego bohatera: +1 all oraz 20% rezystancji
- czaszka markala: +4 moc/wiedza oraz -2 luck
- korona dowódcy: +1 morale/luck/wiedza
- tomiki: -1 all w??cznie z morale i luck
- peleryna sandro: +2 att/def
- pier?cie? odwo?ania: +1 def


Tam gdzie by?o to potrzebne zosta?y odpowiednio dopasowane koszty artefaktów. Modyfikacje zosta?y naniesione w plikach tekstowych zatem b?d? si? wy?wietla?y w grze.

Arena do pobrania

Qlczas - 2011-05-17, 19:07

a tak si? zastanawiam... jakby zabra? Ace i lochowi sklep z artami - te rasy w dobrych r?kach i tak s? najlepsze na arenie a arty daj? naprawde du?o czasem. Albo doda? sklep z artami dla ka?dej rasy, postawi? np. ko?o zamku.
albolabris - 2011-05-17, 20:06

Ju? nie ma na Arenie najlepszych ras ;-) Tym stwierdzeniem zar?n??e? praktycznie dwa lata po?wi?cone na zbalansowanie tej mapy :mrgreen:
Mantykor - 2011-05-17, 21:51

Te? kiedy? o tym my?la?em, ?eby doda? ka?dej rasie, na pewno da?oby to wi?cej my?lenia do gry. Jednak by wtedy trzeba wzmocni? aka i loch bo arena jest tak? dziwaczn? map? ?e wszystkie zamki maj? w sumie równe szanse.

A co do artów to skoro dajesz tomikom kar? -1 do wszystkich statów to nie da si? podstawi? np. za ten ?uk w?a?ciwo?ci pier?cienia i zmodyfikowa? ich? Jak to jest z tymi artami? :) Pytam tylko z ciekawo?ci bo nie wiem jak to dzia?a :P

No a okazjonalne combo odpowiednio os?abionego ?uku oraz ko?czanu nie by?oby raczej przegi?te ;]

Banshee - 2011-05-17, 22:35

Wyglada, ze mialem buga...przy zaawansowanej logistyce nie dostalem bonusowego arta do 4 dnia. Gralem Sylvanem (o ile sie nie myle Girleanem). Btw trzeba sciagnac wszystkie arty z heraka?

Btw. swietne poprawki :mrgreen:

albolabris - 2011-05-18, 01:09

Pami?tasz konkretnego boha?

S?dz?, ?e to jaka? jednorazowa zwieszka bo w??czy?em przed chwil? ka?dy zamek po kolei wybieraj?c podstawk?, awans i eksperta logi. Funkcja dzia?a bez zarzutu. Trzeciego dnia w momencie klikni?cia na bohatera od razu u góry pojawia si? info jaki art otrzymali?my. Nie s?dz? aby jakikolwiek wp?yw mia? te? ten startowy art. Zwyk?e losowanie. Je?li trafi si? dubler na miejsce pocz?tkowego artu to zapewne wrzuci go do ekwipunku zamiast ubrac na boha.

Banshee - 2011-05-18, 19:47

Herak jak pisalem prawdopodobnie Girleanem i zaawansowana logistyka. Przy najblizszej okazji zrobie taki sam build. Mozliwe, ze to jednorazowy wybryk :)

Mam mala uwage - 3 dzien wydaje sie bez sensu dla artow z logistyki. Musze prosic przeciwnika, zeby mnie nie atakowal.....a wtedy od razu bedzie wiedzial, ze mam logistyke i moze inaczej zrobic ustawienie. Wiec 2 dzien wydaje sie lepszy.

Poza tym nie wiem co zle robie ale kolejnym herakiem nie dostalem zadnego artu za podstawowa logistyke, Loch - Sorgal. Oczywiscie mam nowa arene :)

Mantykor - 2011-05-18, 20:49

Je?li grasz zgodnie z zasadami to 3 dzie? zaczyna si? po przej?ciu przez portal (1 dzie? - puszczenie tury - 2 dzie? polana - 3 dzie? reszta - 4 dzie? walka) o ile si? nie myl?.
Banshee - 2011-05-19, 20:08

OK. Dziala. Sprawdzalem nie w tych dniach co trzeba :) czyli od 4 w gore, majac juz art na sobie...zem sie popisal hehe
albolabris - 2011-05-21, 15:05

Tak jak my?la?em, nie trzeba by?o d?ugo czekac a? Maniek roz?o?y na ?opatki motyw z o?tarzem ofiarnym :mrgreen: Wprowadzona z dniem dzisiejszym wersja Areny jest wersj? kompletn?, z wszystkimi mo?liwymi i planowanymi modyfikacjami oraz usprawnieniami. To raczej maksimum co mo?na wycisn?c z tej pere?ki wi?c powinna to byc ju? ostatnia aktualka ( tak wiem, tekst ten leci od pó?tora roku no ale có?... :mrgreen: )

Przejd?my do sedna czyli do modyfikacji w najnowszej wersji:

a) kapliczki z czarami

Zamiast 9 kapliczek jest tylko jedna pe?ni?ca dok?adnie t? sam? funkcj?. Barbarzy?ca otrzymuje na raz 8k do?wiadczenia czyli po?ow? z tego co dosta?by normalnie ( jest to zwi?zane z o?atarzem ofiarnym o czym dalej ). Pozostali po staremu otrzymuj? zakl?cia, które s? dopisywane bezpo?rednio do ksi??ki. Nie ma ju? jednak informacji jakie czary otrzymali?my. Aby to sprawdzic trzeba wej?c w ksi?g? i samemu obczaic. Malutka niedogodno?c ale i du?o szybsze pozyskiwanie.

b) bonus za log?

System dzia?ania zosta? nieco zmieniony. Nie trzeba ju? si? martwic o dzie? tygodnia. Funkcja dodaj?ca bonus za logistyk? uruchamian? jest w momencie podnoszenia kupki z?ota pod zamkiem. Pierwsza próba wzi?cia pieni?dzy odpala funkcj?, która w zale?no?ci od posiadanego poziomu zaawansowania dodaje nam artefakty lub nie. Dopiero druga próba wzi?cia pieni?dzy przeleje fundusze na konto. Nie ma zatem mo?liwo?ci na jak?? machlojk? ;-)

c) o?tarz ofiarny

Czyli rzecz, o której jeszcze rok temu marzyli?my. Nie by?o to proste a wi?c i dzia?anie jest ciutk? nowatorskie. O?tarz ofiarny to ostatni etap przed wej?ciem na aren?. Do strefy z o?tarzem trafiamy zatem po opuszczeniu podziemi. Dalsze postepowanie jest nastepuj?ce:

1. Zanim zdecydujemy si? po?wi?cic arty warto sprawdzic czy dane przedmioty wystarcz? aby nabic poziom do?wiadczenia. Aby u?atwic Wam ?ycie zrobiona zosta?a ma?a ?ci?gawka, któr? uruchamiamy klikaj?c w ikonk? Informacji o Scenariuszu. Poni?ej screen:


S? to gotowe i poprzeliczane warto?ci jakie otrzymacie po wizycie w o?tarzu.

2. Artefakty, które chcemy po?wi?cic na o?tarzu ofiarnym nale?y przekazac w r?ce dodatkowego bohatera, którym jest Laszlo.

3. Odwiedzamy o?tarz dowolnym z dwójki bohaterów. Nast?puje automatycznie przekazanie ca?ej puli do?wiadczenia za artefakty na naszego g?ównego boha.

Je?li posiadamy dwa identyczne przedmioty trzeba t? operacj? przeprowadzic dwukrotnie. Czyli np. dajemy koniczynke Laszlo, ten odwiedza o?tarz, przekazujemy druga koniczynk? a Laszlo po raz drugi odwiedza o?tarz.

Uwaga :!: W zwi?zku z pojawieniem si? dodatkowego bohatera, startowy bonus czyli ten pierwszy losowy s?aby artefakt mo?e byc przyznany równie? i Laszlo. Je?li g?ówny nie posiada artefaktu na starcie to znaczy, ?e ma go Laszlo. Mo?na go pó?niej swobodnie przekazac g?ównemu tak?e nie ma problemu.


No i najwa?niejsza rzecz czyli progi do?wiadczenia. Do?wiadczenie ze sfinksa zosta?o zwi?kszone do warto?ci 42 533, które przyjmiemy jako próg dla 16 poziomu. Bior?c pod uwag? kolejne levele otrzymujemy nast?puj?ce przedzia?y:

lvl 16 :arrow: lvl 17 - 5746
lvl 17 :arrow: lvl 18 - 9254
lvl 18 :arrow: lvl 19 - 11104

lvl 16 :arrow: lvl 18 - 15000
lvl 16 :arrow: lvl 19 - 26104

Ilo?c expa z wszystkich artefaktów jest podzielna przez 50 zatem i my mo?emy zaokr?glic te warto?ci do:

lvl 16 :arrow: lvl 17 - 5750
lvl 17 :arrow: lvl 18 - 9300
lvl 18 :arrow: lvl 19 - 11150

lvl 16 :arrow: lvl 18 - 15000
lvl 16 :arrow: lvl 19 - 26150

Przypadek szczególny: je?li suma do?wiadczenia z dwóch artefaktów daje nam 9250 i nie chcemy po?wi?cac ju? kolejnego to musimy zdobyc te 4 punkciki. Mo?na je pozyskac wtedy z neutrali przeznaczonych dla Necro lub Sylvanu. Podobnie rzecz ma si? z ko?ców? 104 ale w?tpi? czy kto? da rad? nabic a? 3 poziomy do?wiadczenia.

Uwaga :!: Wszystkie neutrale ustawione na mapie daj? ??cznie 148 punktów do?wiadczenia ( wliczony Aquamancer i Kirin w tym ). Jest to jednak za ma?o aby miec wi?kszy wp?yw na nabicie poziomu bo arty ró?ni? si? od siebie zazwyczaj o conajmniej 250. Mo?e si? to przydac tylko w wymienionych wy?ej przypadkack szczególnych. Prosz? zatem nie bic po kolei za ka?dym razem tych wszystkich neutrali bo raczej niewiele to pomo?e.

Warto zauwa?yc, ?e Barbarzy?ca odwiedzaj?cy kapliczki zgarnia 8000 do?wiadczenia i nabija tak jak to by?o do tej pory 17 poziom. Aby wbic kolejny 18 level potrzebuje jedynie jeszcze 7000. Barb ma zatem nieco ?atwiej je?li zdecyduje si? wzi?c kapliczki a nie artefakt z grobu.

Ostatni uwaga dotyczy przypadku gdy pozyskamy Mroczne Objawienie. Bohaterowie, którzy wezm? te umiejk? ko?cz? z licznikiem do?wiadczenia na pioziomie 51 395. Aby uzyskac kolejny 18 poziom potrzebuj? zatem 6150 ( 6138 dok?adnie ) punktów do?wiadczenia.


Wiem, ?e mo?e si? to wydawac nieco skomplikowane ale wcale nie jest. Musia?em jednak dok?adnie wypisac te wszystkie warto?ci aby co bardziej dok?adni mieli mo?liwo?c pe?nego wykorzystania potencja?u O?tarza. Dla tych, którzy nie chc? sie a? tak wdawac w szczegó?y wystarczy zapami?tac tyle:

a) do nabicia 17 poziomu potrzeba 5750 expa
b) aby przej?c z 17 na 18 trzeba kolejne 9300
c) aby z 16 wskoczyc od razu na 18 trzeba wymienic arty za ??czn? sum? 15000

Barb odwiedzaj?cy kapliczki potrzebuje jedynie 7000 aby wbic 18 poziom.

Maniek - 2011-05-21, 15:50

Znalaz?em i od razu naprawi?em pewien b??d. Do czasu powrotu naszego administratora uprasza si? o pobranie poni?szej wersji. Jak przyjdzie administrator to mam nadziej?, ?e zrobi porz?dek z naszymi dwoma postami.
Dagon - 2011-05-21, 16:43

Czyli:
Barb + Mroczne objawienie + Laska sar-Issusa + kapliczka = 19lvl

Fajnie :] GJ!

Mantykor - 2011-05-21, 21:42

Super ?e uda?o si? to wprowadzi?.

A nie mo?na na przyk?ad da? 4expa wi?cej od sfinxa ?eby nie by?o tych "wyj?tkowych przypadków"? Albo zmieni? progi leveli o ile si? da ?eby to upro?ci?.

Ewentualnie mo?na jeszcze zmodyfikowa? opisy artefaktów ?eby by?o napisane ile kosztuj? expa ;] (mo?liwo?? sumowania w ekranie gry)

Banshee - 2011-05-21, 22:17

Maniek blad rteci poprawiles od razu czy jakis inny ?
Maniek - 2011-05-22, 22:44

To nie by? b??d rt?ci, tylko b??d surowców, ka?demu przydziela?o klejnoty. Teraz wszystko jest wporz?dku.

Mantykor napisał/a:
mo?na jeszcze zmodyfikowa? opisy artefaktów ?eby by?o napisane ile kosztuj? expa

Nie ma takiej potrzeby. W grze jest ?ci?gawka, a tym co znaj? ceny artefaktów wystarczy zapami?ta?, ?e ilo?? expa = cena / 2.

Mantykor - 2011-05-23, 13:57

No je?li to jest problem to spoko ;]
Michi69 - 2011-05-23, 14:44

Chcieli?my zagra? z Metatronem arenki do fina?ów z nowej mapki.. niestety napotkali?my si? ponownie na problem z zasobami - obaj dostali?my kryszta?, z tym ?e Met gra? sylvanem a ja przystani?.. Dodam ?e ?ci?gn?li?my wersj? z ostatniego postu Ma?ka
albolabris - 2011-05-24, 16:07

Sorki. Nie by?o mnie 2 dni. Sprawdzi?em poprawion? wersj?, któr? da? Maniek. Dzia?a wszystko jak nale?y. Jeden z Was musia? miec co? nie teges lub przypadkowy bug.


Arena do pobrania

Dagon - 2011-08-03, 12:01

Jako, ?e zaktualizowa?em Manual do Arenki na potrzeby konwentowego turnieju uzna?em, ?e warto go tutaj wrzuci?.

Cytat:
I. Strefa rozwoju
1. Gr? rozpoczynamy od wizyty w chatce maga aby ods?oni? ?cie?ki artefaktów oraz pozna? przeciwnika. Poniewa? „ok maga” jest dosy? du?o i ods?anianie chwil? trwa warto klikn?? ESCAPE zaraz po wej?ciu do chatki - od razu ods?oni? si? wszystkie interesuj?ce nas strefy. Artefakty znajduj? si? w podziemiu mapy przygód.

2. Puszczamy tur? w celach autozapisu i wygenerowania 500 sztuk z?ota.

3. Sprawdzamy dost?pne w zamku czary, artefakty w ?cie?kach oraz mie?cie je?li gramy Akademi? b?d? Lochem, bohatera przeciwnika. Na tej podstawie obmy?lamy jaki? wst?pny plan na walk? maj?c na uwadze g?ównie przeciwko komu gramy.
Uwaga: zdarza si?, ?e losowy artefakt pocz?tkowy mo?e posiada? Laszlo wi?c warto sprawdzi? tego drugiego bohatera.

4. Odwiedzamy chatk? wied?my i zaczynamy rozwój naszego bohatera, który przebiega w kilku etapach w zale?no?ci od bohatera i naszego planu:

- je?li nasz bohater ma jakie? zdolno?ci na pierwszym poziomie, których na pewno nie chcemy, od razu odwiedzamy mentora aby pozby? si? niechcianych talentów lub zdolno?ci, zap?acimy tylko 500 a nie 2000 sztuk z?ota (poniewa? pierwsza tura jest puszczana celowo pod autozapis ka?dy ma do dyspozycji 9500 na dokonywanie zmian w mentorze; na 1 poziomie bohatera kosztuj? one 500, do 16lvl w??cznie 2000 oraz 2500 na 17lvl - osi?galnym tylko dla Warlocka, Nekromanty, Barbarzy?cy i Lorda Demonów dzi?ki Mrocznemu Objawieniu o czym za chwil?)

- je?eli gramy barbarzy?c? i uznajemy, ?e przyda nam si? rozbicie mroku odwiedzamy dwukrotnie(!) budynek z misj?: najpierw aby zaakceptowa? zadanie a nast?pnie je wype?ni?; zap?acimy 2000 wi?c mamy jedn? zmian? mniej w mentorze; dozwolone jest odwiedzanie misji innymi rasami, mo?na w ten sposób pozyska? jeszcze jeden dodatkowy talent lub zdolno?? wymieniaj?c roztrzaskanie na co? innego; zabronione jest jednak posiadanie roztrzasku mroku w bitwie przez kogokolwiek prócz Orków! Mo?na równie? wymieni? u mentora roztrzask mroku jeszcze przed wizyt?(1lvl) u sfinksa dzi?ki czemu uzyskamy jeden dodatkowy talent za 2500 zamiast 4000 na 16 poziomie.

- odwiedzamy sfinksa w celu rozwini?cia bohatera do 16 poziomu (Warlock, Nekromanta, Barbarzy?ca oraz Lord Demonów mog? osi?gn?? poziom 17 dzi?ki zdolno?ci Mroczne Objawienie z talentu O?wiecenie; Mroczne Objawienie nale?y nast?pnie wymieni? w mentorze na inn? zdolno??; je?li skorzystamy z Mrocznego Objawienia i bohater b?dzie na 17 poziomie zmienia si? koszt wymian w mentorze z 2000 na 2500 za ka?d? st?d przy zdecydowaniu si? na ten krok dokonamy jedn? zmian? mniej ni? zwykle)

- poprawiamy i udoskonalamy naszego bohatera poprzez wizyt? w mentorze, ka?dy ma do dyspozycji 4 zmiany, które zaleca si? przeprowadza? pojedynczo; zamkami takimi jak loch, akademia oraz przysta? czasem warto zaoszcz?dzi? pieni?dze poniewa? mog? si? one przyda? do zakupu artefaktów u sprzedawców b?d? do treningu jednostek; w przypadku wzi?cia Mrocznego Objawienia (Warlock, Nekromanta, Lord Demonów ) do dyspozycji b?d? tylko 3 zmiany chyba, ?e pozyskamy umiej?tno?? Nagroda Czarodzieja z talentu O?wiecenie (+2 do mocy czarów i jednorazowy bonus w postaci 1000 sztuk z?ota) wtedy zamiast 9000 mamy okr?g?e 10000 i dokonamy 4 zmian za 2500 na 17 poziomie - mo?liwe jest to jednak tylko tymi bohaterami, którzy na samym pocz?tku nie wymienili ?adnego talentu i zdolno?ci za 500 sztuk z?ota.

5. Kolejnym krokiem jest przej?cie przez monolit pod nasz zamek po czym puszczamy tur?(!) w celu zapisania rozwojów;


II. Strefa zamkowa
1. Zabieramy pieni?dze oraz ulepszamy wojsko w zamku wed?ug w?asnego ?yczenia i potrzeb. Nie zapomnijcie wykupi? zamkowej populacji! Nie zawsze trzeba bra? ca?e wojsko - czasem zestaw umiej?tno?ci pozwala na nieco inne strategie. Warto pami?ta? o maszynach wojennych. Loch, Akademia oraz Przysta? mog? zrezygnowa? z cz??ci armii jak równie? z maszyn na rzecz artefaktów ze sklepów b?d? treningu.

2a. Je?li gramy Sylvan przechodzimy przez dwustronny portal. Dzi?ki temu po stoczeniu walki z wybran? grup? mo?na w zamku wybra? ulubionego wroga. Nie zapomnijcie dokona? wyboru w zamku!

2b. Je?li gramy Nekropoli? atakujemy stoj?ce obok zamku jednostki(demon i rycerz na smoku) w celu uzyskania kilku dodatkowych oddzia?ów za pomoc? Nekromancji. Walk? z demonem najlepiej stoczy? maj?c w oddziale ulepszone duchy, wampiry, smoki. Natomiast z rycerzem na smoku dodajemy do tego jeszcze ulepszone upiory i liche.

2c. Graj?c Akademi? i Przystani? nie zapomnijcie wykorzysta? ich talent rasowy. Akademia nie ma ?adnych ogranicze? natomiast Przysta? mo?e mie? maksymalnie 20 ulepszonych kawalerzystów po treningu.

2d. Loch, Akademia maj? mo?liwo?? kupna artefaktu w zamku. Czasem warto zaoszcz?dzi? troch? z?ota na zb?dnym ulepszeniu jednostki.


III. Strefa podziemna
1. Schodzimy do podziemia i przed nami pojawia si? ?cie?ka podzielona na 3 etapy.
- 1 etap - artefakty - wybieramy jedn? z trzech ?cie?ek.
- 2 etap - podbicie statystyk magicznych b?d? si?owych
- 3 etap - wybór mi?dzy dodatkowym artefaktem (po spl?drowaniu grobowca konieczna jest walka z Aquamancerem aby zneutralizowac -3 punkty morale) b?d? tez kapliczk? z dodatkowymi losowymi zakl?ciami(2x zakl?cie 3poziomu, 3x zakl?cie 2poziomu, 4x zakl?cie 1poziomu).
Uwaga: Barbarzy?ca zamiast zakl?? otrzymuje do?wiadczenie w liczbie 8000 punktów. Pozwoli mu to awansowa? na 17 poziom lub nawet na 18 je?eli podczas rozwoju cho? przez chwil? posiada? zdolno?? mrocznego objawienia. Na kole rozwoju Barbarzy?cy w talencie O?wiecenie znajduje si? umiej?tno?? Kulturystyka, która otwiera mo?liwo?? pojawienia si? pó?niej Mrocznego Objawienia. Poniewa? jednak Kulturystyka dzia?a tylko na najbli?sz? walk? i bitwa z Aquamancerem w przypadku pój?cia po artefakt anulowa?a by bonus z tej zdolno?ci (jest to swoj? drog? bardzo dobra zdolno?? dla Orków bo dodaje +10% hp), jeste?my niejako zmuszeni pój?? wtedy do kapliczek po do?wiadczenie.


IV. Strefa o?tarzu do?wiadczenia
1. Jest to nowo?? na arenie. Spotykamy tam bohatera Laszlo. Je?li nasz g?ówny bohater posiada niepotrzebne artefakty mo?na je wymieni? na do?wiadczenie. Aby to zrobi? nale?y przekaza? wybrane arty Laszlo i odwiedzi? nim o?tarz. Nale?y to zrobi? z uwag? bo po odwiedzeniu artefakty zostaj? po?wi?cone automatycznie i ca?e do?wiadczenie sp?ywa na g?ównego bohatera. Tym sposobem bohater mo?e osi?gn?? nawet 19 poziom.
Je?li posiadamy dwa identyczne przedmioty trzeba t? operacj? przeprowadzi? dwukrotnie.
Zanim zdecydujemy si? po?wi?ci? artefakty warto sprawdzi? czy dane przedmioty wystarcz? aby nabi? poziom do?wiadczenia. Aby u?atwi? Wam ?ycie zrobiona zosta?a ma?a ?ci?gawka, któr? uruchamiamy klikaj?c w ikonk? Informacji o Scenariuszu. W zak?adce Ilo?? expa za artefakty s? podane gotowe i przeliczone warto?ci jakie otrzymacie po wizycie w o?tarzu. Screen.

Tak wi?c:
a) do nabicia 17 poziomu potrzeba 5750 punktów do?wiadczenia
b) aby przej?? z 17 na 18 trzeba kolejne 9300 punktów
c) aby z 16 wskoczy? od razu na 18 trzeba wymieni? arty za ??czn? sum? 15000 punktów

Barbarzy?ca odwiedzaj?cy kapliczki potrzebuje jedynie 7000 aby wbi? 18 poziom.
Bohaterowie z Mrocznym objawieniem ko?cz? z licznikiem do?wiadczenia na poziomie 51 395. Aby uzyska? kolejny 18 poziom potrzebuj? zatem 6150 punktów do?wiadczenia.


V. Arena

1. Wej?cie na Aren? przy pomini?ciu walki z Kirinem; pozwalamy tej jednostce uciec w szczególno?ci je?li gramy Barbarzy?c? ze zdolno?ci? Kulturystyka.

2. Wizyta w studni oraz obserwatorium, które odkrywa ca?y obszar dost?pnych aren. Przed wizyt? w studni warto ubra? wszystkie mo?liwe artefakty od wiedzy tak aby nabi? jak najwi?cej punktów mana, a nast?pnie zamieni? je je?li posiadamy zamienniki na ten sam slot w ekwipunku bohatera.

3. Wybieramy dost?pny z po?ród wielu teren do walki przy czym nie mo?e by? to teren macierzysty ras bior?cych udzia? w starciu - ten kto pierwszy pojawi si? na Arenie zwykle wybiera teren i czeka na atak przeciwnika. Nie ma znaczenia kto kogo atakuje poniewa? naje?d?ca nie ma ?adnego bonusu do inicjatywy. Przed atakiem nale?y ponownie zapisa? gr? (puszczamy tur?) oraz zapozna? si? z wyborem jednostek przeciwnika.

4. Atakujemy! Tryb taktyczny jest niezmiernie wa?ny. Czasem od w?a?ciwego ustawienia jednostek w stosunku do pola bitwy i przewidywa? jak to zrobi przeciwnik mo?e zale?e? wygrana.

5. Walczymy i staramy si? za wszelk? cen? odnie?? zwyci?stwo. Powodzenia:)


Dodatkowe Info:
Logistyka - jako ?e jest to talent nieprzydatny na arenie, ale prowadzi do wielu ciekawych zdolno?ci jego w?a?ciwo?ci zosta?y zmienione. I tak posiadaj?c Logistyk? na poziomie:
- podstawowym dostajemy losowo 1 s?aby artefakt
- zaawansowanym dostajemy losowo 1 lepszy artefakt
- eksperckim dostajemy losowo 1 lepszy i 1 s?abszy artefakt
Funkcja dodaj?ca bonus za logistyk? uruchamian? jest w momencie podnoszenia kupki z?ota pod zamkiem. Pierwsza próba wzi?cia pieni?dzy odpala funkcj?, która w zale?no?ci od posiadanego poziomu zaawansowania dodaje nam artefakty lub nie. Dopiero druga próba wzi?cia pieni?dzy przeleje fundusze na konto.


My?l?, ?e warto by równie? wrzuci? jakie? info o najnowszych modyfikacjach. Nie wiem czy te które s? obecnie w manualu s? aktualne?

Unknown - 2011-08-10, 14:22

link do pobrania nie dzia?a (na stronie ligi równie?)
Mantykor - 2011-08-24, 09:27

Drobna sprawa: w li?cie artefaktów w grze (cele misji) nie ma pier?cienia ochrony przed b?yskawicami.

:) Mo?e przy nast?pnej poprawce... o ile taka b?dzie.

Bania_87 - 2012-09-21, 20:32

Ma?y bug wyst?puje te? z he?mem chaosu-przy sprzeda?y artefaktu za do?wiadczenie otrzymujemy 2570 exp zamiast 2750.
albolabris - 2013-05-01, 16:10

Zmiany w najnowszej wersji Areny:

Bohaterowie:

- Svea - specjalno?c Nathira, startowy czar ?ciana ognia

- Talanar - powraca, specjalno?c Deleb, zaawansowane machiny
- Alaron - specjalno?c Lethosa, zmiana talentów startowych
- Dirael - otrzymuje dodatkowo czar wksrze? umar?ych, 100% bonus do czaru, redukcji inicjatywy do 0
- Anwen - podniesieni dodatkowych obra?e? z 16% na 25
- Findan - specjalno?c Meave

- Quroq - specjalno?c Deleb
- Kragh - zwi?kszenie obra?en do 70% z uderze? bohatera

- Galib - powraca, +1 att/def oraz komplet machin, specka ciekawa ale mo?e byc zupe?nie nieprzydatna st?d te dodatki
- Cyrus - specjalno?c Dirael
- Nur - powraca
- Maahir - specjalno?c Nebirosa

- Dougal - powraca
- Klaus - powraca
- Alaric - specjalno?c Shadyi
- Valeria - spcjalno?c Raven
- Lorenzo - specjalno?c Ihory
- Gabrielle - specjalno?c Faiza i jego startowe zdolno?ci

- Vladimir - powraca
- Nicolai - stara specka Wyngaala, bonus na pocz?tku bitwy do gotowo?ci bojowej
- Giovanni - specjalno?c Zehira

- Thralsai - os?abienie kuli ognia z balisty ze 140 dmg do 100
- Yrbeth - kradnie 20 mana zamiast 16 przy rzucaniu dezorientacji
- Eruina - specjalno?c Garuny

- Deleb - os?abienie kuli ognia z balisty ze 140 dmg do 100
- Sovereign - zwi?kszenie obra?en do 70% z uderze? bohatera
- Grok - specjalno?c Shadyi
- Alastor - kradnie 20 mana zamiast 16 przy rzucaniu dezorientacji
- Biara - specjalno?c LethosaArtefakty (exp z o?tarza):

- Kij Ogra - +6 ataku zamiast +5
- Tarcza Ogra - +6 obrony zamiast +5

Arty te by?y bardzo cz?sto usuwane ze wzgl?du na kar?. Teraz ju? kusz?:)

- Wolumin Przywo?ania i Zniszczenia - -1 tylko mocy i wiedzy - znacznie s?absze tomiki od ?wiat?a i mroku

- Korona Wizji - +1 moc (2000)

- Pas ?ywio?ów - +1 wiedza (3200)

- Pier?cie? Nieskruszonych - +1 moc/wiedza (3500)

- Turban O?wiecenia - +3 wiedza, -1 moc (4000)

- Kolczuga O?wiecenia - +3 moc, -1 wiedza (5000)

- Lodowaty Sopel - -1 obrony

- Ognisty J?zyk Smoka - +1 ataku zamiast +2, def bez zmian czyli +2

- Buty Szerokiej Drogi - +1 atak/wiedza/morale (5500)

- Buty Szybkiej Podró?y - +1 obrona/moc/luck (6500)

- Szmaragdowe Trzewiki - -1 obrona/moc

- Peleryna Sylanny - -1 atak

- Peleryna Feniksa - -1 obrona/moc

- Tarcza Kryszta?owego Lodu - -1 atak

- Sekstans Morskich Elfów - +1 atak/obrona (2500)

- Wisior Mistrzostwa (10000)

- Kajdany Wojny - +4 atak/obrona, -2 luck (9000)

Wzmacniacze oraz reduktory jak widac odejmuj? atak b?d? obron?. Najlepsze ?ywio?y czyli ogie? oraz ziemia dodatkowo zabieraj? punkt mocy. Korekty w celu unikni?cia wy?ynek multiplikowanym destro przez sylvan czy ak? oraz bardzo mocnym lochu. Rozk?ad z trzewikami te? by? sielank? st?d ta redukcja. W spokoju zostawi?em tylko powietrze bo ten ?ywio? jest najs?abszy. Posiadanie 2-3 reduktorów b?dzie ju? odczuwalne no ale zysk z trafienia reduktorem na czyjes czary jest ogromny.

Odno?nie wisiora mistrzostwa. Z artu tego skorzystac mog? bezpo?rednio Barbarzy?ca, Cz?owiek, Krasnal, Loch oraz Inferno. Akademia je?li chce miec o po?ow? ta?sze miniarty to musi niestety ale zainwestowac 20 klocków i kupic go w sklepie co i tak si? raczej b?dzie op?acac. Korzy?ci dla Rycka s? minimalne aczkolwiek na najwy?szym poziomie mamy 25% wiecej z kontr oraz 50% ta?szy trening wi?c mo?na zakombinowac. Krasnal nie zu?ywa drewna oraz kamienia a zatem ma zapewnion? run? berserkera 2x na ka?da jednostk?. Reszta run wymaga rzadkich surek wi?c nie powinno byc tragedii. Nekro i Sylvan zawsze go sprzedaj? a daje on ca?kiem ?adna ilo?c do?wiadczenia. Poniewa? orki zyskuj? 5% kolejnej redukcji obra?e? zmniejszy?em im efektywno?c umiejki Gniew Krwi.

Reszta artów dodana bo po prostu mo?na by?o. Kajdany, sekstans oraz buciki zajmuj? Kiesze? oraz Nogi na które zbyt wielu artów nie by?o.


Czynniki losowe:

- 65% zamiast 50 przy pechu
- 0.65 ATB zamiast 0.5 przy z?ym morale

Czasem kluczowe obra?enia lub ruch jednostki by?y fatalne w skutkach wi?c wyrówna?em to nieco.

Budynki:

- Loch taci bonus 10% do ?a?cucha ?ywio?ów z o?tarza
- do kapliczek na ostatnim wyborze dodany zosta? kamie? wiedzy +1

Mapa:

- przyciemni?em t? oczojebn? stref? z artami na ?niegu, jest o wiele lepiej
- chata wied?my tu? pod nosem zielonego gracza aby nie trzeba by?o biegac nigdzie


Jednostki:

- Dziki cyklop - wspó?czynnik dla mia?d??cego ciosu zwi?kszony z 0.8 na 1.5

- Stra?nik Gór - -1 dmg (R)

- Kusznik - +1 min/max dmg [3-7]

- Wielki ?owczy - +3 def [8], wspó?czynnik dla strza? ochronnych zwi?kszony z 2 na 3

- Magnetyczny Golem - +4 hp (R) -

- Kap?an Run, Harpunnik oraz alternatywy - +1 strza?

- Rogaty Nadzorca - -1 min dmg (R)

- Krwawa Siostra - +1 min dmg [4-8]

Tutaj chyba komentarz zb?dny. Korekty wcze?niej przesadzonych zmian lub dodanie niemal oczywistych jak ilo?c strza?ów biednych krasnali.


Umiejki:

- Gniew Krwi - 20% zamiast 25% mniej wymaganych punktów na poszczególne poziomy sza?u ( czyli mamy 160,400,800 zamiast 200,500,1000)

- T?um u Bram - zmniejszenie podstawy z 20 do 15% - by?o za du?o

- Szcz??cie Elfów - 230% obra?e? je?li wejdzie szcz??cie (czyli podwójny bonus 65% przy szcz??liwym ataku) - kusz?ca zdolno?c dla farciarzy :-) , mocna ale trzeba wydac 6 poziomów na to...

- Zap?on - 25% obra?e? w ci?gu 4 tur zamiast 33% w 3 - zobaczymy jak to wyjdzie ale co by nie mówic zap?on robi? miazg?

- Pancerz Runiczny - zwi?ksza moc tarczy o 8 zamiast 4 - dodatkowe 480 hp tarczy powinno ju? kogo? skusic na t? umk?

- Piekielny Ogie? - zmniejszenie kosztów z 5 do 3, zwi?kszenie podstawy z 10 do 30 dmg - tego to prawie nikt nie u?ywa? bo by?o zupe?nie nieop?acalne, obaczymy terazWymienione przez Mantykora i Bani? mankamenty zosta?y usuni?te.
Przypominam, ?e specki bohów s? wypisane w dzienniku misju pod artami. S? tam szczegó?owe warto?ci bonusów.

Gdyby kto? zauwa?y? b??dy to prosz? zg?aszac. Mapka w za??czniku lub na lidze w newsie.

Dagon - 2013-05-02, 11:29

- W starej arenie by?a te? b??dnie opisana cena XP za jeden z artów, Nie pami?tam tylko za jaki, pier?cie? albo peleryna chyba...
- Dla wielu osób uci??liwe jest te? kupowanie armii w zamku.
- Ekran ?adowania jest prze?adowany tekstem. To nie miejsce na rady i porady, tudzie? filozoficzne cytaty ale raczej na ostrze?enia o sytuacjach których nie da si? oskryptowa? (patrz: 21 paladynów po treningu)
- za du?o ozdóbek, to nie mapa RPG - zmniejszenie ich ilo?ci skraca loading i poprawia p?ynno?? samej gry.

albolabris - 2013-05-02, 12:14

Bug by? z He?mem Chaosu i jest ju? poprawiony. Je?li jaki? inny jeszcze ale nie wiesz dok?adnie który no to nie za wiele mi to pomo?e...

Chyba sobie jaja robisz z tym kupowaniem. Klikni?cie 14 razy myszk? jest tak straszn? m?czarni?, ?e chyba odszkodowania za kalectwo trzeba b?dzie wyp?acac... To musi przecie? tak zostac bo nie zawsze kupuje si? ca?? armi?.

Ekran ?adowania ma to co trzeba bo je?li kto? nie da ESCAPE po chacie maga to automatycznie pali minut? czasu. Je?li nie zrobi mentoringu pojedynczo i zje nam skila to bedzie wczytka i buildy id? w piach. Je?li przesadzi z paladynami to b?dzie wczytka.
Jak nie b?dzie zapisywa? stanu gry kiedy trzeba to druga osoba musi si? o to dopominac. W przypadku pechowego zerwania b?dzie ponownie wczytka. Czas i jeszcze raz czas...

Cytat Sun Tzu pasuje jak ula? do tej mapy i nadaje jakiego? klimatu wi?c nie rozumiem kompletnie tego zarzutu.

Czas wczytywania jest taki, ?e na luzie mo?na to przeczytac nawet i 2 razy.

Jedyne ale to mo?e byc do ilo?ci PD na kolejne levele. Po 20 grach ka?dy ju? raczej b?dzie pami?ta? te liczby. Nikomu si? nie chce odczytywac ilo?ci z paska do?wiadczenia w ekranie bohatera. Nie b?d? tego wrzuca? do jaki? znaczków ko?o o?tarza bo ka?dy leje na takie rzeczy. Dzennik misji ma ju? koszty artów oraz specki bohów wi?c po co robic tam jeszcze m?yn. Próbowa?em wrzucic to do opisu scenariusza lub jako drugi cel ale nie da rydy.


Ozdoby nie maj? tu kompletnie ?adnego znaczenia. Mapa jest rozmiaru Tiny... Strzelam, ?e 80% osób gra na rozdzia?kach 800x600 oraz 1024x768. Na nich 50% ozdóbek które wymieniasz nie jest nawet wy?wietlana... Mapa wczytuje si? okreslony czas ze wzgl?du na wag? czyli prawie 6MB. Wynika to tylko i wy??cznie z tego, ?e posiada dodatkowe pola bitew, których to na pewno nie usun? bo by?oby za nudno.

Je?li kto? ma problem z p?ynno?ci? na tej mapie to znaczy, ?e ma kompa do wymiany albo s?abe ??cze bo naprawd? w?tpi? czy istnieje jaka? p?ynniejsza mapa do trybu pojedynku od tej. Jako jedyna posiada 2 zamki a nie 16 jak to zwykle bywa...

Dagon - 2013-05-02, 13:29

Nie, nie robi? sobie jaj. Start? czasu jest wczytywanie gry do 2dnia, kiedy jest si? ju? na arenie bo kto? zapomnia? wykupi? armii. A takie sytuacje s? cz?ste kiedy przedstawiam aren? nowym graczom. A nie raz i starzy wyjadacze si? zapominaj?. Nie jest to chyba wyzwanie ponad mo?liwo?ci?

Usuwaj?c te teksy uzyskasz wi?ksz? uwag? na na tym co jest naprawd? wa?ne, jak puszczenie tury czy chatka maga. Obecnie jest to zagubione w g?szczu innych informacji.
Pisa?em o informacjach dotycz?cych sytuacji, których nie da si? oskryptowa? co oznacza, ?e informacje o Paladynach, Chacie i zapisie powinny zosta?.

Tak szczegó?owe opisy jak liczba XP wymaganego na dany poziom powinna by? opisana w pliku do??czanym do mapy, tudzie? oficjalnym forum. A to ?e kto? leje na te informacje to ju? jego problem.
Nie widz? te? powodu, dla którego mia?bym przeprowadza? mentoring pojedy?czo. Wiele razy usuwa?em 2 poziomy talentu do zera.

Co do Sun Tzu. Tuning samochodów pod remiz? w Paszczykowicach te? ma swój klimat...


Dodatkowe areny nie maj? wp?ywu na ruch bohatera na mapie przygody.

Natomiast ilo?? obiektów na mapie ma znacz?cy wp?yw na popraw? p?ynno?ci gry jak i d?ugo?? wczytywania. O ile wczytywanie nie jest jakim? wielkim problemem to sama p?ynno?? gry ma spore znaczenie. Obiektywnie patrz?c H5 ma skopany kod i nawet na najnowszym sprz?cie potrafi crashowa?. Nie wspominaj?c o wywalaniu tekstur.
A jako admin, pisz?c ?e kto? ma kompa do wymiany chyba nie masz na my?li tego ?e kto? powinien wyda? ~1000z? ?eby mu Arenka lepiej zadzia?a?a? - co zreszt? jak wspomina?em wy?ej nie da takiej gwarancji.

A to ?e inne mapy dzia?aj? gorzej nie jest ?adn? wymówk?, skoro nasza mo?e jeszcze lepiej.

Banshee - 2013-05-02, 21:54

Nie mo?na sprzedawa? nowych artów (przynajmniej niektórych). To zamierzone czy potencjalny bug ?
albolabris - 2013-05-03, 11:58

Dobra ju? ogarn??em o co chodzi. Zapomnia?em o skrypcie do o?tarza, w którym trzeba ka?dy art wypisac razem z cen?. Poprawi? to pewnie jeszcze dzi? je?li mi nic nie wyskoczy. Sorka ale po roku przerwy wypad?em z wprawy nieco.

-------------------------


Loch, Akademia oraz Przysta? zazwyczaj nie kupuj? ca?ej armii Dagon, nie wiem czego tutaj nie rozumiesz... Owszem mo?na zrobic, ?e reszta zamków dostanie full armi? ale wtedy nie b?dzie jednolicie i z przyzwyczajenia, ?e wojsko jest ca?e ludzie nie kupi? populacji Lochu i Akademii. Jest to bardzo czasoch?onne ze wzgl?du na ilo?c kodu do poprawki.
Akurat wczytanie gry od 2 dnia jest najmniejsz? bol?czk? bo masz zapisane rozwoje. Up armii i przej?cie po ?cie?kach robi si? w minut?. Zapominanie o armii jest ju? deko ?mieszne. Po to masz zamek aby w nim rekrutowac, taka podstawka pocz?wszy od 1995 roku...
To, ?e kto? zapomina o wojsku to ju? jego problem tak samo jak to ?e ola?by jakie? znaczki czy czytanie forum.


Je?li usuwasz podstawowe skile danej rasy czyli rasówk? lub umiejki stricte tej rasy to zdarza si?, ?e zjada umki i wtedy buildy s? do ponownego zrobienia. A nic gorszego nie ma ni? ponowne robienie buildów, szczególnie dla rywala któremu np siad?o all.
Jak si? czego? nie wie to warto spytac.


Jako admin to mam na my?li, ?e na mapie gra si? b?yskawicznie bo jest to najszybsza mapa tego typu jaka istnieje a Ty szukasz dziury w ca?ym. ?eby ta arena si? ci??a w stopniu uprzykrzaj?cym gr? to naprawd? trzeba miec mocno przedawniony sprz?t. Ta mapa ma te? jako? wygl?dac. Na niskich detalach bajerki s? ograniczane a na du?ych ludzie mog? sobie zawiesic oko, jest kompromis. Ponadto jest to autorska wersja Ma?ka i ja nie b?d? mu jej mocno przerabia? czy si? ona komu? podoba czy nie, szczególnie ?e doskonale wiem ile czasu po?wi?ci? na jej robienie. Spróbuj wyj?c budynek z zamku i umie?c go na mapie, powodzenia ;-) Chcesz inn?, zrób, prosze bardzo.

Dodatkowe areny maj? wp?yw tylko na loading, nie napisa?em nic o p?ynno?ci ruchu bohatera w tej kwestii.

No nasza mapa dzia?a coraz lepiej ze wzgl?du na poprawki odno?nie mechaniki i balansu a nie na jakie? pierdo?y w plikach tekstowych czy ekranie ?adowania, które maj? marginalne znaczenie.


Cytat:
Tuning samochodów pod remiz? w Paszczykowicach te? ma swój klimat...


Ok, to mo?e umieszcz? Twoj? b?yskotliw? my?l na loadingu i zamiast Sun Tzu b?dzie Zabawny(?) Dagon... Styknie? Czy masz jaka? lepsz? my?l dnia?

Dagon - 2013-05-03, 14:13

:mrgreen:
Mo?e...
Co mia?em do przekazania, napisa?em.

zdravim :)

albolabris - 2013-05-04, 10:15

Ok, zrobione. Powinno ju? hulac wszystko na cacy.
ikero - 2013-05-05, 22:38

Siema wszystkim, chcialbym poinformowa? o bugu w nowej arenie - Cyrus nie ma armi pocz?tkowej (ma tyle co po kupieniu w tawernie) oraz nie odnawiaj? mu si? punkty ruchu.
albolabris - 2013-05-07, 11:05

Bug usuni?ty. Wojska zaimplementowane. Kupujemy tylko Lochem i Akademi?.
Exp na wy?sze levele wrzucony do dziennika misji. Wszystko co si? tam znajduje jest teraz lepiej widoczne. Drobne, nieodczuwalne korekty w liczbach jednostek. Bohowie ze specjalno?ciami jednostek otrzymuj? odpowiednio 20,10 oraz 5 dodatkowych unitów po poziomach 1,2,3. Havez i Ellaine po 40 1lvl.
Wszyscy poza bohami Lochu i Akademii maj? sta?? armi?. Tym ostatnim po staremu losowana jest liczba 1 i 2 levelu jednostek jako startowe wojsko. Wszystkie inne rasy maj? to zrekompensowane na sta?e.

Znalaz?em te? plik w którym ju? kiedy? zapisa?em sobie inne modyfikacje a o nich zapomnia?em, o to one.


Jednostki:

- Czarci Lord - -1 zasi?g [5], -1 ini [8] - poprzednie bonusy by?y zbyt wysokie, jednostka jest ?wietnym czarodziejem, w dodatku czasem jest ich bardzo du?o dzi?ki diab?om i bramie

- Rusa?ka - czar Rój Os na poziomie podstawowym zamiast na 0 (czyli wi?ksze obra?enia oraz redukcja gotowo?ci bojowej o 0.2) - zakl?cie by?o zupe?nie nieu?ywane bo ka?dy czeka? na oczyszczenie, teraz mo?na nieco wp?yn?c na pasek ini ale ju? oczyszczenia nie damy

- Driada - Symbioza daje wymiennie 5 i 25 hp zamiast 4 i 20 - balans wobec Rusa?ki

- R?bacz - wspó?czynnik dla Szturmu 1 zamiast 1.2, +1 zasi?g zamiast +2 na pierwszym poziomie sza?u

- Osi?ek - wspó?czynnik dla Szturmu 1 zamiast 1.2


Jak ma si? fuksa do podwójnych uderze? to R?bacz szybko staje si? koksem, który dosi?ga kogo chce st?d te redukcje. U osi?ka redukcja automatyczna bo nie da si? tego rozdzielic.


Artefakty:

- Wisior Skupiska - +2 Wiedza, cz?sto wymieniany art, przeciwko rasom o ma?ej liczbie mana ma?o przydatny a to relikt jest


Umiejki:

- Boskie Przewodnictwo - 0.5 ATB zamiast 0.33, w porównaniu do okrzyków czy szturmu teleportu ten skil wypada? blado, ponadto jest to drugorz?dowa umiej?tno?c i trzeba na ni? troche poziomów

- Doskona?y Kontratak - 0.3 zamiast 0.25, w zwi?zku z pojawieniem si? wisiora mistrzostwa musia?o byc to podniesione aby by?o op?acalne dla rycka

- Pot??na Runa - koszt ponownego u?ycia zmniejszony z 3 na 2 - krasnale niemal zawsze s? zmuszone do wzi?cia pe?nej rasówki wraz ze skilami; je?li nie oszcz?dzi nam surki na potrójnych kosztach to za chwil? ju? nie ma co dawac


Bohaterowie:

- Arantir - koszt avatara zmniejszony z 2x poziom do 1.5x poziom bohatera


Armia:

- Sylvan - +5 Druidów; w zwi?zku z os?abieniem destra przywracamy wcze?niej odj?te wojskoDopisa?em tak?e nowo dodane arty na list? bonusow? od logistyki bo zapomnia?em o tym ca?kowicie.

Dagon - 2013-05-08, 08:48

Hehe, Super! :)
Wierz?, ?e te wojska wyjd? arenie na dobre :)

albolabris - 2013-05-11, 14:11

Zmiany w najnowszej aktualizacji:


- automatyczne odkrywanie niezb?dnych obszarów

- automatyczne dodanie rozbicia mroku oraz jednego losowego talentu

- automatyczne dodanie kompletu machin wojennych ka?demu bohaterowi


W zwi?zku z powy?szym usuni?te zosta?y Chaty Maga i Wied?my oraz ku?nia z zamków.
Rozbicie i tak kupowa? ka?dy wi?c nie ma co si? pie?cic.

Zmiana ekranu ?adowania w zwi?zku z powy?szymi korektami.
Zmiana ilosci pieni?dzy. Obecnie po puszczeniu tury posiadamy 8000.
2000 przewidziane na wymian? na 1 poziomie (2 startowe skile, rozbicie oraz losowy).
Po rozwoju zostan? 3 zmiany. Z Mrocznym Objawieniem 2 zmiany jak do tej pory.

W ilo?ci expa na levele by? b??d przy mrocznym objawieniu i zosta? on skorygowany. Dopisane tak?e inne przypadki szczególne jak np. Barb zarówno z mrocznym jak i po kapliczkach. Teraz lista obejmuje ka?dy przypadek.

ikero - 2013-05-12, 03:34

Siema wszystkim, jakos nie chce mi sie spac wiec napisze swoje pierwsze wrazenia z nowej arenki :-D . Ogolnie zakodzenie chatki maga i wiedzmy (oraz woja i machin) jest git, to robilo sie zawsze wiec mozna bylo to w pelni zautomatyzowac. Ale z tym roztrzaskiem na poczatku to mam watpliwosci... Wiem, ze to bylo wrecz abusowane przez zdecydowana wiekszosc (bo to w sumie dodatkowy skill), ale ja tam lubilem sobie zostawic te 2500 kasy na jeszcze jedna wymiane po buildzie, kiedy wiedzialem ze bedzie ryzykowny. W trakcie buildu moglem sobie wtedy pozwolic na wieksza swobode - mianowicie wziecie jeszcze jednego "zapychacza" w celu lepszej kontroli nad dalszym buildem a potem usuniecie go w nadziei na wymiane na cos lepszego.

Metny opis objasniam przykladem: gram demonem vs necro. Chce isc w baliste i plonace strzaly. Jak wiadomo, do plonacych u demona potrzeba znamienia. Natomiast po jego wzieciu, z machin jak wrzod na dupie pojawia sie w kolko cholerne trzesienie, a ja nie mam jeszcze nawet balisty. Biore wiec to trzesienie, zeby nie blokowalo slotu i poluje na baliste. Zalozmy ze sie udalo, mam potrojna i plonace, no ale na trupa przydalby sie jeszcze namiocik (czyszczenie klatw). W ostatnich wymianach usuwam wiec trzesienie w nadziei ze namiocik dojdzie. Co prawda prawdopodobienstwo wystapienia trzesienia jest wciaz duze, no ale core juz jest wiec nie ma co panikowac.

Caly ten wyklad podsumowuje prostym stwierdzeniem: z roztrzaskiem mamy 1 wymiane mniej na usuniecie "zapychacza" w nadzei na wylosowanie czegos lepszego w obrebie tego samego talentu. Dlatego mysle ze to akurat mozna by zostawic po staremu.

Ale generalnie chyle czola przed deweloperami mapki, za chec tak szczegolowego zaglebiania sie w kod gry.

albolabris - 2013-05-13, 12:42

No w?a?nie ta ca?a wypowied? sprowadza si? tylko do tego :mrgreen:

Cytat:
z roztrzaskiem mamy 1 wymiane mniej na usuniecie "zapychacza" w nadzei na wylosowanie czegos lepszego w obrebie tego samego talentu
Doda?em kase na jeszcze jedn? zmian? wiec masz to wyrównane ;-) Mniej pieni?dzy pod zamkiem z racji tego ruchu i machin na starcie. W za??czniku najnowsza wersja.

LohiMP - 2013-06-12, 13:45

Witam wszystkich. :-D
Od d?u?szego czasu wr?cz na?ogowo gram w aren?, w zwi?zku z czym nasun??o mi si? par? uwag i propozycji z ni? zwi?zanych. Ale o tym za chwil?.

Na samym pocz?tku chcia?em zg?osi? do?? powa?ny b??d w najnowszej ods?onie areny. Otó? startuj?c z pozycji pomara?czowej nie da si? zaatakowa? stocku istot z Sylvanu. Przez to w parze elf vs elf gracz pomara?czowy w ogóle nie ma mo?liwo?ci skorzystania z ulubionego wroga, deszczu strza? itp.
Dok?adnie jest to zaznaczone na tym screenie:Jak wida? stock ten stoi tak, ?e nijak nie da si? do niego podej??. Trzeba by go troch? przesun??. ;-)


A teraz par? propozycji.

1. Pierwsza sprawa dotyczy Markala, a w zasadzie jego zdolno?ci. Podczas gry odnios?em wra?enie, ?e jest ona po prostu zbyt silna. Regeneracja 5 pkt many na tur? totalnie zwalnia z liczenia punktów many. Daje to bohatera, który maj?c przed bitw? te 80 pkt many mo?e rzuca? czary jakie chce praktycznie bez ogranicze?. A przecie? mo?na jeszcze bra? znami?...
W zwi?zku z tym proponowa?bym ograniczenie regeneracji u Markala do 3 punktów na tur?.


2. Autorem tej propozycji jest SpokoPL, z którym najcz??ciej gram areny.
Rozchodzi si? o arcydruida i jego przelanie mocy. Pomys? jest taki, ?eby arcydruid zawsze wchodzi? przed bohaterem. Jednak?e aby w pierwszym ruchu móg? przela? tylko po?ow? mocy. Dopiero w kolejnej turze druida nast?powa?oby automatyczne dope?nienie przelania mocy, a sam druid móg?by wykona? normalny ruch. Nie wiem, czy jest to w ogóle mo?liwe do zrobienia, ale je?li tak, to wydaje mi si?, ?e by?oby niez?ym rozwi?zaniem.


3. Wci?? brak jest "balansu" przy wyborze pomi?dzy kapliczk? z czarami, a artem. Dodanie kamienia wiedzy by?o bardzo s?usznym posuni?ciem, ale mimo tego wci?? w zdecydowanej wi?kszo?ci przypadków bardziej op?aca si? pój?? po artefakt. Jak szcz??cie dopisze to dostaniemy art, który zapewni nam kilka razy wi?cej wiedzy. W najgorszym razie wymienimy go sobie na exp i zapewne dostaniemy awans. Nie wiem jak inni, ale ja zwykle prowadz? rozwój pod te czary, które mam pewne w gildii. Kapliczka z losowymi czarami oraz +1 do wiedzy w ?adnym razie nie równowa?y wi?c tego co daje nam odwiedzenie grobowca. Mo?e warto by rozwa?y? dodanie tam jeszcze jakiej? zach?ty? Mo?e drug? kapliczk? i kamie? +1 do mocy? No nie wiem, ale co? by trzeba wykombinowa?, bo wci?? ?cie?ka po artefakt jest zdecydowanie bardziej kusz?ca i daje lepsze profity.

To na razie tyle uwag i propozycji.
Mam wprawdzie jeszcze par? przemy?le? na temat balansu mi?dzy alternatywnymi ulepszeniami, ale musz? jeszcze poobserwowa? je w akcji w ró?nych konfiguracjach, aby doj?? do ostatecznych wniosków. ;-)


P.S. Czy planowany jest mo?e jeszcze jaki? turniej na arenie?

albolabris - 2013-06-13, 16:18

Tak, pami?tam o tym stacku Sylvanu, zrobi si?. Po prostu czekam na sygna? on Ma?ka czy da rade zaimplementowac te armie aby za jednym machem wszystko wrzucic.


1. Owszem regeneracja jest mocna ale jako rywal wiesz, ?e on takowa posiada. Wniosek? Z Markalem trzeba zrobic na tyle ofensywny build aby trupy dos?ownie wybic. To taka sama sytuacja jak z Marbasem, nie idziesz w destro z tym bohaterem je?li nie grasz Lochem lub nie masz Laski Sara bo umoczysz. Po to s? specki bohów aby je umiej?tnie wykorzystac lub zniwelowac i zwalczyc. Nikt w znamie Markalem raczej ju? szedl nie b?dzie. Ka?da rasa ma w sk?adzie przynajmniej jednego dopakowanego boha który wybija si? na tle innych. Raelag czy Razzak tez wydaj? si? mega kozaccy ale pokonac ich mo?na na wiele sposobów.


2. Awykonalne jest to.


3. Polemizowa?bym. Wiem, ?e w Lidze wi?kszo?c osób lata po artefakt ale te kapliczki s? naprawde niedoceniane. Je?li w wie?y nie ma pakietu zakl?c z jednej masowej umiejki to trafienie czaru w kapliczce jest dosyc sporym bonusem. Podobny bonus daj? tylko tomiki. Je?li przyk?adowo trafiamy w grobie duplikat artu na dane miejsce no to korzysc b?dzie tylko w postaci 5k do?wiadczenia co te? nie gwarantuje kolejnego poziomu. Kiedy dok?ada?em ten kamie?, mia?em po?o?yc jeszcze wózek - ten daje albo s?aby art albo surowce, które móg?by wykorzystac sobie krasnal. Po jakim? czasie wpad?em na chyba lepszy pomys? aby dac do kapliczek gwarantowany czar wskrze? umar?ych. A jest to zakl?cie, które mo?e namieszac... Wtedy tak?e id?c w przywo?anie mamy zapewniony ten przetrwaniowy czar. B?dzie to dodane w tej aktualce. Na swoim przyk?adzie to powiem, ?e statystycznie chodz? tak 65-35 na korzy?c grobu. Dodatkowa masówka czy to ?wiat?a czy mroku daje znacznie wi?cej ni? jakikolwiek mocny artefakt a to g?ównie po te czary si? tam idzie. Jeszcze zobacze do kodu bo mo?na przyk?adowo wyci?c niskie czary destro, z tej magii g?ównie ciska si? we wroga poziomami 3-5 wi?c pozbywaj?c si? leveli 1-2 mo?na zwi?kszyc szanse trafienia tych czarów co trzeba.Turniej Areny owszem ale to nie teraz, raczej pod koniec roku. Na wakacje ruszy turniej mieszany Arena+RMG+Fix. Na jaskini zako?czy? si? ju? PAH3, Akademia Wojny chyba tak?e zako?czy?a ju? swój turniej, w czerwcu dodatkowo ludzie maj? sesje dlatego turniej ruszy od 1 lipca na wakacje.

Takie pytanko tylko. Czemu z kolega nie nabijacie raportów w Lidze? Niech kumpel zak?ada konto i heja. Trzeba was przetestowac skoro tak ostro m?ócicie :mrgreen:

Dzi?ki za warto?ciowego posta.

albolabris - 2013-06-24, 15:50

Stack Sylvanu oraz Sekstans Morskich Elfów poprawione.

Turban oraz kolczuga o?wiecenia dodaj? +4 zamiast +3. Arty by?y za s?abe jak na swoja klas?.

Kapliczki z czarami dzia?aj? w nastepuj?cy sposób:

- gracz ma zapewnione i zagwarantowane 2 zakl?cia - kamienne kolce ( do wybudzania jednostek ) oraz wskrzeszenie umar?ych ( to zakl?cie potrafi odwrócic losy walki nawet je?li nie posiadamy przywo?ania natomiast dla magów, którzy id? w przywo?anie jest to bardzo istotny czar )

- pozosta?e 5 lub 7 zakl?c (je?li spe?nione wymagania dla 3 levelu) gracz otrzymuje tak jak do tej pory ale szansa na otrzymanie poszukiwanych zakl?c jest znacznie wi?ksza poniewa? usuni?te zosta?y wszystkie czary magii destrukcji (wiadomo, ?e w destro idziemy jak mamy odpowiednie komba, ponadto bardzo rzadko u?ywa si? 1 i 2 poziomu)

Kapliczki dodaj? nam zatem:

- kamienne kolce oraz wskrzeszenie umar?ych - zawsze

- 3 losowe czary 1 poziomu z 7 mo?liwych ( pi??c, os?abienie, slow, bles, haste, pu?apka, smutek )

- 2 losowe czary 2 poziomu z 6 mo?liwych ( wra?liwo?c, rozk?ad, wytrzymka, oczyszczenie, regeneracja, kryszta? )

- 2 losowe czary 3 poziomu z 6 mo?liwych ( cierpienie, dezorientacja, odbicie pocisku, prawa moc, klon, bariera mieczy )


W starej wersji wygl?da?o to tak:

- 4 losowe 1 poziomu z 9 mo?liwych
- 3 losowe 2 poziomu z 10
- 2 losowe 3 poziomu z 9


Teraz kapliczki ju? z pewno?ci? s? wystarczaj?co dobr? alternatyw? dla grobowca.


No i pewna nowo?c na któr? wpad?em modyfikuj?c te kapliczki.

Dodana zosta?a 3 mo?liwa ?cie?ka wyboru posiadaj?ca:

- kamie? wiedzy +1000 PD (1050,1100,1150 z o?wieceniem na poziomach 1,2,3; turban i kolczuga równie? zwi?ksz? t? ilo?c) - aby ?atwiej doj?c w o?tarzu na kolejny poziom; statystycznie w miar? cz?sto zauwa?y?em u siebie sytuacj?, ?e brakuje mi w?a?nie jaki? takich ko?cówek i z ?alem kasuje jaki? kolejny ma?y artefakt

- wóz - mo?e zawierac 1 s?aby artefakt lub troch? surki oraz raz na ruski rok nie miec nic ale jest to rzadko?ci? ( artefakt to artefakt, mo?na go ubrac lub przehandlowac na kolejne do?wiadczenie, ze sporadycznie wyst?puj?cej surki skorzystac mo?e natomiast jedynie krasnal - ma?a rzecz a mo?e ucieszyc:) )

- chat? wied?my - jest to ostatnia szansa na pozyskanie brakuj?cego/po??danego talentu je?li posiadamy wolny slot; bior?c pod uwag?, ?e z o?tarza wyciska si? zazwyczaj przynajmniej 1 poziom mo?na jeszcze uzupe?nic braki; chata ulepszy tak?e talent, który ju? posiadamy podnosz?c go na wy?szy poziom; ponadto ( prosz? to sobie dobrze zapamietac ) je?li mamy ju? talent na poziomie ekspert ale posiadamy wolny slot umiej?tno?ci to równie? otrzymamy umiejk? ( nie jestem tylko pewien czy w gr? wchodz? wy??cznie zdolno?ci 1-rzedowe czy 2-go równie? ale stawiam na opcj? numer jeden, jak sprawdz? lub kto? z was to sprawdzi to niech da znac - chodzi o to czy przyk?adowo maj?c trening+awans atak+sza? bojowy przystani? chata mo?e nam dac kar? bosk? czy zaoeferuje tylko taktyk? b?d? ?ucznictwo );

Wniosek: jesli masz przynajmniej 1 wolny slot na talent oraz w ka?dym talencie przynajmniej 1 wolny slot umiej?tno?ci to wizyta w chacie jest 100% pewna i na pewno bohater co? otrzyma.
Ryzyko wzrasta oczywi?cie je?li brakuje wolnego slotu na talent oraz inne mamy powype?niane umiej?tno?ciami.

Przyk?adowe zastosowanie (mia?em tak w grze testowej):
- stara?em si? zrobic build pod balist?; mia?em eksperta machin ale nie wpad?a mi umiejka balista; chata akurat mia?a machiny i poniewa? talent jest na ekspercie budynek dodaje umiejk?, jak raz by?? to balista; pozyskanie trójstrza?owej z o?tarza by?o ju? spacerkiem; build który by? totalnym niewypa?em zosta?uratowany. Wiem, to osobliwy przyk?ad ale pisz? aby zobrazowac Wam kiedy warto tam pój?c


Reasumuj?c trzecia ?cie?ka daje nam:

1000 expa + 1 s?aby art/szczypta surki + nowy talent/upgrade talentu/nowa umiejka z talentu na ekspercie.


Jest to jak widac ?cie?ka, któr? warto wzi?c w specyficznych warunkach. Warto si? dobre zastanowic ale gwarantuje, ?e efekt tego wyboru jest czasem tak?e pi?kny ( trafienie takiego sekstansu elfów +1 att/def, pier?cienia nieskruszony +1 moc/wiedza, boostera czy ochraniacza mo?e miec kolosalne znaczenie i miec warto?c równ? lub nawet wi?ksz? ni? art z grobu). Pot??ne arty z grobowca w wi?kszo?ci dodaj? +3 do jaki? statystyk i jaka? w?a?ciwo?c. S?abe artefakty zazwycaj maksymalnie +2 pkt ale tutaj dostajemy dodatkowo ten tysiaczek expa no i lekkie ulepszenie boha lub te? nie.
Mo?e byc jednak oczywi?cie tak, ?e wóz nie da nic albo zb?dn? surk? a chata nie majac 100% pewno?ci nas zawiedzie. Pozosta?e wybory s? jednak obarczone tym samym ryzykiem. Powielenie artu z grobu to zaledwie gwarantowany poziom na o?tarzu. S?abe trafienie czarów to jednak przynajmniej gwarancja tych dwóch przydatnych zakl?c.


Mam nadziej?, ?e zaczn? si? ju? od tego momentu dylematy i d?u?sze przemy?lenia na temat finalnego bonusu :mrgreen:

Gdyby by?y jakie? w?tpliwo?ci co do tego co wy?ej to prosze pisac. Stara?em si? to obja?nic najlepiej jak mo?na. Z chat? wied?my naprawd? trzeba zajrzec do talentów i umiejek boha aby nie dac cia?a.

Ostatnia wa?na rzecz, do nowej ?cie?ki w obu przypadkach prowadzi ?rodkowy portal. Wiem, ?e jest nieco ciasno ale nia da?o si? inaczej. I tak si? nam?czy?em aby to tam upchac. Opisy artów, ceny i inne duperel s? oczywi?cie zaktualizowane i pododawane.
Przed turniejem postaram si? zebrac manual do kupy.

Chyba tyle, enjoy ;-)

LohiMP - 2013-06-24, 21:48

Wygl?da to wszystko naprawd? interesuj?co.
Zmiany w kapliczce z czarami oraz trzecia alternatywa pod koniec - super sprawa.
Niezw?ocznie przechodz? do testów praktycznych najnowszej areny. :mrgreen:
Jak tylko b?d? mia? jakie? spostrze?enia lub uwagi niezw?ocznie si? nimi podziel?.

Dagon - 2013-07-29, 22:05

Stworzy?em wczoraj wieczorem mini-MOD do Areny. Uwa?am, ?e jest bardzo przyjazny i mo?e tylko uprzyjemni? rozgrywk?.

NIE POWODUJE b??du sumy kontrolnej wi?c spokojnie mo?e by? trzymany w folderze z modami. Jednak?e jest to mod stricte pod AREN? i u?ywanie go w innych trybach mija si? z celem.

...dlatego->


... polecam aby mod wgra? do samego pliku areny - wystarczy wtedy mie? tylko tak? "wzbogacon?" Aren?. Mamy wtedy 100% pewno?ci pe?nego dzia?ania moda. Nale?y jednak pami?ta? o poprawnej archiwizacji. Dla u?atwienia podrzucam ju? tak? zmodyfikowan? aren?.

TESTOWANE ON-LINE. Nie powoduje b??du sumy kontrolnej niezale?nie od tego czy przeciwnik korzysta z moda czy nie.


UPDATE: 30.07.13, 10:31
UPDATE: 4.09.13, 1:48

albolabris - 2013-07-30, 09:24

Przyjemny mod. Nie napisa?e? tylko Dagon co on w?a?ciwie zmienia :mrgreen:
Modyfikacja dotyczy opisów tekstowych artefaktów. S? one bardziej czytelne oraz zawieraj? dodatkowo do?wiadczenie jakie otrzymamy na o?tarzu. Mod bezpieczny bo to tylko opisy tekstowe tak?e ?mia?o mo?na z tego korzystac.

Dagon - 2013-09-04, 00:48

UPDATE
patrz => mój poprzedni post

Dagon - 2013-09-12, 12:52

My?l? jeszcze nad jednym usprawnieniem arenki, a mianowicie:

Zmiana premii startowej z artefaktu na surowce. Zamiast artefaktu na start mo?na takowy mniejszy artefakt postawi? obok pozycji startowej bohatera. Premia surowcowa i tak zostanie poch?oni?ta przez skrypt i nie przyniesie ?adnych zmian.

Ta drobna korekta sprawi, ?e artefakt pocz?tkowy b?dzie widoczny natychmiast i zniknie uci??liwe skakanie pomi?dzy G?ównym bohaterem, a Laszlem w celu dowiedzenia si? co si? nam wylosowa?o.

Zmiana niewielka, jednak moim zadaniem bardzo przyjazna :)

Patyczak - 2013-11-03, 22:15

Mam kilka propozycji zmian. Czy te zmiany s? mo?liwe do zrealizowania, czy te? nie, to ju? nie istotne. Mam koleg? z rosyjskiej ligi heroes, który co nieco umie. Mog? si? go spyta? czy by pomóg? ale musz? wiedzie? o co konkretnie spyta?. Moje propozycje:

1. Zbalansowa? realn? warto?? artefaktu wzgl?dem dostawanego do?wiadczenia. Niektóre artefakty dodaj? +X do podstawowych atrybutów a ich sprzeda? ju? wynosi Y albo Z. Warto?? expa jest ró?na a premie jednakowe.

2. Niektóre arty tej samej klasy s? nawet o po?ow? s?absze ni? inne (korona wizji daje tylko 1 podstawowy atrybut). Arty mo?na edytowa? na dwa sposoby, albo doda? im co? fajnego albo zostawi? s?abe ale za to da? wi?cej exp za sprzedarz.

3. Doda? artefakt(y), które s?u?? tylko do zdobywania expa (sprzedarz z u?yciem Laszlo).

4. Po?wi?cenie jednostek na takiej samej zasadzie jak artefaktów, co powoduje wi?ksze mo?liwo?ci strategiczne ale nie wiem co z kwesti? balansu.

5. Roztrzaskanie mroku dostaje tylko barbarzy?ca. Reszta dostaje losowy skill.

6. Sfinks od razu daje exp bez potrzeby odpowiadania na pytanie.

7. Dodanie czwartej ?cie?ki, która daje w zaokr?gleniu w dó? X% twojej armii, np. 5%

6. Chata wied?my daje jeden, albo ulepsza posiadany skill, którego nie posiadamy.

7. Wóz, który znajduje si? w ?rodkowej ?cie?ce daje 2 drewna i rudy oraz po jednym rzadkim surowcu Krasnalowi a reszcie ekipy daje s?aby artefakt. Albo Krasnalowi daje wybór, czy chce art czy surk?.

8. Grobowiec wojownika nie daje z?ej premii w postaci morale.

9. Doda? czar Armageddon, który jest rzucany tak jak Grad Meteorytów i zadaje obra?enia fizyczne, albo od b?yskawic bo one i tak s? s?abe. Czyli obra?enia s? zadawane od samego meteoru uderzaj?cego w stworzenia a efekt fali uderzeniowej zostaje wywalony. Albo zrobi? z niego obszarowe b?yskawice, np. na obszarze 3x3 czy 4x4. Dmg nie musi by? taki sam jak przy b?yskawicach wi?c 4x4 nie musi by? przesad?.

10. Zrobi? co? z tym wisiorem mistrzostwa bo mi si? nie podoba :)

Dagon - 2014-09-09, 11:21

Jako, ?e na konwencie herosowym Arena H5 cieszy?a si? duuu?? popularno?ci?, zasiad?em do edytora i troszk? j? doszlifowa?em.
Nie ma tam ?adnych zmian w balansie, mechanice itp. Stara?em si? tylko aby rozgrywka by?a bardziej przyjazna.

lista zmian:
- ujednolicenie stref podziemnych, wylecia? ?nieg
- przeniesienie o?tarza ofiarnego do podziemi
- kolorystyka ?cie?ek
- surowce jako bonus startowy
- artefakt startowy znajduje si? nieopodal zamku
- specjalizacje bohaterów zosta?y podzielone na kategorie...
- ... i uporz?dkowane alfabetycznie pod ekranem informacji o scenariuszu
- zmiana o?wietlenia na powierzchni
- zmiana obrazków podczas ustawiania... hmm... ustawie? mapy :P
- skrócenie napisów pocz?tkowych
- naprawa b??dnie wy?wietlanych ikonek Aqmancaenaeerara i Kirina
- poprawa opisów, zakl??, zdolno?ci, specjalizacji, talentów i paru innych równie irytuj?cych nikomu nie potrzebnych rzeczy
- korekta literówek(zapewne nie wszystkich, toto wiecznie wy?azi w samym ?rodku turnieju, gdzie wszystko powinno b?yszcze?)
- No i jest nowa seksistowska zagadka!

Zach?cam do testowania!


Update: 11.09.2014 - 14:25

Banshee - 2014-09-09, 19:12

Testowanie czas zacz?? :) Póki co mnie si? podoba :)
Bania_87 - 2014-09-10, 22:07

Bardzo pozytywny lifting Dagon :-)
Skoro mamy now? mapk?, to mo?e turniej , ?eby troch? rozrusza? lig??

Dagon - 2014-09-11, 12:32

Update
>> poprawa opisu gargulców
>> dodane efekty ?wietlne dla czaszki markala i Runicznej Uprz??y Wojennej

A turniej? ...niedawno by? w Byczynie, trzeba by?o przyjecha? :)
ale mo?e... mo?e... ale raczej nie tutaj. Ta miejscówka, ku mojemu ?alowi jest ju? spalona... :'(

Bania_87 - 2014-09-11, 14:28

Ch?tnie bym przyjecha?, ale niestety du?o pracy i niewiele pozosta?ych dni urlopu + finalizowanie dwóch magisterek...mo?e w przysz?ym roku b?dzie okazja :-)
Mo?e nie jest tak ?le z lig? jak piszesz - kilka osób regularnie gra. Reklamy na innych portalach raczej wystarczy?yby, ?eby troch? graczy ?ci?gn?? do turnieju.

LohiMP - 2014-09-15, 10:49

Ooo, nowa arena. :-D
Zabieram si? do grania.

Dagon - 2014-09-30, 13:50

Nowy update Areny!
Postanowi?em przenie?? wszystkie ostatnie zmiany na now? stron? dyskusji, coby niepotrzebnie nie skaka? :)

Lista zmian:
dagon (2014-09-09) napisał/a:
- ujednolicenie stref podziemnych, wylecia? ?nieg
- przeniesienie o?tarza ofiarnego do podziemi
- kolorystyka ?cie?ek
- surowce jako bonus startowy
- artefakt startowy znajduje si? nieopodal zamku
- specjalizacje bohaterów zosta?y podzielone na kategorie...
- ... i uporz?dkowane alfabetycznie pod ekranem informacji o scenariuszu
- zmiana o?wietlenia na powierzchni
- zmiana obrazków podczas ustawiania... hmm... ustawie? mapy :P
- skrócenie napisów pocz?tkowych
- zmiana opisu O?tarza Ofiarnego
- naprawa b??dnie wy?wietlanych ikonek Aqmancaenaeerara i Kirina
- poprawa opisów, zakl??, zdolno?ci, specjalizacji, talentów i paru innych równie irytuj?cych nikomu nie potrzebnych rzeczy
- korekta literówek(zapewne nie wszystkich, toto wiecznie wy?azi w samym ?rodku turnieju, gdzie wszystko powinno b?yszcze?)
- No i jest nowa seksistowska zagadka!


Update 1:
dagon (2014-09-11) napisał/a:
- poprawa opisu gargulców
- dodane efekty ?wietlne dla Czaszki Markala i Runicznej Uprz??y Wojennej


Update 2:
dagon (2014-09-30) napisał/a:
- dodana animacja rzutu harpunem dla Harpunników
- ?wi?tynia Magicznych My?li zosta?a zast?piona Fontann? Zakl?? - przy ?wi?tyni nie da?o si? zmieni? opisu. Fontanna Zakl?? jest w pe?ni opisana.
- kilka dopieszcze? wizualnych
- wyostrzone portrety bohaterów i jednostek
- zmiana efektu ?wietlnego Czaszki Markala - ognista jest o niebo lepsza! xD


Update 3:
dagon (2015-04-23) napisał/a:
- Zosta? utworzony changelog, w którym znajduj? si? szczegó?owe opisy zmian na Arenie w stosunku do oryginalnej gry.
- Vittorio wraca do swojej standardowej specjalno?ci od balisty.
- Andreas otrzymuje spcecjalno?? ?elazna dziewica(Deleb)
- Jezebeth i Deleb dostaj? model Biary(Biara bez zmian).
- W?adca dosta? model Agraela.
- Nebirios dosta? model Veyera.
- Ujednolicenie opisów zdolno?ci wewn?trz gry i w changelogu.PS. Update 3 to wersja Areny, na której odbywa? si? b?dzie turniej Arena live, podczas Konwentu 2015.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group